19 oktober                                           

Inledning

Nu är det höst igen och vi är igång med etapp 5, som är den sista delen VA projektet. Det är 5 år sedan vi startade och till påsk nästa år skall vi vara färdiga. Det blir mycket jobb under tiden fram till stämman, för att ta fram ett bra underlag så att stämman kan besluta om det fortsatta arbetet. 

Sommaren gick fort, alldeles för fort tyckte många, men vi klarade av att genomföra de traditionsenliga arrangemangen i år också. Midsommarfirande utan regn, simskola i fint väder och seglarskola för barn och ungdomar med lagom vind.

Fotbollsplanen var som vanligt väl besökt och det var 18; e gången det blev arrangerat fotboll på onsdagar och lördagar. Snart dags för 20 års jubileum så det bäst att börja träna för jubileumsmatchen!

Ett stort tack till alla er alla som hjälper till och arbetar för samfälligheten, arrangera och leder de olika aktiviteterna, och till alla ungdomar som håller snyggt rent på badplatsen och städar toaletter.

 Årsstämman genomfördes som vanligt juli, med något mindre besöksantal än tidigare år

 • Stämman gav styrelsen lov att öka låneramen med 3,5 Mkr utöver de 15 Mkr som beviljats på 2016 års stämma.
 • Va projektet påbörjar etapp 5 i höst och det redovisades två alternativa för ”vägen vidare” efter att etapp 5 har genomförts. (Se separat utsändning)
 • Styrelsen minskas med två personer, från 9 till 7.

Ett kvarstående problem är att mailadresser och telefonnummer som inte alltid stämmer. Det är ett visst jobb för administrationen i styrelsen att sköta detta. De blir extra mycket arbete att reda upp felaktigheter. Vi har dessutom krav på oss att hantera uppgifterna på ett bättre sätt än dag för att leva upp till datatjänstdirektivet. (GDPR). Under hösten kommer vi därför att införa en rutin för detta, där fastighetsägaren själva får ta ett större ansvara för att kontroller sina egna uppgifter och utföra eventuella ändringar. Mer om detta senare i höst.

Ordförande

Jakt

Jakt kommer som vanligt att pågå under hösten och in i januari. Det kommer att ske på vardagar med hund och då är det rådjur som är mest aktuellt. 

Men under sommaren och tidigt i höst har vi också upplevt några närgångna rävar (ungar) Det viktiga är ingen ger dem mat, ställer soppåsar på altan eller låter matrester ligga kvar på utegrillen. Då kommer räven garanterat tillbaka.

Under jakt perioden kommer jaktlaget att även spana efter räven och försöka hålla nere antalet djur.

Men tänk på att vi bor i ett skogsområde och då får vi lära oss att leva med naturen, så att alla får plats, även de djur som lever naturligt omkring oss. 

Skogs och Grönområden – ansvariga Terje och Stefan.

Det är viktigt att vi påminner om den övergripande målsättningen för skötseln av allmän mark i samfälligheten .

Övergripande syfte och målsättning med skötseln er att

 • förvalta våra gemensamma ytor så att vi bibehåller ett fritids- och rekreationsområde som är ljust, öppet och trevligt med nära kontakt med himmel, sjö, berg, öppna ängar och glest beväxta skogsområden – dock med god ekologisk balans som säkerställer den rika mångfald vi har i flora och fauna. Skogsstyrelsens Grön Skogsbruksplan (2012) används som et rådgivande dokument for at säkerhetsställa detta. Natura 2000-bestämmelser skall följas inom de definierade områden,
 • för att åstadkomma en god balans mellan tillväxt och gallring, krävs planering så att avverkning, gallring och röjning sker varje år,
 • hålla våra badplatser, stränder, aktivitetsområden och övriga öppna ytor samt skogsområden snygga, friska och öppna for rekreation, promenader, aktiviteter och lek.

 Organisation av skötseln

Sedan 2004/2005 har förvaltningen av föreningens allmänna varit organiserad och administrerad av samfällighetens styrelse med särskilt utsedd ansvarig ledamot. Skötseln har skett genom att anlita professionella skogsentreprenörer för den årliga planeringen och genomförandet av verksamheten.

Under flera år planerade och genomförde man en systematisk avverkning inom särskilt utvalda större områden. Detta för att komma i kapp med den kraftiga tillväxt som finna och uppnå balans i tillväxt och avverkning, och samtidig uppnå våra övergripande målsättningar. Av hänsyn till effektivitet och ekonomi användes i huvudsak skogsmaskiner inom större skogsområden. Styrelsens avverkningsplaner informerades om i höstinformationen.

Av olika orsaker blev området söder om tjärnen det siste området vi genomförde på detta sätt.
Detta genomfördes 2012/2013, efter råd från Skogsstyrelsens representant. Tyvärr följdes detta råd som innebar kalhygge, vilket i efterhand har inneburit kraftig tillväxt av små tallar.

Plan för avverkning 2019/2020

Av olika skäl har avverkningen varit mer begränsad och slumpmässig under några år. Resultatet är att vi under dessa år har haft en kraftig tillväxt i förhållande till avverkning. Detta har lett till att vi har många höga träd, med risk för att dessa faller ner och skadar människor och egendom. Erfarenheten från vintern 2018/2019 är att träd fallit ner över våra vägar och nära hus.

Att ett träd faller då och då kommer vi aldrig från. Men styrelsen har ett ansvar för att i möjligaste mån säkerställa att vi inte har store träd som faller ner okontrollerad och gör skada.  

Vi har en snabbt växande underskog, och vi har träd som står för tätt samman. Detta innebär en risk för en brandkatastrof vid långvarig torka, som sommaren 2018. Torrperioder är återkommande och vi måste ta bort risken för att brand sprider sig i området vid ev. eldsvåda.

Lövträd blir aldrig snygga om dom står for tätt, även om detta gynnar mikro-organismer och biologisk mångfald.  Denna del tillgodoses i vårt Natura 2000-område och skall så vara där. De experter styrelsen anlitat, anger att lövträd behöver utrymme om 5-10 meter till nästa träd för att växa och må bra. Om ett lövträd mår bra, blir det i våra ögon även ett vackert träd att titta på.

Effektivitet och ekonomi
De experter styrelsen har varit i kontakt med, bekräftar att en manuell avverkning med motorsåg är ineffektiv och innebär stora kostnader för samfälligheten. För att förvalta medlemmarnas pengar på bästa sätt, kommer vi att anlita et firma med skogsmaskiner för att vara effektiva i vår förvaltning.
När det gäller slyröjning och klippning av gräs gäller samma sak, vi måste genomföra åtgärder så att vi kan sköta ytorna på ekonomiskt bästa sätt framgent som tex klipping med traktoraggregat där detta er möjligt.

Områden för gallring och skötsel i 2019/2020

 • Skogsmaskinerna når 10 meter på varje sida av vägen, och vi kommer med hjälp av experter att ta ner höga och/eller gamla träd som bör gallras ut längs våra vägar.
 • Bruket av skogsmaskiner är fullt möjligt utan att våra ny asfalterade vägar skadas.
  Området mellan Krabbstigen-Fjordvägen-Ostronvägen är för tätbevuxet pga. av att vi aldrig gallrat i detta område. Det är både träd som blivit för höga, men även många mindre träd som har sämre växtvillkor, som måste röjas.
 • Sista delen, ängen mellan Fjordvägen och ner mot tjärnen, måste gallras på samma sett som den första delen för 10 år sedan. Detta för att, i likhet med första delen, kunna klippa och röja med maskin i stället för att utföra detta arbete genom kostbar manuellt arbete. Gallringen kommer att ske i möjligaste mån, då området är till stor del sankmark. 

Åtgärderna kommer inte innebära någon form av kalhygge – endast gallring. 

Vi har under många år anlitat kunniga personer inom skogsvård. De kommer att vägleda oss i vårt arbete med att välja ut de träd som skall tas bort. Dessa kommer också att övervaka inhyrd skogsentreprenör så att vi säkerställer att vi inte får ett kalhygge utan att vi uppnår våra övergripande syften och mål (se ovan).

Tomtägare som direkt berörs av insatserna är välkomna med eventuella synpunkter. För övrigt tar gärna emot frågor, kommentarer och önskemål om våra planer, och då är det önskvärt att ni ställer dessa i mail till ansvariga i styrelsen (se nedan för mailadress).

Alf Terje Evang (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)      

Stefan Frifelt (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Vatten- och avlopp-system – Peter, Bertil och Kjell

Sommaren gick bra och vi klarade vattenförbrukningen bortsett från några hektiska timmer i midsommarhelgen.

Läckande ventiler är fortfarande ett problem. Vi är klara över att det kan vara svårt att avgöra om ventilen är helt öppen eller riktigt avstäng. Men är ni osäkra så är det bättre att ni ber om hjälp så kan driftsansvarig komma och hjälpa er. Då går det åt mindre tid, än när vi skall ut på området och leta läckage.

Vi har ett gammalt vattenverk och ett gammalt system för automatisk rengöring av sandfiltren. De systemet havererade och vi tvingades köra manuellt några veckor innan vi fick ett nytt system på plats. Vi har fler kritiska komponenter i vattenverket. Drar det ut på tiden med att besluta om framtiden (eget vatten och avlopp eller kommunalt) kan vi bli tvingade att ta en investering i vattenverket för att säkerställa driften, innan vi har beslutat om framtiden.

Kapacitet och kvalitet på vår vattentäkt är avgörande om vi skall investera i nytt vattenverk och egen avloppsreningsanläggning. Vi är nu igång och arbetet och har tagit hjälp av experter på området, hydrogeologi.

Det blir ett projekt med fältmätningar och skrivbordsarbete. För att beräkna vattenmagasinets maximala storlek och förmåga att återhämta sig efter förbrukningen under sommarhalvåret måste vi göra mätningar i de grundvattenbrunnar som vi använder idag. Men det finns gamla data från den tiden då brunnarna borrades. Där blir det ett skrivbordsarbete för att studera de olika materialskikten i vårt vattenmagasin.

Vi har hygglig kontroll på vattenkvaliteten, när det gäller smak, bakterier och ingående mineraler. Detta arbetet blir en viktig pusselbit för det framtida beslutet om vägen vidare.

Va projektet etapp 5 är igång och skall vara avslutat till påsk 2020. Följ framdriften på hemsidan så skall vi försöka uppdatera er om läget.

Årets etapp blir mer komplicerad än de tidigare etapperna, när det gäller trafiken på området. Vi kommer att behöva bygga två provisoriska vägar för att klara trafiken när vi skall gräva på Fjordvägen upp till krysset Flundrestigen / Krabbstigen. Den ena är genom parken vid fotbollsplanen (mellan Fjordvägen/ Krabbstigen) den andra är en förlängning av Makrillvägen ut på stora vägen till Västbanken. Följ med på skyltarna som visar vägen.

Skall ni ha hantverkare in på området så måste ni informera dem om att framkomligheten kan vara begränsad under den tiden oktober 2019 till påsk 2020, när projektet pågår.

På årsstämman var” Vägen Vidare ”efter att Va-projektet är avslutat ett viktigt tema. Underlag som presenterades på möte kommer att distribueras separat.

Vägar – Kjell

Inga stora arbeten, utom de som är kopplat till VA projektet är planlagda.

Asfaltering av de som återstod från etapp 3 (Hummerstigen), samt vägar berörda av etapp 4 är utfört. Provisoriska väg gupp har ersattas med permanenta och vi har också lagt till två nya gupp (ett på Ostronvägen och ett på Krabbstigen)

Hur ni skall köra på området under tiden vi jobbar med etapp 5 , kan ni läsa på vår hemsida www.raftotangen.se

Båt – Brygg och Bad / Sjöbodar _Johan

Sjöbod och markområde

Som ni alla ser har ju sjöbodsområdet fått ett lyft och vi för en ”ojämn kamp” med ogräs som gärna växer med kraft i gruset kring bodarna. Med hjälp av salt som vi strött ut under denna säsong samt handgriplig rensning har vi ändå lyckats hålla området i god form.

Det är ju trevligt för alla att det tar form och att vi håller efter området kring badstrand och brygga.

Vi har städa upp och iordningställt området där kanoter/jollar ligger. Det låg bland annat någon segelbräda samt en jolle där till och med träd börjat växa upp genom centerbordslådan. Vi har röjt sly och gjort några uppläggningsstativ till optimistjollarna. I första rundan tänkte vi ha för kanoter men vi prioriterar detta år optimisterna då seglarskolan på sommaren ger ungdomar en god inblick i sjöliv. Det är också viktigt att stödja seglarskolans ideella arbete.

Bryggor och Y-bommar

Y-bommar har kommit upp och ligger nu på gräsplanen i väntan på att den yttre bryggan skall repareras.

Vi kommer att göra en renovering av den yttre sektionen för stora båtbryggan i vinter då sommarens blåst/vågor gjort att infästningar skadats för Y-bommar samt att saltvattnet har påverkat spikar/skruvar som rostat sönder. Båtbryggans konstruktion måste sitta samman i helhet och årets väder har påskyndat denna renovering som var planerad till nästa höst.

Detta medför att samtliga Y-bommar skall bäras i land från den yttre sektionen och lagerhållas på land inför kommande säsong och som ni vet är det många bommar så ett större arbetslag önskas denna gång. Rixö-bryggan han varit hos oss 8-9 oktober och riktat bryggan så vidare underhåll kan slutföras på ett bra sätt.

Det var som vanligt många som ställde upp med villiga händer, trots det dåliga vädret. Utsökt lunchservering, medverkade till att arbete kunde genomfördes på att utmärkt sätt.

Ett stort tack till alla som ställde upp.

Raftötången oktober 2019

Styrelsen

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar