RAFTÖTÅNGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

 

Protokoll  fört vid Ordinarie Årsstämma 2020.

Tid:                Torsdagen den 16 juli 2020, kl. 16.30

Plats:             Kulturhuset Futura, Tanumshede

 

 1. Föranmälda deltagare, maximerat till 50 st, kryssades av på lista vid entren. Bil. 1.
 2. Styrelsens ordförande Peter Söderqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till stämman, denna annorlunda stämma p.g.a Corona-Pandemin.
 3. Lars-Gerhard Westberg valdes till ordförande för stämman.
 4. Göran Blomqvist valdes till sekreterare.
 5. Bertil Josefsson och Niels Bredberg valdes till Justeringspersoner och rösträknare.
 6. Den reviderade dagordningen godkändes, med ändringarna från den tidigare utskickade, att P 11, inkomna motioner, P12b-c grönområden och policy och P 20 Båt och brygg, föreslås bordläggas till kommande extra årsmöte. På detta årsmöte behandlas bara de nödvändigaste punkterna:

           * Budgeten med förslag till höjning av årsavgiften

           * Styrelsens förslag till medlemmarnas finansiering av VA-projektet

           *  Ny styrelse                      

           Detta p.g.a Pandemin som  gör att medlemsnärvaron nu blir begränsad.

           Styrelsen kallar vid lämplig tidpunkt till extra stämma.

 1. Årsstämman konstaterades vara behörigt utlyst.
 2. Styrelsens redovisningshandlingar, årsredovisning och resultaträkning, tidigare utskickad till medlemmarna, föredrogs utav Stefan Frifelt. (Powerpoint)

            Frågor ställdes ang. de medel som tillhör de som har båtplats. Oro uttrycktes om att  dessa medlen skulle tillföras Samfällighetens budget.

            Besked gavs att dessa medel redovisas i separat post.

            Styrelsen föreslog att ackumulerade överskottsmedel , överförs och avsätts i ny räkning, och att avsättning sker till 

            underhålls-och förnyelsefonenlighet  med  Samfällighetens stadgar, vilket godkändes.

 1. Revisorernas berättelse för perioden lästes upp av ordförande Lars-Gerhard.
 2. Ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-2020  
 3. Motioner till styrelsen. Bordläggs till kommande extra årsmöte.
 4. Framställningar till Styrelsen. P12b-c. Bordläggs till      -”-

12 a. Förslag till ny plan för återbetalning av lån till VA-projekt.  

          Stefan och Peter redogjorde för projektet, bakgrund, start 2015, alternativ, nuvarande status, st, dåvarande finansieringsmöjligheter,

          nuläget, såsom:  8 år kvar att betala, nuvarande ränta 3%, högt jämfört med privatränta, fördelar-nackdelar mm .

          Styrelsens ordförande redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag om ändrad återbetalning av lånen, dvs medlemmarnas låneskuld

         till Samfälligheten. Under projektets gång.  Sedan 2015, har många medlemmar undrat varför man inte kan betala in hela sin skuld på en gång,

         istället för  ca 11tkr/år. Andra tycker att nuvarande återbetalningssystem passar.

        Peter S. poängterade:  STYRELSENS SYFTE med detta sitt förslag är att få en flexibel och bra lösning för allasamfällighetens medlemmar.

STYRELSENS FÖRSLAG.

      Att avbetalning av Samfällighetens lån sker enligt följande två alternativ:

 1. En inbetalning på ca 82 tkr, inbetalas november 2020.
 2. Två inbetalningar på ca 41 tkr, inbetalas november 2020 och november 2021.

       Lång och detaljrik diskussion, många klargöranden, mycket oklart, många frågor kvarstår. Bl. a. Ev. Fortsatta kommande

      ränteskulder och investeringskostnader.

BESLUT:  (Komplettering styrelsens förslag)

       Att avbetalning av Samfällighetens lån sker efter medlemmens eget önskemål genom ett av följande 3 alternativ.

 1. Nuvarande rutin med inbetalningar( Amortering och ränta, ca 11tkr/år)
 2. En inbetalning på hela beloppet, ca 82 tkr, betalas november 2020.
 3. Två inbetalningar av ca 41 tkr. Inbetalas november 2020 och november 2021.

       Till kommande extra årsmöte, när Pandemin tillåter att vi alla har möjlighet att samlas, kommer styrelsen att utarbeta förslaget i detalj och  

       efterhöra medlemmarnas önskemål om återbetalning.

       Styrelsen kommer också att kontakta bank för förhandling om räntan.

       Styrelsen uppmanar alla att engagera sig i denna viktiga fråga, att kontakta styrelsens  Stefan Frifelt för information.

 1. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedningen.

      Beslutades att nuvarande ersättningar, styrelsen 75.000 kr, revisorer 7.500 kr och valberedningen 2.250 kr (exkl. sociala kostnader) gäller.

 1. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomsstat, samt debiteringslängd.

      a/ Peter redogjorde för våra utgifter och inkomster. (Powerpoint).  ”Stora” frågan här. Årsavgiften föreslås höjas från 5.000 kr till 6.000 kr.

       Omfattande diskussion: Bl.a. Vi har medel i nuv. kassa, varför höja?

      Styrelsen poängterade: Samfälligheter har, enligt lag, skyldighet att ha Underhålls-och Förnyelsefond. Detta för att säkra att medel finns

      för att sköta, underhålla och förnya anläggningen. Styrelsen gör bedömningen att för att framtidssäkra arbetet är detta viktigt.

      Stämmans ordförande poängterade att höjningen är tillsvidare, förslag kan också läggas, på kommande stämmor, om sänkning av årsavgiften.

BESLUT. Föreslagen budget antogs. Innefattande höjning av årsavgiften, från 5.000 kr till 6.000 kr.   Att betala 2020-08-31.

     b/ Båtplatser. Nuvarande avgift 700:-/år gäller fortsättningsvis.

        Komplettering:  Avgiften för denna, 700:-, inbakas i Årsavgiften som då blir 6.700:-

     c/ Avbetalning av lån till VA-projektet sker vid två tillfällen, 2020-11-30 med 5.360 kr och 2021-02-28 med 5.360 kr. Totalt 10.720 kr,

        i likhet med tidigare år, detta om medlemmen väljer att fortsätta enligt tidigare modell.

       Samfällighetens vatten- och avloppsnät samt vägar, bokförda till 31 Mkr. Kommer att skrivas av  i enlighet med bedömd livslängd, för dessa på 50 år.

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens Johan Lundberg föredrog valberedningens förslag. P15-P19.
 2. Styrelsens antal ledamöter ändras från 7 st till 6 st
 3. Avgående: Peter Söderqvist, Kjell Karlström, Anny Theodorssen, Terje Evang, Bertil Kihlgren.

           Omval, på 2 år:  Anny Theodorssen och Bertil Kihlgren. 

           1 år kvar: Stefan Frifelt och Johan Walther.

           Nya ledamöter: Thomas Karlström och Erik  Nolberger. (2 år)

 1. Val av styrelseordförande:Thomas Karlström. Valdes på 1 år.

             STYRELSE  2020-2021. (6 personer)

              Styrelseordförande: Thomas Karlström

             Ledamöter:  Stefan Frifelt, Johan Walther, Anny Theodorsen ,Bertil Kihlgren, Erik Nolberger.

 1. Val av revisorer: Omval på 1 år: Ann-Britt Samuelson, Ola Schippert
 2. Val av Valberedning: Omval på 1 år: Harald Dahlström, Johan Lundberg, Maria Albinsson
 1. Val av midsommarkommite: Omval 1 år: Ingrid och Håkan Sellström (Sammankall.), Barbro och Hans Hellström, Irma och Svein Rolstad, Lis Ståhl, Anette och Lars Ågren.
 2. Övriga frågor. Bordläggs till kommande extra stämma, bortsett från: 20b. Reparation av inre bryggan görs. Budgeterad i kommande budget.
 3. Plats för Stämmoprotokoll. På hemsidan och anslagstavlan, senast 30 juli.
 4. Kjell Karlström, Terje Evang och Peter Söderqvist avtackades för mångårigt, förtjänstfullt arbete.
 5. Stämman avslutades med att nya styrelseordförande Thomas Karlström, sommarboende här sedan 1985, presenterade sig, varefter stämmoordförande Lars-Gerhard Westberg avslutade stämman.

 

 

                      Bilaga.    Deltagarförteckning

                         

 

 

 

 

 

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar