Protokoll  fört vid

Ordinarie Årsstämma i Raftötångens Samfällighetsförening (RASF)

Tid:               torsdagen den 12 juli 2018 kl. 16.30

Plats:            Kulturhuset Futura, Tanumshede

 

      1.      Noterades att förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats vid ingången till möteslokalen (bilaga 1).

2.    Styrelsens ordförande Susanne Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till stämman.

3.    Lars-Gerhard Westberg valdes till ordförande för stämman.

4.    Anette Oberdorfer valdes till sekreterare för stämman.

5.    Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Hans-Åke Alehult och Jan Jansson.

      6.    Den utsända dagordningen godkändes.

      7.    Stämman förklarades behörigen utlyst.

    8.  Styrelsens redovisningshandlingar för Raftötångens Båt- & Bryggförening (B&B) för perioden 20170101-20171231 föredrogs och    godkändes av stämman. Beslöts att årets förlust 36 511 kr överföres till reparationsfonden.

    9.Revisorernas berättelse för B&B (Org nr 802454-0984 under avveckling) för perioden 20170101-20171231 föredrogs (bilaga 2).         Revisorerna förordade ansvarsfrihet för perioden.

   10. Stämman beviljade styrelsen för B&B ansvarsfrihet för perioden 20170101-20171231. Noterades att B&Bs räkenskaper tagits in i RASFs räkenskaper per 2018-01-01.

   11.  Styrelsens ordförande presenterade alla styrelseledamöter. Styrelsens redovisningshandlingar för Raftötångens Samfällighetsförening (RASF), i vilka således även B&B numera ingår, föredrogs och godkändes av stämman. Gällande samfällighetens vinst:  167 665 kr överföres till balanserat resultat. Gällande båtbryggor: Förlusten för perioden 1/1-30/4 18 681 kr överföres till underhålls- och reparationsfond för bryggor.

  12. Revisorernas berättelse för RASF (Org nr 716408-9893) föredrogs (bilaga 3) och räkenskaperna bedömdes  synnerligen väl utförda. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

  13.  Stämman beviljade styrelsen för RASF ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

  14. Motioner:

       a. Bastu i föreningens förråd vid badstranden  (bilaga 4)    

      Styrelsen var i grunden positiv till idén och uppskattar ”vinterbadarna”. Föreningen har dock ingen möjlighet att avvara sitt förråd då det behövs för eget bruk. Dessutom saknar vi en organisation för att sköta en bastu, som behöver ses över och hållas ren. Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås, vilket tillstyrktes av stämman.

       b. Förbättring av gångstigen mellan hamnen och norra stranden, mycket rötter och halkig (bilaga 5)   

      Styrelsen var positiv till motionen. Gångstigen ligger i ett Natura 2000 område som omfattas av ett speciellt regelverk. Stämman tillstyrkte motionen och gav styrelsen i uppdrag att inhämta  ett officiellt godkännande/beslut från myndigheten, som klargör vad som är tillåtet att göra i ett Natura 2000 område, och därefter genomföra arbetet.

15.  Framställningar från styrelsen:

a. Information om stamledning till vår halvö, Björn Ekelund, VD Grimsrud AB                  

Björn Ekelund informerade om ett pågående projekt, som bygger på  en kommunal VA-anslutning för flera områden liknande vårt, där RASF också skulle kunna ingå. Ca 800 fastigheter, varav 300 ingående i det planerade Vrångsholmenprojektet, skulle kunna beröras. Först när man fått erforderliga tillstånd och finansiering/kalkyl är klara, kan arbetet påbörjas. Den ekonomiska bilden för varje ansluten fastighetsägare är ännu oklar. Som referensobjekt nämndes Sövall, Grebbestad. Stämman tackade Björn Ekelund för en intressant presentation. I november 2018 vet vi om detta projekt går vidare.

b. Nytt anläggningsbeslut – vad händer?  

Vi är på god väg mot ett nytt anläggningsbeslut och har redan beslutat inkludera båtbryggor, sjöbodar, midsommarfirande, simskola och seglarskola. Slutfasen av VA-projektet måste dock vara klar innan det kan göras komplett. Arbetet bör vara klart under 2019.

c. Ändring av stadgar – inga ersättare i styrelse eller revision     

Styrelsen: Nuvarande stadgar föreskriver lägst 5 och högst 7 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna enligt följande: Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Stämman tillstyrkte förslaget. Revisionen: Nuvarande stadgar föreskriver 2 revisorer och 2 ersättare. Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna enligt följande: 2 revisorer, inga ersättare. Åke Olsson, Kr 20, lämnade ett motförslag: 2 revisorer, 1 ersättare. Stämman tillstyrkte Åke Olssons förslag.

d. GDPR – vad gäller för styrelse och gentemot medlemmar?     

Styrelsens ordförande informerade om GDPR, en lag om datalagring enligt EU-beslut, som ersätter den gamla PUL (personupplysningslagen). Stämman informerades om styrelsens ansvar och vilka uppgifter som lagras. Medlemmar har rätt att få ta del av den lagrade informationen om sig själv. Vissa nackdelar uppstår för oss; vi får t ex inte trycka medlemsmatrikel utan samtliga medlemmars samtycke. Erforderliga samtycken kan eventuellt inhämtas i samband med det nya anläggningsbeslutet.

       e. Kommande etapper för VA-ombyggnad (information utskickad med kallelse)   

     Peter Söderqvist informerade. Den totala kostnaden hittills  ligger exakt i fas med kalkylen. Etapp 4 påbörjas hösten 2018. Kommunen dröjer med besked om en eventuell stamledning till vårt område, men ett privat initiativ (se ovan 15a) är under bearbetning på kommunens planavdelning. Nästa år måste vi fatta beslut om vilken lösning vi väljer. Upphandlingen och utförandet av etapp 5 är beroende av detta beslut. Vidare kommer arbetet med att utvärdera vår egen vattenresurs att återupptas så snart som tiden medger. En medlem påpekade att en halvö är särskilt känslig  för att salt kan tränga in i grundvattnet. Peter Söderqvist svarade att vi inte har detta problem i vårt område.

       f. Skog och grönområden – information      

      Susanne Johansson informerade.  Alla medarbetare på skog och grönområden presenterades. Vi följer skogsbruksplanen för tätortsnära rekreationsskogar liksom ett detaljerat röjningsschema. Tjärnens kvalitet förbättras så sakteliga. Föreningen efterlyser någon person som kan utveckla våra blomsterängar, hur man gör med lieslagning etc. Det gäller främst Snäckängen.

       g. Båtbryggor – nytt i samfällighetens ansvarsområde      

      Susanne Johansson informerade. Den 1.1.2018 övergick ansvaret till samfälligheten. Upptagning av Y-bommar sker i början av oktober. Kvaliteten på  bryggorna kontrolleras regelbundet. Nästa år kommer styrelsen att presentera en långsiktig underhållsplan, vad som skall göras, när och vad det kostar.

       h. Sjöbodar - nytt i samfällighetens ansvarsområde  

      Susanne Johansson informerade. Markområdet runt bodarna kommer troligen att iordningställas hösten 2018, samma planering, samma materialval.                     

16.  Stämman beslöt att ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning skall vara oförändrad: 75 000 kronor till styrelsen, 7500 kronor till revisorerna och 750 kronor/ledamot till valberedningen, exklusive sociala avgifter.

17.  Presenterades styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för:

a. samfälligheten -  Kommande verksamhetsår debiteras medlemmarna 5 240 kronor den 31.08.2018, 30.11.2018 och 28.2.2019, totalt 15 720 kr för andelstal 1. För andelstal 0,75: 11 790 kr. Tillkommer 100 kronor för åretruntvatten, 1 590 kronor för trekammarbrunn och 500 kronor för extern vägavgift för dem som detta berör. Förslaget godkändes av stämman.

b. båtplatser – Båtplatsavgift: oförändrat 700 kr. Det skickas ingen separat faktura för båtplats. Beloppet delas upp på tre delar och läggs till i de ”ordinarie” tre fakturorna från föreningen.  Förslaget godkändes av stämman.

18.  a. beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 9 (nio)

       b. till ordinarie styrelseledamöter valde stämman:

Peter  Söderqvist (omval, 2 år)

Terje Evang (omval,  2 år)

Anny Theodorsen (omval, 2 år)

Kjell Karlström (nyval, 2 år)

Bertil Kihlgren (nyval, 2 år)

(Susanne Johansson, Göran Blomqvist,  Johann Walther och Anne-Britt Samuelsen, 

ordinarie styrelseledamöter, har ett år kvar på sina mandat)

 

19. Till styrelsens ordförande valde stämman Susanne Johansson (omval, 1  år).

 

20.  Revisorer valdes enligt följande:

       Ordinarie revisorer:  Holger Nilsson (omval, 1 år) och Ola Schippert (omval, 1 år)

Ersättare (1 person):Vakant (väljes senast vid nästa stämma)

 

21.  Valberedning valdes som följer:

       Bengt Estmalm, sammankallande (1 år), Johan Lundberg (1 år),

       Harald Dahlström (1 år)

22.  Val av midsommarkommitté:

Håkan Sellström utsågs att organisera denna kommitté och vara sammankallande.

 

23.  Övriga frågor  

       Önskemål framfördes att resultaten från de regelbundna vattenanalyserna respektive de årliga inspektionsrapporterna läggs ut på hemsidan. Analyserna kommer enligt önskemålet att läggas ut på hemsidan. Några inspektionsrapporter från kommunen finns inte  med anledning av vårt pågående VA-projekt. Frågan om bidrag från Vägverket kom upp. Denna fråga var aktuell också för ett par år sedan. Den utreddes då, varvid framkom att detta totalt skulle innebära mer besvär än förtjänst för föreningen.

 

24.  Stämmoprotokollet finns på anslagstavlan och på föreningens hemsida senast den 26 juli 2018.

 

       Föreningen avtackade B&Bs gamla styrelse för deras arbetsinsatser under många år:

Sven-Åke Östling, Ingegerd Östling, Ulla-Britt Ljunggren, Hans Andersson och Kjell Karlström.

 

Susanne Johansson tackade för förtroendet för kommande

 

 

25.  Ordföranden förklarade årsstämman 2018 avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

…………………………………….…………………                             

Anette Oberdorfer       Lars-Gerhard Westberg  

                                        Ordförande för stämman

 

 

 

Justeras:

 

 

…………………………………………………… 

Jan Jansson                          Hans-Åke Alehult

 

 

 


 

 

 

 

 

Bilagor         1. Förteckning över närvarande medlemmar

    2. Revisionsberättelse B&B (Org nr 802454-0984 under avveckling),            daterad i februari 2018

                      3. Revisionsberättelse RASF (Org nr 716408-9893) , daterad 2018-06-10

                      4. Motion bastu

5. Motion gångstig

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar