Anläggningsbeslut för Raftötången

 

Fastighetsbildningsmyndigheten Strömstads lantmäteridistrikt

Anläggningsförrättning berörande Raftötången 1:13-1:128, 1:130-1:223

Beslut 1984-10-16

GEMENSAMHETSANLÄGGNING = Raftötången ga:1

Anläggningsbeslut

1. Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av:

a) vägar, parkeringsplatser samt övrig allmän platsmark och badbrygga

b) vattenförsörjningsanläggning innefattande:

vattentäkter

vattenverk

ledningssystem

c) avloppsförsörjningsanläggning innefattande

slamavskiljare och infiltrationsanläggning

ledningssystem med pumpar och avstängningsventiler

4 mindre infiltrationsanläggningar betjänande:

1:152, 1:142-1:145, 1:155-1:159, 1:1121:114, 1:194-1:195

2. Anläggningens läge, storlek och beskaffenhet framgår av

a) utlåtande och karta i förrättningshandlingarna från bildandet av

Raftötångens vägförening, akt Tanum 2495 i

fastighetsregistermyndighetens arkiv.

b,c) Karta aktbil KA.

Förnyelse av anläggningen skall göras efter den teknik och de standardkrav

som gäller vid varje särskilt tillfälle.

Vatten skall distribueras året runt. Vattentoalett får ej anslutas till

avloppssystemet. Tills vidare får dock fastigheterna 1:46 och 1:104 ha sitt wc

anslutet mot särskild avgift. Särskild vattentilläggsavgift skall också utgå till de

som bebor fastighet hela året (stadigvarande).

2

3. Deltagande fastigheter:

Raftötången 1:13 – 1:128, 1:130 – 1:160, 1:162 – 1:222.

Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

4. För anläggningen upplåtes följande utrymmen:

De områden som de gemensamma vatten- och avloppsledningarna faktiskt

upptar på de enskilda deltagande fastigheterna 1:156, 1:182, 1:183, 1:191

1:192, 1:218, 1:219.

För anläggningen inlöses följande fastigheter:

Raftötången 1:161 (mantalet är betydelselöst och har ej fördelats) och 1:223.

Samfälld mark = RN:r Raftötången s:1.

Anläggningen är utförd.

Vattenservitut till förmån för Raftötången 1:5 inskrivet (1956-09-26 § 1094)

skall bestå på det inlösta området.

Beslut om andelstal

Samtliga deltagande fastigheter skall ha samma andelstal (1) för såväl utförande som

drift. Särskild avgift skall erläggas för fastighet med anslutet wc-avlopp samt för

fastighet som nyttjar vatten stadigvarande året runt (permamentboende).

I tjänsten

Lars Palm

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar