Raftötångens blomsterängar och fauna

Raftötångens samfällighets styrelse har för avsikt att åter få fram en blomsterfauna inom vår samfällda areal på ängsmark.

Avsikten att ha dikesrensning skall kvarstå för att inte vårt nedlagda arbete inom VVS-arbetet skall få en kommande problematik med rotsystem från växande buskage/sly/träd.

  • Hur skall detta gå till?
  • Varför utför styrelsen dagens åtgärder?
  • Vad är slutmålet med åtgärderna?

Dessa frågor och funderingar är relevanta för Samfällighetens medlemmar och här ges en övergripande plan med underlag för åtgärder med en riktlinje – blomstrande ängsfauna.

 

Dagens situation:

Under förekommande år har man slagit ängar och diken, ibland även före midsommar, och låtit det slagna gräset ligga kvar ovan grässtubben. Detta slagna gräs, år efter år, ger en negativ situation för tillväxten då dessa massor lägger sig som en ”filt” och kväver den normala grödan som skall upp till våren. Det är alltså våra tidigare åtgärder som idag ger en minskad fauna. Inte svårt att förstå då ”filten” växer till sig år efter år vid slagning.

Åtgärds steg:

Med den gräs/sly-robot som nu används finmals gräset som skall torka och därefter samlas upp för att ge ljus och luft ned till bottenvegetationen i ängsmarkerna. Åtgärden kan behövas utföras under ett par år innan vi ser det resultat som önskas, blomstrande ängar med riklig fauna.

Dessa steg för åtgärder är rikligt använd och har påvisat en god tillväxt på sikt om man genomför planeringsstegen fullt ut genom en tidsperiod på 2-3 år.

Läs gärna via ” De artrika ängsmarkerna minskar kraftigt – så här kan du återskapa en äng – Västnyland – svenska.yle.fi ” som ger en bild av ovan nämnd åtgärd.

 

Dagens situation gällande dikesrensning:

Det är av vikt att vi säkerställer så det inte blir igenväxt i diken eller dess omedelbara närhet då vi skall vårda det kapital och tid som lagts ned för vårt nya VA-system.

 

Projektmål;

Stubbfräsningen på ängarna skall ge bättre framkomlighet för maskiner i kommande tider.

Ängsmarkshanteringen med gräsklippning skall ge framtida ökad och berikande fauna.

Säkerställa investeringen för VA-projektet med dikesrensning.

 

Mvh Raftötångens samfällighet/styrelsen/skog-mark sektionen.