Höstinformation 2018

 

Nu har hösten kommit med blåst, regn och rusk. Men samtidigt har vi fått härliga kvällar inomhus med braskaminer som eldas i och tända stearinljus. Alla årstider har sin charm.Midsommarfesten firade vi som brukligt på badplatsen. Tack till alla er i midsommar-kommittén som arrangerar detta år efter år och ordnar den härliga musiken.

Även i år varit mycket aktivitet på fotbollsplanen med arrangerat spel på onsdagar och lördagar. Tack våra eldsjälar som nu ordnat detta i 17 år.Simskolan i år gick av stapeln V. 29 till V. 31. Det var många som var med i denna och vi kommer att försöka att få till detta även nästa år.

Seglarskolan var i år V. 29 och var för barn och ungdomar 8 -14 år. Tack ni som arrangerat detta.

Vid årsstämman 12 juli rapporterade styrelsen att föreningen har en bra ekonomi och att investeringar så här långt är 17 186 090 kr

Styrelsen informerade om att föreningen kommer att fortsätta med omprövning av föreningens anläggningsbeslut för att spegla den verksamhet som idag bedrivs på området

Stadgarna ändrades så att styrelsen inte har några suppleanter utan att det endast finns ordinarie ledamöter. Vilket innebär att styrelsen nu består av 9 ledamöter inkl. ordförande. En revisorssuppleant kvarstår.

Peter informerade om vår fjärde etapp i den fortsatta utbyggnaden av ledningsnätet med tillhörande anläggningar för hela området och som beräknas fullt genomfört år 2020.

I år har vi med den nya ”avdelning” som innehåller båtbryggor och sjöbodar. Detta blev överlämnat till samfälligheten från Raftötångens Båt- och Bryggförening 2018-01-01 då den gamla föreningen upphörde.

 

Jag vill framföra ett tack till alla er som hjälper till och arbetar för samfälligheten. Vi har personer som tar hand om den vardagliga verksamheten, skötseln i vattenverk, klippa gräsmattor mm. Men så finns det ocksåmånga ungdomar som hjälper oss att städa toaletten på badplatsen,ta hand om rester från Kanadagäss, tvätta vägskyltar mm. Vi har även några ungdomar som på eget initiativ sålde fika på badplatsen under några varma sommardagar. Tack alla från oss i styrelsen!

Jag vill be er att kollar vilka adresser och mailadresser som samfälligheten har till er. Om vi behöver lämna viktig information är det bra om vi har rätt uppgifter. Ändringar kan ni lämna på vår hemsida eller maila in till föreningen.

 

Susanne Johansson    
Ordförande

Jakt av råddjur

Jakten sker från 1 oktober till 31 januari av Olle Johansson. Den kommer att ske på vardagar, troligtvis med hund och med största möjliga hänsyn till de boende i området.

 

Skogs- och Grönområde – ansvariga Göran och Terje.

Storm och träd i området

Hela den fasta delen av badbryggan låg en dag 0,5 m under vatten. Vattnet täckte t.o.m. Lekplatsen, alla stolparna under vatten. Snäckängsbadets badbrygga slets loss och förflyttades ca 100 m till en annan badvik.

Stormen tog också ett 15-tal träd väl spritt över området. I slänten vid badstranden, där träden är gamla, stora och med stort vindfång har 3 st. fallit för stormen och 2 st. som utgjorde en stor fallrisk har fällts.

I slänten faller årligen något av dessa gamla träd, så i framtiden får vi räkna med ett allt glesare bestånd här.  Annars är det ofta svårt att förutse vilka träd som riskerar att falla, många faktorer spelar in, trädslag, ålder, underlag, torka, gallringar i beståndet mm. 

Arbetet med kontroll av träd som riskerar att falla på fastigheterna fortsätter kontinuerligt, men är inte helt lätt. Exempel på detta fick vi på Krabbstigen där en stor björk, bekvämt lade sig tillrätta precis framför huset. Om trädet fallit i en annan vinkel så kunde det gått illa. Här hade vi tur.   

Svårt att veta hur starkt ett träd är ”förankrat” i marken, eftersom det i realiteten kan ha mycket grunda rötter som denna björk hade, stod på berg med tunt jordlager och kan därför falla utan förvarning vid kraftiga vindar. Viktigt att fastighetsägarna kollar ev. ”riskträd” på egen mark, men också på den allmänna marken.

Här poängteras, än en gång, betydelsen av att tomtgränsmarkeringarna är synliga, Det är fastighetsägarens ansvar.

Vi planerar också att se över och gallra delar i området mellan Krabbstigen och Fjordvägen/ostronvägen. Här finns ett par partier med tät skog. (Område 26)

Risker och säkerhet om brand i Skog och Mark.

Den gångna sommarens extrema värmebölja har accentuerat frågor om brandsäkerhet, evakueringsvägar mm. Vi minns alla de många skogsbränderna i somras. Speciellt torr tall och barrskog ger snabb brandspridning.

Styrelsen har varit i kontakt med Räddningstjänsten i Tanumshede, som ställer sig positiva till att besöka oss och ge oss goda råd för att reducera riskerna för oss.

Vi avser också att ta upp frågan om behov av evakueringsplan, inklusive åtgärder från myndigheter beträffande den enda vägen från vårt område till Knäm, eftersom den vägen ofta spärras av nedfallande träd. Kan vara förödande i krissituationer, t.ex. vid behov av räddningsfordon. Men givetvis också stora olägenheter i vardagen.

Motion om förbättring av gångstig till Snäckstranden.

Enligt årsstämmobeslutet så startar vi nu upp ett projekt för att börja rätta till vår stig mellan stora badplatsen och Snäckstranden. Vi startar nu etapp 1.  Stigarna som berörs ligger inom Natura 2000-området, så regelverket för detta kommer givetvis att styra arbetet och vi har fått klartecken för detta. Vi kommer att köra fliset med traktor Snäckängen upp och sedan sprida ut fliset med en liten dumper och skottkärra. Blir spännande att sedan utvärdera arbetet inför ev. fortsättning att rätta till våra många stigar.

 

Jollar och andra båtar på badstranden vid Tåften.

På badstrandsytan närmast Tåften, där det läggs olika jollar, finns sedan ett antal år en del kvarlämnad materiel, såsom en segeljolle med begynnande slyvegetation och några gamla master, nu hög tid för ägarna att ta hand om dessa. Om inte detta görs kommer Samfälligheten att få gå in och städa upp i detta område och det vill vi inte.

Uppställning på Stora Parkeringsplatsen mm.

Här finns några gamla båtkärror, som inte hör hemma där, och dom vill vi ha bort. Vem/Vilka är ägarna? Här skall bara båtkärror som används ställa.

Under många år har ett antal segelbåtar tillåtits uppställning i det inre hörnet. Styrelsen noterar nu att antalet båtar som nu ställs upp här är blir fler och fler. Vi anser att det kan ske under förutsättning att det är säsongsvis under vinterhalvåret och att båtarna är borta innan midsommar. Anvisningarna på skylten ska följas, starta längst in och sätt inte dom längsta kärrorna ute mot vägen. Vid tveksamheter ring styrelseledamoten Terje Evang. Tfn: +47 911 772 46.

Uppställda båtar och kärror skall vara uppmärkta med namn och tfn-nummer, kan hända saker som gör det måste gå att nå Er

För att avlasta denna parkering under sommaren när det ofta är fullt så kommer vi i samband med att VA projektet går fram på Krabbstigen att göra parkeringsplatser vid nedgången till lilla båtbryggan. Vi har flera gånger fått förslag/motion på att göra en gångstig från stora parkering; för att det är svårt med att bära saker, någon måste köra bort bilen till stora parkering och långt att gå osv. men styrelsen anser att detta är en bättre lösning på efterfrågat behov.

 

Risförvaringen vid Tennisbanan.

Ris och träavfall kan läggas 1 september – 1 maj.

Vatten- och avlopps-system – ansvariga Peter, Kjell och Bertil.                    
Sommaren blev varm och torr. I juli månad steg vattenförbrukningen kraftigt och vi var osäkra på; om vi hade tillräckligt med vatten per dygn, om vi hade ett läckage, samt hur den höga förbrukningen påverkade grundvattennivån i vårt vattenmagasin.

Vi bestämde därför att stänga vattnet på nattetid (24.00 -06.00), med början första helgen efter årsstämman. Experimentet avslutades andra veckan i augusti.

Effekten blev att alla blev uppmärksamma på att spara på vattnet. Eventuell otillåten vattning av rabatter, gräsmattor etc. upphörde, och vi klarade av en dygnsförbrukning på 110 m3 utan problem. Nu när vi är tillbaka till mer normala tillstånd kan vi konstatera att vi inte hade något läckage. Det var bara så mycket folk här på området under semesterperioden. Vi utreder och undersöker hur vi kan öka kapaciteten i vattenverket, där just nu sandfiltren är flaskhalsen.

Förbrukningen nu i sep/okt har varit mindre än 10 m3 per dygn i veckorna och det dubbla över helgerna. Detta är en mer normal nivå.

För att bättre förstå hur vår vattentäkt reagerar på en extrem torkperiod och om och hur fort grundvattennivån återhämtar sig, har vi nu gjort rent alla grundvattenbrunnar, studerat gamla borrningsprotokoll och beräknat vattenkapaciteten i varje enskild brunn. Vi jobbar med att sammanställa resultatet, men så här långt ser det bättre ut än vad vi befarade under sommarperioden.

Efter 7 år som ansvarig för den dagliga driften av vår VA - anläggning, lämnar Kjell Karlström över jobbet till Bertil Kihlgren. Bytet sker den 1 november i år.

Kjell kommer att fortsätta arbetet med förnyelse av VA ledningsnätet på Raftötången tillsammans med Peter Söderqvist.

På årsmötet redovisades planerna för en ny stamledning för VA till vårt område. Det privata initiativet, med Björn Ekelund som representant, jobbar med Länsstyrelsen och Trafikverket för att komma vidare med projektet. När nödvändiga beslut finns kommer projektet presenteras för kommunen. Vi håller oss informerade om utvecklingen.

Under tiden har vi förberett starten av etapp 4 i vår eget projekt. Erfarenheten från föregående år gör att vi smyger igång lite tidigare och då på områden som inte skall störa trafiken och arbetet med att ta upp de sista båtarna och stänga hamnen helgen den 20-21 okt.

Grimsrud har ställt upp bodar första veckan i oktober och börjar arbetet med att byta ledningar på en sträcka i skogen som berör fastigheterna på Räkstigen 2, 4 och 6 samt Fjordvägen 30. Aktiviteten ökar sedan efter den 21 oktober och kommer att pågå fram till den 12 april (påsk 2019!).

Vi får återkomma med mer detaljerade planer. Men det är viktigt att fastighetsägare inte planlägger större insatser från hantverkare eller hyr ut sin fastighet under projektperioden (okt 2018 – april 2019) utan att ha kontaktat oss. Det kan gå bra men vi garanterar bara framkomlighet och tillgång på vatten för fastboende.

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet och framkomligheten på våra vägar.

Under året har vi jobbat intensivt med att jaga läckage och byta ventiler som inte fungerar. Detta arbete har gett resultat och vi har varit nere i en förbrukning på 10 m3/dygn under vissa perioder vilket är mer normalt i förhållande till antal fastboende. Vi jobbar vidare och när vi genomför de kommande etapperna så kommer vi att fortsätta att föreslå byte av gamla/dåliga ventiler. Nya ledningar kommer efter hand att förbättra situationen, men läckande ventiler är det största problemet.

Vägar.
Inga stora arbeten utom de som är kopplade till VA projektet är planlagda.

Asfalteringen av de vägar som ingick i Etapp 3 är nu klart. Dessvärre avvaktar vi med Hummerstigen, då vi kommer att gräva upp i korsningen och en bit upp i backen, pga. omläggning av ledningar.

Ett nytt gupp är utfört på Fjordvägen efter ängen, så ta det vackert med hastigheten. Uppmärkning och målning av de nya och gamla guppen görs under hösten. Hur det går att ta sig fram i området under vintern kan ni följa på www.raftotangen.se.

Båt, Brygg och Bad (BBB) – ansvariga Johan och Anny

Båtbryggor

En mer genomgripande plan för bryggornas status och funktion har inletts i samarbete med RIXÖ-bryggan som även levererat bryggorna och varit oss till god hjälp när vi så behövt.

Ett exempel var i tidig sommarperiod då nordostlig vind kraftigt påverkade bryggorna och landgången till stora betongbryggan (badbryggan) var illa ute. Rixö-bryggan kom till vår hjälp bara några dagar senare och åtgärdade problematiken för oss.

Lördagen den 20 oktober kommer Y-bommarna att tas upp ur havet och läggas på bryggorna så som många år tidigare. Ett arbetslag har satts samman av fastighetsägare inom samfälligheten som tar tag i detta moment.

Vi kommer i framtiden att se till att bommarna är i senast helgen V. 17 och att de tas upp tidigast helgen V. 42. Då vet ni alla när ni kan sjösätta och när ni senast skall ta upp era båtar.                 

Sjöbodar

Området kring sjöbodarna är iordningställt. Det fanns ett behov av stockar, som tjänstgjort som trappor, eftersom de som låg var i mycket dåligt skick, Vi behöver ett löpande underhåll för att upprätthålla den fina möjligheten vid sjöbodarna som vi har nu när det är klart. Sjöbodarnas allmänstatus är god men visst finns det åtgärder att utföra på bl.a. den allmänna toalettdörren som tagit skada genom åren. Vi behöver även ta till krafttag för att växtligheten inte skall ta fart igen mellan sjöbodarna och grusgångarna.

 

Raftötången oktober 2018

Vi önskar er alla en härlig gnistrande vit vinter!

Styrelsen i Raftötångens Samfällighetsförening

Susanne, Peter, Göran, Terje, Johan, Anne-Britt, Anny, Kjell och Bertil

 

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar