Bertil och Mikael jobbar i båten på tjärnen

Det har varit en mycket blåsig höst. Det är först sista veckan som det började bli kallt och frosten kommit smygande och naturen klär sig nu i underbara färgskalor.

Midsommarfesten firade vi som brukligt på badplatsen. Det var förvånansvärt så många som anslöt i det blöta vädret och var med och såg till att det blev ett traditionellt midsommarfirande med dans och musik. Tack till alla er i midsommar-kommittén som arrangerar detta år efter år och ordnar den härliga musiken.

Det har även i år varit mycket aktivitet på fotbollsplanen med arrangerat spel på onsdagar och lördagar men planen har använts mycket även på övrig tid. Tack våra eldsjälar Terje Evang och Johan Lundberg som nu ordnat detta i 16 år.

Simskolan i år gick av stapeln V. 29 till V. 31. Det var många som var med i denna och vi kommer att försöka att få till detta även nästa år.

Seglarskolan var i år V. 29 och var för barn och ungdomar 8 -14 år. Tack Anna och Anders Hägg som arrangerat detta.

Vid årsstämman 13 juli rapporterade styrelsen att föreningen har en bra ekonomi och att investeringar så här långt är 11 055 276 kr.

ü     Styrelsen informerade om att föreningen kommer att fortsätta med omprövning av föreningens anläggningsbeslut för att spegla den verksamhet som idag bedrivs på området men att vi måste avvakta vissa händelser i VA projektet innan det kan slutföras.

ü     Det beslutades på stämman i Raftötångens Båt- och Bryggförening det andra beslutet som innebär att Raftötångens Samfällighetsförening går samman med Raftötångens Båt- och Bryggförening 2018-01-01.

ü  Styrelsen tog upp betalningsmoralen i samfälligheten. Vid stämman hade vi obetalda fakturor på 232 210 kr. Stämman beslutade två påminnelser med post, tredje påminnelse brev från ordförande därefter Kronofogde för utmätning. Efter detta så har vi fått det mesta betalt.

ü    Peter informerade om vår tredje etapp i den fortsatta utbyggnaden av ledningsnätet med tillhörande anläggningar för hela området och som beräknas fullt genomfört år 2020.

I år har vi med en nya ”avdelning” som heter Båt, Brygg och Bad (BBB) som ni kan läsa mer om i informationen. Raftötångens Båt- och Bryggförening övergår 2018-01-01 i samfällighetens regi.

Jag vill be er om att kollar vilka adresser, telefonnummer eller mailadresser som samfälligheten har till er för vi kommer att trycka upp nya matriklar innan nästa sommar. Ändra gärna uppgifterna på vår hemsida eller maila in till föreningen.

 

Susanne Johansson
Ordförande

 

Jakt av rådjur

Jakten sker från 1 oktober till 31 januari av Olle Johansson. Den kommer att ske på vardagar, troligtvis med hund och med största möjliga hänsyn till de boende i området.

 

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Tjärnen.

Andra året nu som vi försöker stävja igenväxningen av Tjärnen. Vi har ett 5-årigt tillstånd av Länsstyrelsen.  Klippsäsongen är 15 aug -1.april.

Visar sig svårt, växtligheten grövre och kraftigare än vi trott.  Klipparen är för liten och klen för detta, så vår målsättning är att hindra vidare igenväxning. För att effektivt minska växtligheten behövs kraftigare utrustning och andra metoder. Teamet Bertil och Mikael tar nu paus från detta arbete och vinter förvarar utrustningen. Båten är nu Samfällighetens, inköpt från Arne Björkman.

 

”Farliga” Trädinventeringen,

Detta har vi startat, visar sig vara svårare än väntat, detta beroende på att tomt-markeringarna ofta lyser med sin frånvaro. Viktigt att vi inte fäller något på den enskildes tomt, så vi är tacksamma om ni, som har träd, som ni befarar kan falla på er fastighet/hus märker ut era tomtgränser. Bra också om ni hör av er, underlättar betydligt. Reglerna är ju, självklart, sådana att på er egen tomt står ni för ansvaret. På Samfällighetens mark ansvarar ju Samfälligheten. 

Gallring och Röjning.

Slyröjningen fortsätter enligt vårt Slyröjningschema, med vissa justeringar givetvis. Växtligheten följer inte riktigt vårt schema men i stort så följs schemat

Vi planerar också för röjning och gallring på Samfällighetens områden: Mellan Krabbstigen 2 och 4.  Krabbstigen 10 och 12 och Fjordvägen 20 och Flundrestigen 13.

Blommor, ängsklippning mm.

Ett ganska flitigt diskussionsämne är ängsklippning kontra blomsterskydd. Rutinen hittills är att vägrenarna klipps före midsommar och ängarna runt 15 juli då blomningen är över.  Vi är givetvis tacksamma för de synpunkter som kommer in från kunniga och intresserade.

 

Risförvaringen vid Tennisbanan.

Är redan fullt, så första omgången flisar vi nu i november, andra omgången till våren.  Ris och träavfall kan läggas 1 september – 1 maj.

Parkeringsplatsen 

Den nya utökade P-platsen har visat sig täcka behovet, den gångna sommaren har det fungerat bra, ingen trängsel hittills, ev. trängsel är ju också väderberoende. Om skyltens anvisningar följs, så är vi övertygade om att både det praktiska och trivseln blir bra.

Styrelsen är angelägen att kärror och båtar som parkeras på P-platsen är uppmärkta med namn och telefonnummer. Har vi otur kan det inträffa händelser då vi behöver nå ägaren.             

Vatten- och avlopps-system – ansvariga Peter och Kjell.

 

Arbetet med att asfaltera de vägar som berör etapp 2 är avslutat.

VA-projektet fortsätter nu med ny entreprenör, Grimsrud Entreprenad AB, med kontor i Strömstad, som har tilldelats kontraktet för etapp 3 och etapp 4. Det är ett norskt bolag med huvudkontor i Halden och har som störste ägare ett av Norges ledande entreprenad bolag Veidekke AS.

Arbetet med etapp 3 startar i år den 16 okt. Under perioden fram till starttidpunkten har det pågått förberedelser, planläggning och etablering på arbetsplatsen.

Genomförandet av de olika delarna på området är inte i detalj planlagt. Men enligt den plan som gäller idag, startar arbetet vid parkeringsplatsen och går utefter bäcken, över ängen och ansluter Fjordvägen.

Tänk på att vi bara garantera vatten till de fastboende. Om någon har hyrt ut sin fastighet under den aktuella projektperioden kan vi inte garantera vatten.

Observera att det gäller också fastigheter som omfattades av etapp 2 (föregående etapp), eftersom vattenförsörjningen till hela det området är berört av ledningsbytet i etapp 3.

Undvik också att anlita hantverkare som skall göra jobb på er fastighet. Vi kan inte lova att de kommer fram till er fastighet med bil.

Framkomligheten till respektive fastighet är begränsad under vissa perioder. Det är speciellt svårt när vi jobbar på sträckan på Fjordvägen (Fjordvägen 50 fram till ängen). Hummerstigen blir helt avstängd under den tidsperiod vi jobbar där. För fastighetsägare på Ostronvägen (ovanför badet) är framkomligheten starkt begränsad när vi jobbar med att byta stamledningen i vägen till området.

Det kan bli ändringar i den ursprungliga tidplanen så vi kommer tillbaka med mer detaljerad information längre fram.

Vi kommer också att kontakta alla fastighetsägare som ingår i etappen. Vi skall besiktiga alla fastighetsventiler och komma med förslag om byte av vissa fastigheters avstängningsventil för vatten. Känner ni till att ni har haft problem med er ventil så tag gärna kontakt.

Ni som har båten på tomten över vintern bör tänka på att inte placera den i närheten av er avstängningsventil. Den kan då hindra arbetet med ledningsbyte och inkoppling till Er fastighet. Detta gäller också Ni som placerar båten i närheten av vägen, då den kan bli ett hinder för framkomligheten under vintern.

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet.

Vi är i god dialog med ansvariga för El- och telefonledningar och försöker att förlägga dess i mark. Det ser ut att gå bra med El ledningen. När det gäller telefon är vi beroende av att fastighetsägare som har fasttelefon idag är beredd på att gå över till fiber eller en mobil lösning.

Det är inte förberett för fiber till de fastigheter som är berörda av etapp 3 och 4. Skälet är att Sannäs fiber inte vill investera i ledningsnätet. Erfarenheten från tidigare etapper är att det tillkommer så få nya abonnenter att det inte blev lönsamt. Det är naturligtvis möjligt för den enskilde fastighetsägaren att kontakta Sannäs Fiber direkt om man önskar fiber nät till sin fastighet.

Under året har vi jobbat intensivt med att jaga läckage och byta ventiler som inte fungerar. Detta arbete har gett resultat och vi är i september ner i en förbrukning på 10 m3/dygn vilket är mer normalt i förhållande till antal fastboende. Vi jobbar vidare och när vi genomför de kommande etapperna så kommer i att fortsätta att föreslå byte av gamla/dåliga ventiler. Nya ledningar kommer efter hand att förbättra situationen, men läckande ventiler är det största problemet.

Regelbundna möte med kommunen skall förhoppningsvis ge oss mer information som gör det lättare för oss att fatta beslut om framtiden. Vid årsstämman i juli 2018 redovisades läget.

Vi behöver inte ta ett beslut om vägvalet eget vatten/avlopp eller kommunalt i den närmaste framtiden eftersom vi har arbete med vårt eget ledningssystem till sommaren 2020.

Vägar – ansvarig Kjell.

I samband med asfalteringen av etapp 2 har vi nu anlagt ett permanent fartgupp på Fjordvägen strax innan Musselvägen. Vi hoppas att detta skall hjälpa till att hålla nere hastigheten.

Vi har under sommaren satt upp några skyltar längs vägarna för att uppmärksamma er på att det finns många barn i området. Utvärderingen av den åtgärden pågår

Innan vintern kommer två nya sandlådor att köpas in och placeras vid Fjordvägen på båda sidor om ängen. Alla sandlådor kommer att fyllas på med ny is sand.

 

Båt, Brygg och Bad (BBB) – ansvariga Johan, Anne-Britt och Anny

Lördagen den 14 oktober plockades Y-bommarna upp.

Som känt så går vi med snabba steg mot ett nytt år, år 2018, och då kommer vi i BBB att få ta vid i arbetet med båt/brygg/bad när Raftötångens Båt- och Bryggförening inte längre finns utan inryms i samfälligheten. Det blir en stor uppgift att kunna hålla den höga standard som vi i samhällsföreningen varit bortskämda med tack vare de personer som under så många år skött och vårdat dessa arbetsområden. Många av oss som bor i området tar allt för givet när allt ligger på ett silverfat men vi måst vara väldigt noga med att memorerar år av arbeten från dessa personer som gett oss möjligheten till ett fint omhändertaget område kring båtplatser, bryggor och bad-områden.

Hatten av för deras arbetsinsatser såväl administrativt som direkt handgripligt.

Vi inom BBB som tar över ber direkt att ni medlemmar i samfälligheten ska ha tålamod med oss NYA i en initial period. Det kommer säkerligen att uppkomma en del frågor och situationer som en del kan ha åsikter om, men låt oss då talas vid så vi kan upprätthålla en god dialog.

Vi tar över en väl skött sektion och vill vidareutveckla denna på ett positivt sätt med åtgärder som skall gynna oss alla i föreningen. Som känt så är kostnader kontra åtgärder saker som hör ihop och detta kommer vi aldrig ifrån.

Vi som nu är invalda i BBB har inte vårt fasta boende i området vilket leder till att vissa delmoment måste köpas för allas trivsel, vi skall dock se vilka av medlemmar som önskar vara behjälpliga mot ersättning då så behövs.

Vi syns på stranden inför 2018.

 

Raftötången oktober 2017

Vi önskar er alla en härlig gnistrande vit vinter!

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell och Bertil

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar