23/6 2019 kl 2100

Vattenbrist under midsommarhelgen

 

Vi har flera års statistik över vattenförbrukningen per dygn under en midsommarhelg och var gott förberedda på olika alternativ. Vi kan producera ca 120 M3 rent vatten genom våra sandfilter och vi har ett utjämningsmagasin på ca 35 m3. Normalt är magasinet fullt på morgonen så att vi klara en förbrukning under dagtid  ( 0600 – 2400) på  ca 6 m3/tim.

Allt har sett OK fram till lunch idag (söndag) då började förbrukningen stiga onormalt och vi har legat över 7 M3 /tim.

Den nivån på förbrukningen klara vi inte under längre tid . Kl. 1700 idag var förbrukningen fortfarande för hög.

Vi gick ut med ett SMS till alla ( ni som har registrerat ett MOB nr på hos) och bad om hjälp att spara . Det är viktigt att inte alla tvättar och diskar i maskin ,duschar , vattnar blommor och gräsmatta eller gör andra aktiviteter som kräver vatten , innan ni åker hem.

Tänk på våra ordningsregler.

För er som stänger vattnet när ni åker hem är det viktigt att ni stänger ventilen ordentligt. En dåligt stängd ventil står och läcker med 5-10 M3/ dygn.

För oss som jobbar med framtiden måste vi kanske tänka om när det gäller kapaciteten   i vattenverket. Den här midsommaren indikerar att vi kanske måste öka kapaciteten på både grundvattenpumpar och sandfilter ( reningen av vattnet ) för att klara topparna vid midsommar , kanske en varm påsk som sammanfaller med iläggning av båtar eller några extremt varma sommardagar ( 2018 !!).

Behovet av vattenkapacitet under toppdygnen indikerar 10 ggr normalförbrukning under vinterhalvåret och 3-4 ggr högre en normal förbrukning under                             vår/ sommar / höst /säsong.

De är inget vi har räknat med när vi dimensionerar för det framtida behovet. Men får vi komma tillbaka med den slutliga konklusionen när vi fått analysera hela situationen.

I skrivande stund är läget under kontroll ,men det var nära att vi var tvungna att stäng av vattnet till fastigheterna på området och fylla upp bassängen så att vi skulle komma tillbaka till ett normalt läge.

Tack för hjälpen från Er som medvetet sparade på vattnet och tog en extra kontroll på er avstängningsventil.

Hälsningar VA avdelningen

23 /6 2019 kl 1730

Från lunch och fram till kl 1700 idag har vi haft en extremt hög vattenförbrukning. Om den inte avtar blir vi tvingade till att stänga vattnet i kväll för att fylla på

magasinet. Jag vill be alla att spara på vattnet och bara använde till det mest nödvändiga . Tänk på att kontrollera avstängningsventilen . Står den delvis öppen eller delvis stäng rinner det ut mellan 5-10 M3. Gäller speciellt Ni som stänger vattnet när ni åker hem.

Hälsningar VA avd.

 

RAFTÖTÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLAR TILL

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2019

 

                 Tid:   Torsdag den 11 juli 2017 kl. 16.30 – 19,30                 

                 Kaffe serveras i caféet i mitten av stämman ca: 20 min      

                 Plats:  Kulturhuset Futura (biblioteket), Tanumshede

Styrelsens redovisningshandlingar, förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd hålls tillgängliga hos Susanne Johansson, Manetvägen 16. Frågor besvaras av ordförande Susanne Johansson tel.+46 (0)73–0476230 men inte dagtid.

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Mötets öppnande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stämman behörigt utlyst.
 8. Styrelsens redovisningshandlingar för samfälligheten
 9. Revisorernas berättelse för samfälligheten
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen samfälligheten
 11. Motioner inlämnade som skall behandlas.

           Finns inga.

 1. Framställningar från styrelsen
  1. Kommande Etapp för VA-ombyggnad och sammanfattning efter ombyggnad av ledningsprojektet som nu tar slut efter etapp 5.
  2. Genomgång av beslut från 2016 samt behov av att låna max 3,5 Mkr mer av bank utöver tidigare stämmobeslut.
 2. Ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen.
 3. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
  a. Samfälligheten
  b. Båtplatser
 4. Val av styrelse och suppleanter.
  a) Antal ledamöter i styrelsen
  b) Ordinarie – (mandatperiod två år).
  Avgående ordinarie: Susanne Johansson, Göran Blomqvist, Johan Walther, Anne-Britt Samuelsson.
 5. Val av styrelseordförande
 6. Val av revisorer (2 st.) samt en revisorssuppleant.
 7. Val av valberedning
 8. Val av midsommarkommitté
 9. Övriga frågor
 10. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 11. Avslutning

 Raftötången 2019-06-16

Välkomna!

Susanne, Peter, Kjell, Anne-Britt, Göran, Terje, Anny, Bertil, Johan

 

 

 

Ordförande inleder.

Vi har under denna vinter genomfört etapp 4 i vår VA projekt. Kommande vinter återstår etapp 5, som redan är upphandlad, och det är sista etappen för att bli klara med det som vi kallar projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät”. Mer om detta kommer inför/och på vår stämma i juli.

Mycket grävningsarbete har skett och nya förändringar har skett i vårt område. Vi har nu två handikapp parkeringsplatser nere vid stora Badplatsen och vi har dessutom parkering för ca: 5 bilar vid lilla båtbryggan. Båda platserna kräver att man har rätt parkeringstillstånd för att få stå. Utan parkeringstillstånd skall parkering ske på den stora parkeringsplatsen.

Arbetet med att genomföra ett nytt Anläggningsbeslut för samfälligheten fortsätter och mer information om detta kommer när vi vet mer om VA projekt, anslutning till kommun alternativt egen regi osv.

Vi har i år haft båtbryggor och sjöbodar i samfällighetens regi. Det var en mycket trevlig tillställning i höstas när bommarna skulle upp och vi hoppas att det blir lika trevligt nu under påskhelgen när de skall i igen. Vi har även iordningställt området runt sjöbodarna och gjort området lite trevligare att vistas i.                  

Vi söker ungdomar för arbete under sommaren nere på vår toalett mm. Mer information finns längre bak i vårinformationen.

I fjol hade vi lite problem i backen ned till stora Brygga eftersom den var grusbelagd. Nu är den asfalterad så det är lätt att komma ned och mötesplats finns i backen.

Vi kommer att ha stämma torsdag 11 juli på eftermiddagen i Kulturhuset Futura (biblioteket) inne i Tanum. Mer information om detta och information om de saker som styrelsen kommer att ta upp på stämman kommer senare. Vi är mycket tacksamma för den stora mängd medlemmar som har kommit till tidigare stämmor där vi haft drygt 100 medlemmar varje gång. Hoppas ni kommer att tycka att årets stämma är lika intressant att besöka. Boka redan nu in denna dag!

Motioner till stämmorna skall vara inlämnade       
till styrelsen senast 31 maj.

 

Susanne

Jakt
Jakten har skett på området mellan 2018-11-01  - 2019-01-31. Jakten bedrivs med hund och på vardagar. Under perioden har 9 rådjur fällts från vårt område samt närliggande markägares område. Det är fortfarande väldigt mycket rådjur i området.

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Tjärnen.

Som bekant växer Tjärnen igen i allt snabbare takt. Vi har ett tillstånd av Länsstyrelsen fram t.o.m. 2021 för att avverka vass. Detta för att försöka hålla tillbaka vasspridningen.

Tyvärr är den vassklippare vi köpt in i klenaste laget och 2018, den i mannaminne varmaste sommaren, var vattenståndet så lågt så det gick inte att använda den.

Vi saknar ”besättningar” till ekan. Har vi några intresserade som känner för lite sjömanskap på Tjärnen så är vi tacksamma om vi kontaktas. Vassklippning får ske mellan 15 aug-1 april.

Styrelsen håller på och utreder en långsiktig plan på hur vi skulle kunna förhindra att Tjärnen växer igen mer. Så mer info kommer ev. till hösten.

Vi kommer att lägga i några balar med kornhalm, som på lång sikt minskar alg tillväxten.

Nya Parkeringsplatsen.                    
Vi har nu vid den befintliga P-platsen till lilla bryggan utökat denna så att det finns plats för 5 – 6 bilar. Därmed har vi löst den fråga som många gånger kommit till styrelsen om stig från stora parkeringen osv för att förenkla för dem som har båtplats vid lilla bryggan.

De som kan parkera på denna parkeringsplats är endast de som har en båtplats vid lilla bryggan. P-tillstånd kommer att utdelas och tillståndet måste ligga i framrutan om plats skall användas. Annars hänvisar vi till stora parkeringsplatsen.

Risdepån vid tennisbanan kan ni inte lägga något på mellan 1 maj till 1 sept. Det är inte tillåtet att lämna däck, tryckimpregnerat och stubbar, mm, dessa skall till soptippen.

Marken vid Sjöbodarna.

Vi har under hösten/vintern iordningsställt området runt sjöbodarna.

Gångstigar i området.

Vi håller på att göra iordning stigen mellan stora badstranden och Snäckängen. Beräknas bli färdigt innan sommaren. Men tänk på när ni är ute på promenader och jogging. att många av våra stigar har nötts ner, så att rotsystemen kommer fram, vilket medför en halkrisk.

Vatten och avlopp – ansvariga Peter och Kjell.

Sommaren 2018 blev varm och torr. Med stor vattenförbrukningen under sommaren och dåligt med regn var det stor osäkerheten om tillgången på vatten var tillräcklig, om vi hade ett läckage samt hur den höga förbrukningen påverkade grundvattennivån i vårt vattenmagasin. Det gick bra och vi klarade vattentillförseln.

Under vintern och våren ser det ut som vattenmagasinet har återhämtat sig och grundvattennivån är nu på en mer normal nivå.

Under hösten och vintern har vi jobbat med att leta läckage, bytt avstängningsventiler reparerat ett läckande sandfilter och ytterligare ett antal åtgärder som skall säkerställa kapaciteten i vattenverket. Förbrukningen är nu på en mer normal nivå.

Vi har samlat mer data om våra egna grundvattenbrunnar för att bättre förstå hur vår grundvattenkälla fungerar. Detta för att ha grundlag för att bedöma framtida försörjningssäkerhet. 

På årsmötet redovisades planerna för en ny stamledning för VA till vårt område. Det privata initiativet, med Björn Ekelund som representant, arbetsledare, för Grimsrud, jobbar med Länsstyrelsen, Trafikverket och Tanums Kommun för att komma vidare men det finns inget konkret beslut om genomförande. Vi håller oss informerade om utvecklingen.

Under tiden jobbar vi vidare med vårt eget projekt. Grimsrud har jobbat sedan mitten av oktober 2018 med etapp 4. Arbetet har fungerat bra och med en liten försening av leveransen av två pumpstationer för avloppsvatten blir vi färdigställt till påsk.

Nu återstår den sista etappen, etapp 5. Vi har köpt den av samma entreprenör som nu har genomför etapp 4, Grimsrud AB och arbetet kommer att starta senast mitten av oktober och slutföras till påsk 2020. Asfaltering av etapp 4 sker sedan under hösten. Då är vi färdiga med projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät.”

Vad sker efter att etapp 5 är genomförd?

Kommunen har inte kommit med något beslut angående stamledning för kommunalt VA till vårt område så fortsätter vi att följa med på vad som sker, men jobbar också med en alternativ lösning – bygga eget reningsverk.

På årets stämma, i juli 2019, är planen att vi skall kunna redovisa ett möjligt alternativ till en kommunal lösning.

Vägar – ansvarig Göran.

Inga stora arbeten utom de som är kopplade till VA projektet är planlagda.

Asfalteringen av de vägar som ingick i Etapp 3 är klart utom Hummerstigen. Nu när etapp 4 är klar kommer asfaltering av berörda vägar att utföras i höst. Provisoriska väg gupp som senare ersätts med en permanent lösning när vi asfalterar, läggs ut under våren.

Det kommer stadigt frågor om asfaltering på vändplaner och vägar som idag inte är asfalterade. Projektet kommer bara att asfaltera vägsträckor som blir berörda av byte av VA ledningar. I tillägg värderar vi att förbättra vägsträckor som blivit skadade i samband med genomförandet av VA projekt.

Eventuell övrig asfaltering av nya vägsträckor måste diskuteras och tas upp till behandling på en framtida årsstämma när projekt ”förnyelse av vår VA ledningsnät.” är klart.

Båt- Brygg och Bad/Sjöbod – ansvariga Johan och Anny.                     

Båtplats?

In till BBB-sektionen kommer det ofta frågor kring båtplatser inför sommaren. En del familjer som bor inom Raftötångens samfällighet har inte någon båtplats. Detta beroende på att det aldrig köptes in någon till just den fastigheten när bryggorna arrangerades en gång i tiden.

Alla kan ju förstå att det är något man önskar när man bor i ett så fint område som vi gör.

 • Men varför finns det så många tomma båtplatser då under sommaren?
 • Och vad kan var och en göra för att hjälpa sin granne eller de familjer som inte har en båtplats.

BBB-sektionen uppmanar er fastighetsägare som har båtplats men inte sjösätter någon båt att låta hyra ut den till någon annan familj som har fastighet inom Raftötångens samfällighet. Avtalet kan ju gälla en sommar och är inte automatiskt bindande utan hela tiden styrs av ägaren till respektive båtplats.

Sätt upp en lapp på informationstavlan vid Boulebanan om att ni kan tänka er hyra ut er plats under kommande sommarperiod. Ni som vill hyra en plats kan ju göra motsvarande så kanske vi kan hjälpa varandra inom samfälligheten.

Noter att det gäller fastighetsägare inom Raftötångens samfällighet, det är viktigt.

Ställer alla upp på denna enkla lösning så hoppas BBB-sektionen att alla får möjlighet till en härlig sommar.

Iläggning av Y-bommar!

Lördagen den 20 april kommer arbetet att starta med isättning av Y-bommar. Vi eftersöker mer arbetskraft för denna aktivitet då vi för dagen är för få för att klara allt under samma dag. Vill ni vara med så kan ni anmäla er till Johan Walther på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Detaljer kring timersättningen sänds ut vid visat intresse av Anny Theodorsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. )

Vi skall även denna dag se till att laga badstegar, sätta ut trädgårdsmöbler och dessutom se till att lägga vägsalt på alla grusade ytor kring sjöbodarna. Vägsaltet ”bränner” ned växligheten i gruset på ett miljövänligt sätt och bidrar till att området håller sig fint efter åtgärderna kring bodarna.

Så man/kvinna som vill medverka vi har en del att ta tag i den 20 april.

Enkel måltid efter avslutad arbetsdag är något vi håller hårt på och givetvis så även efter denna dag. Vi beräknar att vara färdiga vid 14.00 tiden för er som planerar inför påskaftons kväll.

Simskola: Vi kommer att få till den även denna sommar under V. 29 – 31. Anmälan sker till Anette Lindström, mobil 070-520 34 10, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tennisklubben – fristående och ordförande Anna Hägg     
Snart drar tennissäsongen igång igen och det ser vi fram emot!            

Tennis-föreningen tar emot nya medlemmar, kontakta kassör Mathias Benjamin Tangen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ordförande Anna Hägg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Seglarskola: Årets seglarskola på Raftötången med optimistjollar på Raftötången, för barn och ungdomar 8-14 år. Preliminärt v. 28 (om det löser sig med instruktörer). Mån-fre, kl. 9-12, 950 kr per barn. Anmälan till Anna Hägg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi ser fram emot en lika kul vecka som förra sommaren!       

Fotbollsplanen: Den "organiserade" fotbollen fortsätter på onsdagar och lördagar kl. 17.00 under högsäsongen. Även spel på lördagar från påsk till tidig höst.         
Följ med på Facebook-gruppen Raftötången Fotboll.

Det kan vara 30-50 spelare under högsäsongen. Dom flesta är barn och ungdomar.
Men fotboll är en rolig och bra typ av träning för folk i alla åldrar.
Beroende på ålder så behöver man måste bara anpassa insatsen efter dagsformen, och spela lite ”mjukare”. (”Beviset” finner man bl.a. i att undertecknade (73 år) spelar fotboll två-tre gånger i veckan tillsammans med 20-25 i åldern 50+). Vi skulle gärna försöka få igång en träning för vuxna en gång i veckan.       

Vi ber föräldrar och familjer till de barn som spelar att ställa upp och visa intresse. Det är inget som fungerar helt och hållet av sig själv. Det behövs många fler som kan vara med och hjälpa till med den organisation som ändå behövs. Det är inte mycket som krävs; två gånger i veckan när barnen kommer behöver en vuxen ställa upp, kunna vara med och dela in i lag och fördela dräkter och inte minst av allt kunna engagera de minsta 10 – 11 år på den lilla fotbollsplanen. Många tar ansvar och det är vi mycket tacksamma för men fler behövs. Allt sker på ideell basis och av ideella krafter.

Vi saknar även publik till våra träningar/matcher. Det har det senaste inte varit lika stor tillströmning av publik som tidigare. Förr var det en stor social happening för familj och många andra när träningar/matcher var. Det är många vänskaper som har uppstått runt fotbollsplanen. Ta med en fikakorg och kom!

Välkomna alla till fotbollsplanen 2019 önskar Terje.

Midsommarfirande: Det finns en kommitté för midsommarfirande som tar hand om vårt midsommarfirande. Tack vare detta kan vi fortsätta med en gammal tradition. Mer information kommer senare på hemsidan och andra platser i området som de lämnar information på.                

Engagerade arbetare söks! Stort tack till våra trevliga ungdomar som, förtjänstfullt och plikttroget hjälpt oss med att sköta Toan och även plockat skit från Kanadagässen under sommaren 2018. Vi börjar nu planera årets sommarschema för detta. Vi söker ungdomar som är intresserade av att mot lön hjälpa oss med städning av toaletten, samt plocka upp efter Kanadagässen en vecka eller fler. Om ni är intresserade var vänliga och anmäl er genom att maila in till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer Anny Theodorsen att kontakta er. Vi fördelar veckor efter hand som ansökan kommer så var snabba för vi har redan börjat få intressenter.

Vi önskar er alla en härlig vår och sommar!

Raftötången april 2019

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell, Bertil

 

 

Midsommaraftonen 2019

Stången kläds                                   kl 10.00

( kom gärna med blommor till

stången i förväg )

Musiken spelar från                          kl 14.30

Lottförsäljningen börjar                     kl 15.00

Midsommarstången reses                kl 15.30

Dans, lekar och fiskedamm

Välkommna !

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar