Vid förvaltning av samfällighetsföreningen finns fyra "grundlagar" som reglerar föreningens verksamhet.

Dessa är:

- anläggningsbeslutet inklusive beslutet om andelstal

- anläggningslagen

- stadgarna

- lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)

Stadgarna kan du läsa om du går vidare här. Övriga dokument hittar du under rapporter - stadgar.

 

Stadgar Raftötångens Samfällighetsförening 2015-07-16

Stadgar
Sammanträdes / stämmodatum 2015-07-16
Sammanträdesledare: Susanne Johansson
Stadgar för Raftötångens Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SLF). Lagens bestämmelse om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
Kommun: Tanum Län: Västra Götaland.


§ 1 Firma
Föreningens firma är Raftötångens samfällighetsförening.
§ 2 Samfälligheter
Det eller de beslut som Lantmäterimyndigheten fattat om Tanum Raftötången GA:1 gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen.
§ 3 Grunden för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.
§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 Styrelsens säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tanums kommun. Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (9) ledamöter.
§ 6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två (2) år. Första gången som val äger rum skall två (2) ledamöter väljas på endast ett (1) år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall två (2) ledamöter väljas på ett (1) år. Övriga ledamöter skall väljas på två (2) år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Styrelse kallelse till styrelsesammanträde med föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträde och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträde men har inte rösträtt.
§ 8 Styrelse beslutsförhet och protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva, antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöterna har infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilket de flesta röstande förenar sig. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslut.
Fråga får utan hinder av bestämmelser i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslut.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
Stadgar Raftötångens Samfällighetsförening 2015-07-16

§ 9 Styrelse förvaltning
Styrelsen skall
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämman
4. föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare,
5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
6. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
7. i övrigt fullfölja vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två (2) revisorer. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie stämma.
§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/5 – 30/4.
§ 12 Föreningens underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 105 250 kr. Stämman har alltid rätt att fatta beslut om ett högre belopp.
Styrelsen skall upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.
§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när de finner det erforderligt utlysa en extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängligt för granskning under samma tid.
§ 14 Kallelse till stämma och andra meddelande
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande eller via mail.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast tre (3) veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall ingå vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar skall finnas på plats.
Andra meddelande skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande, via mail, hemsida samt på föreningens anslagstavla.
§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda under maj månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna där enligt § 13 angivna handlingar skall finnas på plats.
Stadgar Raftötångens Samfällighetsförening 2015-07-16

§ 16 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärende behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelse
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. val av revisorer och suppleanter
11. fråga om val av valberedningen
12. övriga frågor
13. meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13 behandlas.
§ 17 Disposition av avkastning
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andel i samfälligheterna.
§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § i lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19 Flera verksamhetsgrenar
Finns inte.
§ 20 Protokolljustering och tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde/stämmobeslut enligt datum överst på stadgarna.


Susanne Johansson

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar