De finns några på området som har egen badtunna/ liten pool/ eller önskar eller önskar vattna extra mycket.Det är torrt nu och det har regnat dåligt i vår så vi alla hade haft gott av extra mycket regn.

Snäckvägen 3 tänker fylla sin badtunna och frågar om de är fler på området som önskar gör det samma.

Kontakta Anderas på mail : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kanske det går att samordna en leverans och få ett bättre pris.

 

 

Höstinformation 2018

 

Nu har hösten kommit med blåst, regn och rusk. Men samtidigt har vi fått härliga kvällar inomhus med braskaminer som eldas i och tända stearinljus. Alla årstider har sin charm.Midsommarfesten firade vi som brukligt på badplatsen. Tack till alla er i midsommar-kommittén som arrangerar detta år efter år och ordnar den härliga musiken.

Även i år varit mycket aktivitet på fotbollsplanen med arrangerat spel på onsdagar och lördagar. Tack våra eldsjälar som nu ordnat detta i 17 år.Simskolan i år gick av stapeln V. 29 till V. 31. Det var många som var med i denna och vi kommer att försöka att få till detta även nästa år.

Seglarskolan var i år V. 29 och var för barn och ungdomar 8 -14 år. Tack ni som arrangerat detta.

Vid årsstämman 12 juli rapporterade styrelsen att föreningen har en bra ekonomi och att investeringar så här långt är 17 186 090 kr

Styrelsen informerade om att föreningen kommer att fortsätta med omprövning av föreningens anläggningsbeslut för att spegla den verksamhet som idag bedrivs på området

Stadgarna ändrades så att styrelsen inte har några suppleanter utan att det endast finns ordinarie ledamöter. Vilket innebär att styrelsen nu består av 9 ledamöter inkl. ordförande. En revisorssuppleant kvarstår.

Peter informerade om vår fjärde etapp i den fortsatta utbyggnaden av ledningsnätet med tillhörande anläggningar för hela området och som beräknas fullt genomfört år 2020.

I år har vi med den nya ”avdelning” som innehåller båtbryggor och sjöbodar. Detta blev överlämnat till samfälligheten från Raftötångens Båt- och Bryggförening 2018-01-01 då den gamla föreningen upphörde.

 

Jag vill framföra ett tack till alla er som hjälper till och arbetar för samfälligheten. Vi har personer som tar hand om den vardagliga verksamheten, skötseln i vattenverk, klippa gräsmattor mm. Men så finns det ocksåmånga ungdomar som hjälper oss att städa toaletten på badplatsen,ta hand om rester från Kanadagäss, tvätta vägskyltar mm. Vi har även några ungdomar som på eget initiativ sålde fika på badplatsen under några varma sommardagar. Tack alla från oss i styrelsen!

Jag vill be er att kollar vilka adresser och mailadresser som samfälligheten har till er. Om vi behöver lämna viktig information är det bra om vi har rätt uppgifter. Ändringar kan ni lämna på vår hemsida eller maila in till föreningen.

 

Susanne Johansson    
Ordförande

Jakt av råddjur

Jakten sker från 1 oktober till 31 januari av Olle Johansson. Den kommer att ske på vardagar, troligtvis med hund och med största möjliga hänsyn till de boende i området.

 

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Storm och träd i området

Hela den fasta delen av badbryggan låg en dag 0,5 m under vatten. Vattnet täckte t.o.m. Lekplatsen, alla stolparna under vatten. Snäckängsbadets badbrygga slets loss och förflyttades ca 100 m till en annan badvik.

Stormen tog också ett 15-tal träd väl spritt över området. I slänten vid badstranden, där träden är gamla, stora och med stort vindfång har 3 st. fallit för stormen och 2 st. som utgjorde en stor fallrisk har fällts.

I slänten faller årligen något av dessa gamla träd, så i framtiden får vi räkna med ett allt glesare bestånd här.  Annars är det ofta svårt att förutse vilka träd som riskerar att falla, många faktorer spelar in, trädslag, ålder, underlag, torka, gallringar i beståndet mm. 

Arbetet med kontroll av träd som riskerar att falla på fastigheterna fortsätter kontinuerligt, men är inte helt lätt. Exempel på detta fick vi på Krabbstigen där en stor björk, bekvämt lade sig tillrätta precis framför huset. Om trädet fallit i en annan vinkel så kunde det gått illa. Här hade vi tur.   

Svårt att veta hur starkt ett träd är ”förankrat” i marken, eftersom det i realiteten kan ha mycket grunda rötter som denna björk hade, stod på berg med tunt jordlager och kan därför falla utan förvarning vid kraftiga vindar. Viktigt att fastighetsägarna kollar ev. ”riskträd” på egen mark, men också på den allmänna marken.

Här poängteras, än en gång, betydelsen av att tomtgränsmarkeringarna är synliga, Det är fastighetsägarens ansvar.

Vi planerar också att se över och gallra delar i området mellan Krabbstigen och Fjordvägen/ostronvägen. Här finns ett par partier med tät skog. (Område 26)

Risker och säkerhet om brand i Skog och Mark.

Den gångna sommarens extrema värmebölja har accentuerat frågor om brandsäkerhet, evakueringsvägar mm. Vi minns alla de många skogsbränderna i somras. Speciellt torr tall och barrskog ger snabb brandspridning.

Styrelsen har varit i kontakt med Räddningstjänsten i Tanumshede, som ställer sig positiva till att besöka oss och ge oss goda råd för att reducera riskerna för oss.

Vi avser också att ta upp frågan om behov av evakueringsplan, inklusive åtgärder från myndigheter beträffande den enda vägen från vårt område till Knäm, eftersom den vägen ofta spärras av nedfallande träd. Kan vara förödande i krissituationer, t.ex. vid behov av räddningsfordon. Men givetvis också stora olägenheter i vardagen.

Motion om förbättring av gångstig till Snäckstranden.

Enligt årsstämmobeslutet så startar vi nu upp ett projekt för att börja rätta till vår stig mellan stora badplatsen och Snäckstranden. Vi startar nu etapp 1.  Stigarna som berörs ligger inom Natura 2000-området, så regelverket för detta kommer givetvis att styra arbetet och vi har fått klartecken för detta. Vi kommer att köra fliset med traktor Snäckängen upp och sedan sprida ut fliset med en liten dumper och skottkärra. Blir spännande att sedan utvärdera arbetet inför ev. fortsättning att rätta till våra många stigar.

 

Jollar och andra båtar på badstranden vid Tåften.

På badstrandsytan närmast Tåften, där det läggs olika jollar, finns sedan ett antal år en del kvarlämnad materiel, såsom en segeljolle med begynnande slyvegetation och några gamla master, nu hög tid för ägarna att ta hand om dessa. Om inte detta görs kommer Samfälligheten att få gå in och städa upp i detta område och det vill vi inte.

Uppställning på Stora Parkeringsplatsen mm.

Här finns några gamla båtkärror, som inte hör hemma där, och dom vill vi ha bort. Vem/Vilka är ägarna? Här skall bara båtkärror som används ställa.

Under många år har ett antal segelbåtar tillåtits uppställning i det inre hörnet. Styrelsen noterar nu att antalet båtar som nu ställs upp här är blir fler och fler. Vi anser att det kan ske under förutsättning att det är säsongsvis under vinterhalvåret och att båtarna är borta innan midsommar. Anvisningarna på skylten ska följas, starta längst in och sätt inte dom längsta kärrorna ute mot vägen. Vid tveksamheter ring styrelseledamoten Terje Evang. Tfn: +47 911 772 46.

Uppställda båtar och kärror skall vara uppmärkta med namn och tfn-nummer, kan hända saker som gör det måste gå att nå Er

För att avlasta denna parkering under sommaren när det ofta är fullt så kommer vi i samband med att VA projektet går fram på Krabbstigen att göra parkeringsplatser vid nedgången till lilla båtbryggan. Vi har flera gånger fått förslag/motion på att göra en gångstig från stora parkering; för att det är svårt med att bära saker, någon måste köra bort bilen till stora parkering och långt att gå osv. men styrelsen anser att detta är en bättre lösning på efterfrågat behov.

 

Risförvaringen vid Tennisbanan.

Ris och träavfall kan läggas 1 september – 1 maj.

Vatten- och avlopps-system – ansvariga Peter, Kjell och Bertil.                    
Sommaren blev varm och torr. I juli månad steg vattenförbrukningen kraftigt och vi var osäkra på; om vi hade tillräckligt med vatten per dygn, om vi hade ett läckage, samt hur den höga förbrukningen påverkade grundvattennivån i vårt vattenmagasin.

Vi bestämde därför att stänga vattnet på nattetid (24.00 -06.00), med början första helgen efter årsstämman. Experimentet avslutades andra veckan i augusti.

Effekten blev att alla blev uppmärksamma på att spara på vattnet. Eventuell otillåten vattning av rabatter, gräsmattor etc. upphörde, och vi klarade av en dygnsförbrukning på 110 m3 utan problem. Nu när vi är tillbaka till mer normala tillstånd kan vi konstatera att vi inte hade något läckage. Det var bara så mycket folk här på området under semesterperioden. Vi utreder och undersöker hur vi kan öka kapaciteten i vattenverket, där just nu sandfiltren är flaskhalsen.

Förbrukningen nu i sep/okt har varit mindre än 10 m3 per dygn i veckorna och det dubbla över helgerna. Detta är en mer normal nivå.

För att bättre förstå hur vår vattentäkt reagerar på en extrem torkperiod och om och hur fort grundvattennivån återhämtar sig, har vi nu gjort rent alla grundvattenbrunnar, studerat gamla borrningsprotokoll och beräknat vattenkapaciteten i varje enskild brunn. Vi jobbar med att sammanställa resultatet, men så här långt ser det bättre ut än vad vi befarade under sommarperioden.

Efter 7 år som ansvarig för den dagliga driften av vår VA - anläggning, lämnar Kjell Karlström över jobbet till Bertil Kihlgren. Bytet sker den 1 november i år.

Kjell kommer att fortsätta arbetet med förnyelse av VA ledningsnätet på Raftötången tillsammans med Peter Söderqvist.

På årsmötet redovisades planerna för en ny stamledning för VA till vårt område. Det privata initiativet, med Björn Ekelund som representant, jobbar med Länsstyrelsen och Trafikverket för att komma vidare med projektet. När nödvändiga beslut finns kommer projektet presenteras för kommunen. Vi håller oss informerade om utvecklingen.

Under tiden har vi förberett starten av etapp 4 i vår eget projekt. Erfarenheten från föregående år gör att vi smyger igång lite tidigare och då på områden som inte skall störa trafiken och arbetet med att ta upp de sista båtarna och stänga hamnen helgen den 20-21 okt.

Grimsrud har ställt upp bodar första veckan i oktober och börjar arbetet med att byta ledningar på en sträcka i skogen som berör fastigheterna på Räkstigen 2, 4 och 6 samt Fjordvägen 30. Aktiviteten ökar sedan efter den 21 oktober och kommer att pågå fram till den 12 april (påsk 2019!).

Vi får återkomma med mer detaljerade planer. Men det är viktigt att fastighetsägare inte planlägger större insatser från hantverkare eller hyr ut sin fastighet under projektperioden (okt 2018 – april 2019) utan att ha kontaktat oss. Det kan gå bra men vi garanterar bara framkomlighet och tillgång på vatten för fastboende.

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet och framkomligheten på våra vägar.

Under året har vi jobbat intensivt med att jaga läckage och byta ventiler som inte fungerar. Detta arbete har gett resultat och vi har varit nere i en förbrukning på 10 m3/dygn under vissa perioder vilket är mer normalt i förhållande till antal fastboende. Vi jobbar vidare och när vi genomför de kommande etapperna så kommer vi att fortsätta att föreslå byte av gamla/dåliga ventiler. Nya ledningar kommer efter hand att förbättra situationen, men läckande ventiler är det största problemet.

Vägar.
Inga stora arbeten utom de som är kopplade till VA projektet är planlagda.

Asfalteringen av de vägar som ingick i Etapp 3 är nu klart. Dessvärre avvaktar vi med Hummerstigen, då vi kommer att gräva upp i korsningen och en bit upp i backen, pga. omläggning av ledningar.

Ett nytt gupp är utfört på Fjordvägen efter ängen, så ta det vackert med hastigheten. Uppmärkning och målning av de nya och gamla guppen görs under hösten. Hur det går att ta sig fram i området under vintern kan ni följa på www.raftotangen.se.

Båt, Brygg och Bad (BBB) – ansvariga Johan och Anny

Båtbryggor

En mer genomgripande plan för bryggornas status och funktion har inletts i samarbete med RIXÖ-bryggan som även levererat bryggorna och varit oss till god hjälp när vi så behövt.

Ett exempel var i tidig sommarperiod då nordostlig vind kraftigt påverkade bryggorna och landgången till stora betongbryggan (badbryggan) var illa ute. Rixö-bryggan kom till vår hjälp bara några dagar senare och åtgärdade problematiken för oss.

Lördagen den 20 oktober kommer Y-bommarna att tas upp ur havet och läggas på bryggorna så som många år tidigare. Ett arbetslag har satts samman av fastighetsägare inom samfälligheten som tar tag i detta moment.

Vi kommer i framtiden att se till att bommarna är i senast helgen V. 17 och att de tas upp tidigast helgen V. 42. Då vet ni alla när ni kan sjösätta och när ni senast skall ta upp era båtar.                 

Sjöbodar

Området kring sjöbodarna är iordningställt. Det fanns ett behov av stockar, som tjänstgjort som trappor, eftersom de som låg var i mycket dåligt skick, Vi behöver ett löpande underhåll för att upprätthålla den fina möjligheten vid sjöbodarna som vi har nu när det är klart. Sjöbodarnas allmänstatus är god men visst finns det åtgärder att utföra på bl.a. den allmänna toalettdörren som tagit skada genom åren. Vi behöver även ta till krafttag för att växtligheten inte skall ta fart igen mellan sjöbodarna och grusgångarna.

 

Raftötången oktober 2018

Vi önskar er alla en härlig gnistrande vit vinter!

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell och Bertil

 

 

Det har varit en mycket blåsig höst. Det är först sista veckan som det började bli kallt och frosten kommit smygande och naturen klär sig nu i underbara färgskalor.

Midsommarfesten firade vi som brukligt på badplatsen. Det var förvånansvärt så många som anslöt i det blöta vädret och var med och såg till att det blev ett traditionellt midsommarfirande med dans och musik. Tack till alla er i midsommar-kommittén som arrangerar detta år efter år och ordnar den härliga musiken.

Det har även i år varit mycket aktivitet på fotbollsplanen med arrangerat spel på onsdagar och lördagar men planen har använts mycket även på övrig tid. Tack våra eldsjälar Terje Evang och Johan Lundberg som nu ordnat detta i 16 år.

Simskolan i år gick av stapeln V. 29 till V. 31. Det var många som var med i denna och vi kommer att försöka att få till detta även nästa år.

Seglarskolan var i år V. 29 och var för barn och ungdomar 8 -14 år. Tack Anna och Anders Hägg som arrangerat detta.

Vid årsstämman 13 juli rapporterade styrelsen att föreningen har en bra ekonomi och att investeringar så här långt är 11 055 276 kr.

ü     Styrelsen informerade om att föreningen kommer att fortsätta med omprövning av föreningens anläggningsbeslut för att spegla den verksamhet som idag bedrivs på området men att vi måste avvakta vissa händelser i VA projektet innan det kan slutföras.

ü     Det beslutades på stämman i Raftötångens Båt- och Bryggförening det andra beslutet som innebär att Raftötångens Samfällighetsförening går samman med Raftötångens Båt- och Bryggförening 2018-01-01.

ü  Styrelsen tog upp betalningsmoralen i samfälligheten. Vid stämman hade vi obetalda fakturor på 232 210 kr. Stämman beslutade två påminnelser med post, tredje påminnelse brev från ordförande därefter Kronofogde för utmätning. Efter detta så har vi fått det mesta betalt.

ü    Peter informerade om vår tredje etapp i den fortsatta utbyggnaden av ledningsnätet med tillhörande anläggningar för hela området och som beräknas fullt genomfört år 2020.

I år har vi med en nya ”avdelning” som heter Båt, Brygg och Bad (BBB) som ni kan läsa mer om i informationen. Raftötångens Båt- och Bryggförening övergår 2018-01-01 i samfällighetens regi.

Jag vill be er om att kollar vilka adresser, telefonnummer eller mailadresser som samfälligheten har till er för vi kommer att trycka upp nya matriklar innan nästa sommar. Ändra gärna uppgifterna på vår hemsida eller maila in till föreningen.

 

Susanne Johansson
Ordförande

 

Jakt av rådjur

Jakten sker från 1 oktober till 31 januari av Olle Johansson. Den kommer att ske på vardagar, troligtvis med hund och med största möjliga hänsyn till de boende i området.

 

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Tjärnen.

Andra året nu som vi försöker stävja igenväxningen av Tjärnen. Vi har ett 5-årigt tillstånd av Länsstyrelsen.  Klippsäsongen är 15 aug -1.april.

Visar sig svårt, växtligheten grövre och kraftigare än vi trott.  Klipparen är för liten och klen för detta, så vår målsättning är att hindra vidare igenväxning. För att effektivt minska växtligheten behövs kraftigare utrustning och andra metoder. Teamet Bertil och Mikael tar nu paus från detta arbete och vinter förvarar utrustningen. Båten är nu Samfällighetens, inköpt från Arne Björkman.

 

”Farliga” Trädinventeringen,

Detta har vi startat, visar sig vara svårare än väntat, detta beroende på att tomt-markeringarna ofta lyser med sin frånvaro. Viktigt att vi inte fäller något på den enskildes tomt, så vi är tacksamma om ni, som har träd, som ni befarar kan falla på er fastighet/hus märker ut era tomtgränser. Bra också om ni hör av er, underlättar betydligt. Reglerna är ju, självklart, sådana att på er egen tomt står ni för ansvaret. På Samfällighetens mark ansvarar ju Samfälligheten. 

Gallring och Röjning.

Slyröjningen fortsätter enligt vårt Slyröjningschema, med vissa justeringar givetvis. Växtligheten följer inte riktigt vårt schema men i stort så följs schemat

Vi planerar också för röjning och gallring på Samfällighetens områden: Mellan Krabbstigen 2 och 4.  Krabbstigen 10 och 12 och Fjordvägen 20 och Flundrestigen 13.

Blommor, ängsklippning mm.

Ett ganska flitigt diskussionsämne är ängsklippning kontra blomsterskydd. Rutinen hittills är att vägrenarna klipps före midsommar och ängarna runt 15 juli då blomningen är över.  Vi är givetvis tacksamma för de synpunkter som kommer in från kunniga och intresserade.

 

Risförvaringen vid Tennisbanan.

Är redan fullt, så första omgången flisar vi nu i november, andra omgången till våren.  Ris och träavfall kan läggas 1 september – 1 maj.

Parkeringsplatsen 

Den nya utökade P-platsen har visat sig täcka behovet, den gångna sommaren har det fungerat bra, ingen trängsel hittills, ev. trängsel är ju också väderberoende. Om skyltens anvisningar följs, så är vi övertygade om att både det praktiska och trivseln blir bra.

Styrelsen är angelägen att kärror och båtar som parkeras på P-platsen är uppmärkta med namn och telefonnummer. Har vi otur kan det inträffa händelser då vi behöver nå ägaren.             

Vatten- och avlopps-system – ansvariga Peter och Kjell.

 

Arbetet med att asfaltera de vägar som berör etapp 2 är avslutat.

VA-projektet fortsätter nu med ny entreprenör, Grimsrud Entreprenad AB, med kontor i Strömstad, som har tilldelats kontraktet för etapp 3 och etapp 4. Det är ett norskt bolag med huvudkontor i Halden och har som störste ägare ett av Norges ledande entreprenad bolag Veidekke AS.

Arbetet med etapp 3 startar i år den 16 okt. Under perioden fram till starttidpunkten har det pågått förberedelser, planläggning och etablering på arbetsplatsen.

Genomförandet av de olika delarna på området är inte i detalj planlagt. Men enligt den plan som gäller idag, startar arbetet vid parkeringsplatsen och går utefter bäcken, över ängen och ansluter Fjordvägen.

Tänk på att vi bara garantera vatten till de fastboende. Om någon har hyrt ut sin fastighet under den aktuella projektperioden kan vi inte garantera vatten.

Observera att det gäller också fastigheter som omfattades av etapp 2 (föregående etapp), eftersom vattenförsörjningen till hela det området är berört av ledningsbytet i etapp 3.

Undvik också att anlita hantverkare som skall göra jobb på er fastighet. Vi kan inte lova att de kommer fram till er fastighet med bil.

Framkomligheten till respektive fastighet är begränsad under vissa perioder. Det är speciellt svårt när vi jobbar på sträckan på Fjordvägen (Fjordvägen 50 fram till ängen). Hummerstigen blir helt avstängd under den tidsperiod vi jobbar där. För fastighetsägare på Ostronvägen (ovanför badet) är framkomligheten starkt begränsad när vi jobbar med att byta stamledningen i vägen till området.

Det kan bli ändringar i den ursprungliga tidplanen så vi kommer tillbaka med mer detaljerad information längre fram.

Vi kommer också att kontakta alla fastighetsägare som ingår i etappen. Vi skall besiktiga alla fastighetsventiler och komma med förslag om byte av vissa fastigheters avstängningsventil för vatten. Känner ni till att ni har haft problem med er ventil så tag gärna kontakt.

Ni som har båten på tomten över vintern bör tänka på att inte placera den i närheten av er avstängningsventil. Den kan då hindra arbetet med ledningsbyte och inkoppling till Er fastighet. Detta gäller också Ni som placerar båten i närheten av vägen, då den kan bli ett hinder för framkomligheten under vintern.

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet.

Vi är i god dialog med ansvariga för El- och telefonledningar och försöker att förlägga dess i mark. Det ser ut att gå bra med El ledningen. När det gäller telefon är vi beroende av att fastighetsägare som har fasttelefon idag är beredd på att gå över till fiber eller en mobil lösning.

Det är inte förberett för fiber till de fastigheter som är berörda av etapp 3 och 4. Skälet är att Sannäs fiber inte vill investera i ledningsnätet. Erfarenheten från tidigare etapper är att det tillkommer så få nya abonnenter att det inte blev lönsamt. Det är naturligtvis möjligt för den enskilde fastighetsägaren att kontakta Sannäs Fiber direkt om man önskar fiber nät till sin fastighet.

Under året har vi jobbat intensivt med att jaga läckage och byta ventiler som inte fungerar. Detta arbete har gett resultat och vi är i september ner i en förbrukning på 10 m3/dygn vilket är mer normalt i förhållande till antal fastboende. Vi jobbar vidare och när vi genomför de kommande etapperna så kommer i att fortsätta att föreslå byte av gamla/dåliga ventiler. Nya ledningar kommer efter hand att förbättra situationen, men läckande ventiler är det största problemet.

Regelbundna möte med kommunen skall förhoppningsvis ge oss mer information som gör det lättare för oss att fatta beslut om framtiden. Vid årsstämman i juli 2018 redovisades läget.

Vi behöver inte ta ett beslut om vägvalet eget vatten/avlopp eller kommunalt i den närmaste framtiden eftersom vi har arbete med vårt eget ledningssystem till sommaren 2020.

Vägar – ansvarig Kjell.

I samband med asfalteringen av etapp 2 har vi nu anlagt ett permanent fartgupp på Fjordvägen strax innan Musselvägen. Vi hoppas att detta skall hjälpa till att hålla nere hastigheten.

Vi har under sommaren satt upp några skyltar längs vägarna för att uppmärksamma er på att det finns många barn i området. Utvärderingen av den åtgärden pågår

Innan vintern kommer två nya sandlådor att köpas in och placeras vid Fjordvägen på båda sidor om ängen. Alla sandlådor kommer att fyllas på med ny is sand.

 

Båt, Brygg och Bad (BBB) – ansvariga Johan, Anne-Britt och Anny

Lördagen den 14 oktober plockades Y-bommarna upp.

Som känt så går vi med snabba steg mot ett nytt år, år 2018, och då kommer vi i BBB att få ta vid i arbetet med båt/brygg/bad när Raftötångens Båt- och Bryggförening inte längre finns utan inryms i samfälligheten. Det blir en stor uppgift att kunna hålla den höga standard som vi i samhällsföreningen varit bortskämda med tack vare de personer som under så många år skött och vårdat dessa arbetsområden. Många av oss som bor i området tar allt för givet när allt ligger på ett silverfat men vi måst vara väldigt noga med att memorerar år av arbeten från dessa personer som gett oss möjligheten till ett fint omhändertaget område kring båtplatser, bryggor och bad-områden.

Hatten av för deras arbetsinsatser såväl administrativt som direkt handgripligt.

Vi inom BBB som tar över ber direkt att ni medlemmar i samfälligheten ska ha tålamod med oss NYA i en initial period. Det kommer säkerligen att uppkomma en del frågor och situationer som en del kan ha åsikter om, men låt oss då talas vid så vi kan upprätthålla en god dialog.

Vi tar över en väl skött sektion och vill vidareutveckla denna på ett positivt sätt med åtgärder som skall gynna oss alla i föreningen. Som känt så är kostnader kontra åtgärder saker som hör ihop och detta kommer vi aldrig ifrån.

Vi som nu är invalda i BBB har inte vårt fasta boende i området vilket leder till att vissa delmoment måste köpas för allas trivsel, vi skall dock se vilka av medlemmar som önskar vara behjälpliga mot ersättning då så behövs.

Vi syns på stranden inför 2018.

 

Raftötången oktober 2017

Vi önskar er alla en härlig gnistrande vit vinter!

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell och Bertil

 

Simskolan kommer att ske under veckorna 29,30 och 31.

Anmälan görs direkt till Anette Lindström, mobiltel: +46 (0)705 20 3410 eller mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Den bästa Julklappen vi kunde få!

Efter mycket arbete med att rengöra brunnar, ledningar pumpar och utjämningsbassäng så kan vi friskskriva de två sista brunnarna. Det betyder att vattnet från samtliga brunnar nu är godkänt. Ingen brunn (vi har tre stycken) innehåller mätbara mängder av bakterier dvs. CFU < 1/ 100ml vad gäller koliforma bakterier och escherichia coli. Vi är tillbaka till normalt tillstånd med godkänt vatten. Det som är beklagligt är att vi kan inte med säkerhet redogör för orsaken till de problem vi har haft.

Vi har tyvärr ett läckage på ca 30 m3/dygn som vi nu letar källan till. Några dåligt stängda ventiler har åtgärdats men på något/eller några ställen läcker det fortfarande. Men vi har nu en max kapacitet ( om vi använder alla tre brunnar på > 180 m3 / dygn så det går bra , men det är inte tillfredställande att vi har ett så stort läckage.

Vi har nu vatten så det räcker om det blir många som kommer till sin stuga för att fira Jul och Nyår även om vi räknar med att många firar med lite annat än bara vatten...

Peter och Kjell

För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa regler              
och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om dessa.

Läs mer...

I år startar simskolan w29 . Det är måndag den 13 juli och den pågår i tre veckor. Är du intresserad så ta kontakt med Anette Lindström.

Tfn mobil :  0705-203410

Tfn : 0525-280 27 (kvällstid)

Mail :Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Många har frågat om årsavgiften.

Årsavgiften för Raftötångens Samfällighetsförening och Raftötångens Båt- och Bryggförening kommer att skickas ut efter att stämman har varit den 16 juli.

Det är stämman som varje år bestämmer hur stort beloppet skall vara.

Hälsningar Susanne

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar