RAFTÖTÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLAR TILL

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2019

 

                 Tid:   Torsdag den 11 juli 2017 kl. 16.30 – 19,30                 

                 Kaffe serveras i caféet i mitten av stämman ca: 20 min      

                 Plats:  Kulturhuset Futura (biblioteket), Tanumshede

Styrelsens redovisningshandlingar, förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd hålls tillgängliga hos Susanne Johansson, Manetvägen 16. Frågor besvaras av ordförande Susanne Johansson tel.+46 (0)73–0476230 men inte dagtid.

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Mötets öppnande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stämman behörigt utlyst.
 8. Styrelsens redovisningshandlingar för samfälligheten
 9. Revisorernas berättelse för samfälligheten
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen samfälligheten
 11. Motioner inlämnade som skall behandlas.

           Finns inga.

 1. Framställningar från styrelsen
  1. Kommande Etapp för VA-ombyggnad och sammanfattning efter ombyggnad av ledningsprojektet som nu tar slut efter etapp 5.
  2. Genomgång av beslut från 2016 samt behov av att låna max 3,5 Mkr mer av bank utöver tidigare stämmobeslut.
 2. Ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen.
 3. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
  a. Samfälligheten
  b. Båtplatser
 4. Val av styrelse och suppleanter.
  a) Antal ledamöter i styrelsen
  b) Ordinarie – (mandatperiod två år).
  Avgående ordinarie: Susanne Johansson, Göran Blomqvist, Johan Walther, Anne-Britt Samuelsson.
 5. Val av styrelseordförande
 6. Val av revisorer (2 st.) samt en revisorssuppleant.
 7. Val av valberedning
 8. Val av midsommarkommitté
 9. Övriga frågor
 10. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 11. Avslutning

 Raftötången 2019-06-16

Välkomna!

Susanne, Peter, Kjell, Anne-Britt, Göran, Terje, Anny, Bertil, Johan

 

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar