15 / 9 2019

ARBETSDAG DEN 19 OKTOBER, vill någon vara med?

Sjöbod och markområde;

Som ni alla ser har ju sjöbodsområdet fått ett lyft och vi för en ”ojämn kamp” med ogräs som gärna växer med kraft i gruset kring bodarna. Med hjälp av salt som vi strött ut under denna säsong samt handgriplig rensning har vi ändå lyckas hålla området i god form.

Det är ju trevligt för alla att det tar form och att vi håller efter området kring badstrand och brygga.

Inför upptagningen av Y-bommar har vi för avsikt att städa upp och iordningställa området där kanoter/jollar ligger. Det ligger bland annat någon segelbräda samt en jolle där till och med träd börjat växa upp genom centerbordslådan. Vi skall röja undan slyn och få till uppsnyggning av markområdet utöver att vi skall göra ett par uppläggnings stativ till kanoterna. Vi behöver arbetskraft till detta projekt och har du intresse i detta område så anmäld dig till arbetsdagen den 19 oktober med start kl. 09.00 (även info på anslagstavlor)

 

Bryggor och Y-bommar;

Den 19 oktober kommer vi att ta upp alla Y-bommar, information finns på anslagstavlor i området, och denna höst vill vi från BBB-sektionen VERKLIGEN PÅMINNA ALLA ATT TA I LAND GÅNGLEMMARNA PÅ Y-BOMMARNA. I fjol höstas var det ett 20 tal gånglemmar kvarlämnade och det påverkar både hantering och säkerhet för de medlemmar som är med i arbetslagen under denna insats.

Vi kommer att göra en renovering av den yttre sektionen för stora båtbryggan i vinter då sommarens blåst/vågor gjort att infästningar skadats för Y-bommar samt att saltvattnet har påverkat spikar/skruvar som rostat sönder. Båtbryggans konstruktion måste sitta samman i helhet och årets väder har påskyndat denna renovering som var planerad till nästa höst.

Detta medför att samtliga Y-bommar skall bäras i land från den yttre sektionen och lagerhållas på land inför kommande säsong och som ni vet är det många bommar så ett större arbetslag önskas denna gång.

Ni som har möjlighet kan anmäla er till

Johan Walther via mail      Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsdagen kommer att starta 09.00 med arbetslagsfördelning samt genomgång av de olika momenten. Var och en tar med eget kaffe/te för kortare paus och lunch kommer att serveras på stranden under dagen. Dagen beräknas avslutas vid 15.00 om allt går såsom planerat men vi får ha lite flexibilitet.

BBB-sektionen                   Johan Walther

5 september 2019

Nu går vi igång asfalteringsarbeten på de vägar som var berörda av grävningsarbeten i Etapp 4 samt på Hummerstigen från Etapp 3

Vägarna har justerats med väghyvel och asfaltering kommer att utföras i v 37 ,med början på måndag ( 9 sep) och pågå  2-3 dagar ,lite beroende på väderlek.

Vägguppen byggs upp i vecka 38 och stödremsan kommer på plats efter hand. Vi räknar med att vara helt klara senast 1 oktober.

Hälsningar Kjell och Peter

 

Ordförande inleder.

Vi har under denna vinter genomfört etapp 4 i vår VA projekt. Kommande vinter återstår etapp 5, som redan är upphandlad, och det är sista etappen för att bli klara med det som vi kallar projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät”. Mer om detta kommer inför/och på vår stämma i juli.

Mycket grävningsarbete har skett och nya förändringar har skett i vårt område. Vi har nu två handikapp parkeringsplatser nere vid stora Badplatsen och vi har dessutom parkering för ca: 5 bilar vid lilla båtbryggan. Båda platserna kräver att man har rätt parkeringstillstånd för att få stå. Utan parkeringstillstånd skall parkering ske på den stora parkeringsplatsen.

Arbetet med att genomföra ett nytt Anläggningsbeslut för samfälligheten fortsätter och mer information om detta kommer när vi vet mer om VA projekt, anslutning till kommun alternativt egen regi osv.

Vi har i år haft båtbryggor och sjöbodar i samfällighetens regi. Det var en mycket trevlig tillställning i höstas när bommarna skulle upp och vi hoppas att det blir lika trevligt nu under påskhelgen när de skall i igen. Vi har även iordningställt området runt sjöbodarna och gjort området lite trevligare att vistas i.                  

Vi söker ungdomar för arbete under sommaren nere på vår toalett mm. Mer information finns längre bak i vårinformationen.

I fjol hade vi lite problem i backen ned till stora Brygga eftersom den var grusbelagd. Nu är den asfalterad så det är lätt att komma ned och mötesplats finns i backen.

Vi kommer att ha stämma torsdag 11 juli på eftermiddagen i Kulturhuset Futura (biblioteket) inne i Tanum. Mer information om detta och information om de saker som styrelsen kommer att ta upp på stämman kommer senare. Vi är mycket tacksamma för den stora mängd medlemmar som har kommit till tidigare stämmor där vi haft drygt 100 medlemmar varje gång. Hoppas ni kommer att tycka att årets stämma är lika intressant att besöka. Boka redan nu in denna dag!

Motioner till stämmorna skall vara inlämnade       
till styrelsen senast 31 maj.

 

Susanne

Jakt
Jakten har skett på området mellan 2018-11-01  - 2019-01-31. Jakten bedrivs med hund och på vardagar. Under perioden har 9 rådjur fällts från vårt område samt närliggande markägares område. Det är fortfarande väldigt mycket rådjur i området.

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Tjärnen.

Som bekant växer Tjärnen igen i allt snabbare takt. Vi har ett tillstånd av Länsstyrelsen fram t.o.m. 2021 för att avverka vass. Detta för att försöka hålla tillbaka vasspridningen.

Tyvärr är den vassklippare vi köpt in i klenaste laget och 2018, den i mannaminne varmaste sommaren, var vattenståndet så lågt så det gick inte att använda den.

Vi saknar ”besättningar” till ekan. Har vi några intresserade som känner för lite sjömanskap på Tjärnen så är vi tacksamma om vi kontaktas. Vassklippning får ske mellan 15 aug-1 april.

Styrelsen håller på och utreder en långsiktig plan på hur vi skulle kunna förhindra att Tjärnen växer igen mer. Så mer info kommer ev. till hösten.

Vi kommer att lägga i några balar med kornhalm, som på lång sikt minskar alg tillväxten.

Nya Parkeringsplatsen.                    
Vi har nu vid den befintliga P-platsen till lilla bryggan utökat denna så att det finns plats för 5 – 6 bilar. Därmed har vi löst den fråga som många gånger kommit till styrelsen om stig från stora parkeringen osv för att förenkla för dem som har båtplats vid lilla bryggan.

De som kan parkera på denna parkeringsplats är endast de som har en båtplats vid lilla bryggan. P-tillstånd kommer att utdelas och tillståndet måste ligga i framrutan om plats skall användas. Annars hänvisar vi till stora parkeringsplatsen.

Risdepån vid tennisbanan kan ni inte lägga något på mellan 1 maj till 1 sept. Det är inte tillåtet att lämna däck, tryckimpregnerat och stubbar, mm, dessa skall till soptippen.

Marken vid Sjöbodarna.

Vi har under hösten/vintern iordningsställt området runt sjöbodarna.

Gångstigar i området.

Vi håller på att göra iordning stigen mellan stora badstranden och Snäckängen. Beräknas bli färdigt innan sommaren. Men tänk på när ni är ute på promenader och jogging. att många av våra stigar har nötts ner, så att rotsystemen kommer fram, vilket medför en halkrisk.

Vatten och avlopp – ansvariga Peter och Kjell.

Sommaren 2018 blev varm och torr. Med stor vattenförbrukningen under sommaren och dåligt med regn var det stor osäkerheten om tillgången på vatten var tillräcklig, om vi hade ett läckage samt hur den höga förbrukningen påverkade grundvattennivån i vårt vattenmagasin. Det gick bra och vi klarade vattentillförseln.

Under vintern och våren ser det ut som vattenmagasinet har återhämtat sig och grundvattennivån är nu på en mer normal nivå.

Under hösten och vintern har vi jobbat med att leta läckage, bytt avstängningsventiler reparerat ett läckande sandfilter och ytterligare ett antal åtgärder som skall säkerställa kapaciteten i vattenverket. Förbrukningen är nu på en mer normal nivå.

Vi har samlat mer data om våra egna grundvattenbrunnar för att bättre förstå hur vår grundvattenkälla fungerar. Detta för att ha grundlag för att bedöma framtida försörjningssäkerhet. 

På årsmötet redovisades planerna för en ny stamledning för VA till vårt område. Det privata initiativet, med Björn Ekelund som representant, arbetsledare, för Grimsrud, jobbar med Länsstyrelsen, Trafikverket och Tanums Kommun för att komma vidare men det finns inget konkret beslut om genomförande. Vi håller oss informerade om utvecklingen.

Under tiden jobbar vi vidare med vårt eget projekt. Grimsrud har jobbat sedan mitten av oktober 2018 med etapp 4. Arbetet har fungerat bra och med en liten försening av leveransen av två pumpstationer för avloppsvatten blir vi färdigställt till påsk.

Nu återstår den sista etappen, etapp 5. Vi har köpt den av samma entreprenör som nu har genomför etapp 4, Grimsrud AB och arbetet kommer att starta senast mitten av oktober och slutföras till påsk 2020. Asfaltering av etapp 4 sker sedan under hösten. Då är vi färdiga med projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät.”

Vad sker efter att etapp 5 är genomförd?

Kommunen har inte kommit med något beslut angående stamledning för kommunalt VA till vårt område så fortsätter vi att följa med på vad som sker, men jobbar också med en alternativ lösning – bygga eget reningsverk.

På årets stämma, i juli 2019, är planen att vi skall kunna redovisa ett möjligt alternativ till en kommunal lösning.

Vägar – ansvarig Göran.

Inga stora arbeten utom de som är kopplade till VA projektet är planlagda.

Asfalteringen av de vägar som ingick i Etapp 3 är klart utom Hummerstigen. Nu när etapp 4 är klar kommer asfaltering av berörda vägar att utföras i höst. Provisoriska väg gupp som senare ersätts med en permanent lösning när vi asfalterar, läggs ut under våren.

Det kommer stadigt frågor om asfaltering på vändplaner och vägar som idag inte är asfalterade. Projektet kommer bara att asfaltera vägsträckor som blir berörda av byte av VA ledningar. I tillägg värderar vi att förbättra vägsträckor som blivit skadade i samband med genomförandet av VA projekt.

Eventuell övrig asfaltering av nya vägsträckor måste diskuteras och tas upp till behandling på en framtida årsstämma när projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät.” är klart.

Båt- Brygg och Bad/Sjöbod – ansvariga Johan och Anny.                     

Båtplats?

In till BBB-sektionen kommer det ofta frågor kring båtplatser inför sommaren. En del familjer som bor inom Raftötångens samfällighet har inte någon båtplats. Detta beroende på att det aldrig köptes in någon till just den fastigheten när bryggorna arrangerades en gång i tiden.

Alla kan ju förstå att det är något man önskar när man bor i ett så fint område som vi gör.

  • Men varför finns det så många tomma båtplatser då under sommaren?
  • Och vad kan var och en göra för att hjälpa sin granne eller de familjer som inte har en båtplats.

BBB-sektionen uppmanar er fastighetsägare som har båtplats men inte sjösätter någon båt att låta hyra ut den till någon annan familj som har fastighet inom Raftötångens samfällighet. Avtalet kan ju gälla en sommar och är inte automatiskt bindande utan hela tiden styrs av ägaren till respektive båtplats.

Sätt upp en lapp på informationstavlan vid Boulebanan om att ni kan tänka er hyra ut er plats under kommande sommarperiod. Ni som vill hyra en plats kan ju göra motsvarande så kanske vi kan hjälpa varandra inom samfälligheten.

Noter att det gäller fastighetsägare inom Raftötångens samfällighet, det är viktigt.

Ställer alla upp på denna enkla lösning så hoppas BBB-sektionen att alla får möjlighet till en härlig sommar.

Iläggning av Y-bommar!

Lördagen den 20 april kommer arbetet att starta med isättning av Y-bommar. Vi eftersöker mer arbetskraft för denna aktivitet då vi för dagen är för få för att klara allt under samma dag. Vill ni vara med så kan ni anmäla er till Johan Walther på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Detaljer kring timersättningen sänds ut vid visat intresse av Anny Theodorsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. )

Vi skall även denna dag se till att laga badstegar, sätta ut trädgårdsmöbler och dessutom se till att lägga vägsalt på alla grusade ytor kring sjöbodarna. Vägsaltet ”bränner” ned växligheten i gruset på ett miljövänligt sätt och bidrar till att området håller sig fint efter åtgärderna kring bodarna.

Så man/kvinna som vill medverka vi har en del att ta tag i den 20 april.

Enkel måltid efter avslutad arbetsdag är något vi håller hårt på och givetvis så även efter denna dag. Vi beräknar att vara färdiga vid 14.00 tiden för er som planerar inför påskaftons kväll.

Simskola: Vi kommer att få till den även denna sommar under V. 29 – 31. Anmälan sker till Anette Lindström, mobil 070-520 34 10, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tennisklubben – fristående och ordförande Anna Hägg     
Snart drar tennissäsongen igång igen och det ser vi fram emot!            

Tennis-föreningen tar emot nya medlemmar, kontakta kassör Mathias Benjamin Tangen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ordförande Anna Hägg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Seglarskola: Årets seglarskola på Raftötången med optimistjollar på Raftötången, för barn och ungdomar 8-14 år. Preliminärt v. 28 (om det löser sig med instruktörer). Mån-fre, kl. 9-12, 950 kr per barn. Anmälan till Anna Hägg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi ser fram emot en lika kul vecka som förra sommaren!       

Fotbollsplanen: Den "organiserade" fotbollen fortsätter på onsdagar och lördagar kl. 17.00 under högsäsongen. Även spel på lördagar från påsk till tidig höst.         
Följ med på Facebook-gruppen Raftötången Fotboll.

Det kan vara 30-50 spelare under högsäsongen. Dom flesta är barn och ungdomar.
Men fotboll är en rolig och bra typ av träning för folk i alla åldrar.
Beroende på ålder så behöver man måste bara anpassa insatsen efter dagsformen, och spela lite ”mjukare”. (”Beviset” finner man bl.a. i att undertecknade (73 år) spelar fotboll två-tre gånger i veckan tillsammans med 20-25 i åldern 50+). Vi skulle gärna försöka få igång en träning för vuxna en gång i veckan.       

Vi ber föräldrar och familjer till de barn som spelar att ställa upp och visa intresse. Det är inget som fungerar helt och hållet av sig själv. Det behövs många fler som kan vara med och hjälpa till med den organisation som ändå behövs. Det är inte mycket som krävs; två gånger i veckan när barnen kommer behöver en vuxen ställa upp, kunna vara med och dela in i lag och fördela dräkter och inte minst av allt kunna engagera de minsta 10 – 11 år på den lilla fotbollsplanen. Många tar ansvar och det är vi mycket tacksamma för men fler behövs. Allt sker på ideell basis och av ideella krafter.

Vi saknar även publik till våra träningar/matcher. Det har det senaste inte varit lika stor tillströmning av publik som tidigare. Förr var det en stor social happening för familj och många andra när träningar/matcher var. Det är många vänskaper som har uppstått runt fotbollsplanen. Ta med en fikakorg och kom!

Välkomna alla till fotbollsplanen 2019 önskar Terje.

Midsommarfirande: Det finns en kommitté för midsommarfirande som tar hand om vårt midsommarfirande. Tack vare detta kan vi fortsätta med en gammal tradition. Mer information kommer senare på hemsidan och andra platser i området som de lämnar information på.                

Engagerade arbetare söks! Stort tack till våra trevliga ungdomar som, förtjänstfullt och plikttroget hjälpt oss med att sköta Toan och även plockat skit från Kanadagässen under sommaren 2018. Vi börjar nu planera årets sommarschema för detta. Vi söker ungdomar som är intresserade av att mot lön hjälpa oss med städning av toaletten, samt plocka upp efter Kanadagässen en vecka eller fler. Om ni är intresserade var vänliga och anmäl er genom att maila in till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer Anny Theodorsen att kontakta er. Vi fördelar veckor efter hand som ansökan kommer så var snabba för vi har redan börjat få intressenter.

Vi önskar er alla en härlig vår och sommar!

Raftötången april 2019

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell, Bertil

 

För er alla som inte har sett hört eller glömt bort våra ordningsregler för Samfälligheten kommer här en liten påminnelse.

Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening. Daterade: våren 2015

Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening.
För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa regler och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om dessa.
Grannsamverkan Hjälp till att se till grannens hus. Var uppmärksam på biltrafik och andra företeelser som kan verka omotiverade. Ställ frågor till och uppmärksamma okända besökare så kan vi kanske minimera risken för inbrott och stölder. Tänk på att en tänd lampa under vintern kan minimera risk för inbrott och att grannar kan se om strömmen är borta och meddela er.


Våra vägar
Inom hela området gäller högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Viktbegränsningar gäller enligt tavlor vid infarten.
Det är inte tillåtet att parkera vid badplatsen eller vid nedfarten till den lilla bryggan annat än för i- och urlastning. Parkera din bil på den stora parkeringsplatsen ovanför badplatsen. Parkering på handikapplatserna är endast tillåten för de som har parkeringstillstånd. Vid parkering vid vändplatser och andra platser i området måste hänsyn alltid tas till att lastbilar (renhållning och tömning) alltid skall kunna komma fram.
Vinterväglag
Föreningen har inget ansvar för snöskottning eller sandning på området utan det är varje enskild fastighetsägares ansvar. Föreningen tillhandahåller grus i ”lådor” som står runt om på området. För de som är mantalsskrivna (åretruntboende) i Tanums kommun snöröjer Tanums kommun om det har snöat mer än 10 cm. För att denna snöröjning skall fungera måste fastighetsägaren privat köpa och sätta upp snökäppar ända ned till infarten till området. Eftersom snökäpparna är privata är det varje enskild fastighetsägares ansvar att ta hand om sina snökäppar efter vintern.
Alla områden utanför egen tomt
Alla områden som inte är privata tomter tillhör Raftötångens Samfällighetsförening. Ingen slyröjning eller fällning av träd eller annan användning av mark får ske utan tillåtelse av styrelsen i samfälligheten.

Vattenförsörjning
Alla i området skall vara försiktiga med sin vattenförbrukning. Tänk på att det inte är tillåtet att slangvattna gräsmattor och rabatter, tvätta bilen eller fylla badtunnor och poler eller i övrigt slösa med vårt vatten.
Avlopp
Systemet är dimensionerat för att ta hand om BDT-avlopp (Bad, Disk och Tvätt). Det är inte tillåtet att leda eller ansluta dagvatten (t.ex. avrinning från tak och takrännor) till avloppssystemet. Vår reningsanläggning är inte dimensionerad för detta.

Båtplatser och sjöbodar Dessa får endast säljas eller hyras ut till medlemmar inom Raftötångens samfällighetsförening.
Gästplatser för båtfolk
Gästplatser är i ändarna på bryggarmarna vid stora bryggan. Max 2 nätter!
Båtrampen
Nyckel behövs. Ta kontakt med ansvariga för Båt- och Brygg. Tänk på vid sjösättning att vattnet inte skall nå upp så det kan skada bromsar och hjullager på era kärror.
Båtförvaring och sjösättning
Under vintern kan båtarna förvaras på den egna fastigheten eller på den stora parkeringsplatsen ovanför badplatsen. Det får inte ligga några båtar på stränderna, varken vid badet, lilla bryggan eller stranden på norra udden. Efter sjösättning ska båtägare städa efter sig. Inget täckmaterial, skräp, ställningar eller bockar får finnas kvar på eller i anslutning till stora parkeringen. Ett begränsat utrymme i anslutning till parkeringsplatsen anvisas för förvaring av vaggor och trailers som inte kan förvaras på den egna fastigheten. Allt material som är kvar på parkeringen skall vara märkta med namn och fastighet. Under tiden 15 juni - 31 augusti skall alla övriga ytor vara fria från båttillbehör, annat material eller skräp.
Tänk på vid upptagning av bommar på hösten att ta hand om förtöjningslinor och de träkonstruktioner som ni har lagt på Y-bommarna för att underlätta när ni skall gå ombord eller stiga i land. De som tar upp Y-bommarna tar inget ansvar för kvarlämnat material.

Hantering av avstängningsventiler.
Avstängningsventilerna vid fastighetsgränsen skall antingen vara helt stängd eller öppen. Ett tips; stäng ventilen, öppna den igen ett varv och stäng igen. Om den bara är delvis öppen eller stängd läcker den vatten oavsett om ni förbrukar något vatten eller inte.
Om fastighetsägare orsakar ett vattenläckage debiteras 4 000 kr som en avgift.
Sopkärl vid badplatsen.
Dessa är endast avsedda för avfall från badplatsen.

Hundar
Hundar får inte vara på den stora badstranden. Ta alltid med hundbajset hem! Hundar skall vara kopplade under tiden 1 Mars till 20 augusti och lös hund får vara max en meter från ägare enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) Risupplägg
Du har möjlighet att lägga ris och grenar från egen tomt på anvisad plats mellan 1 september – 1 maj. Även stammar kan flisas. Byggavfall, stubbar och vedkubbar får inte läggas på högarna.

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar