Styrelsen

I styrelsen för Raftötångens samfällighetsförening sitter 6 stycken ledamöter. Styrelsen har 8-10 styrelsemöten per år. Under denna flik ”styrelsen” finner ni de personer som är valda innevarande period med foto och ansvar. Ledamöterna väljs för en mandattid om 2 år. Årsstämman utser ordförande årligen. Valberedningen som lägger förslag på styrelse inför årsstämman består av tre personer och även dessa valda under 2 års perioder.
Valberedningens arbete är av stor vikt för samfällighetens kort/långsiktiga planering och de har ofta god lokalkännedom och kontaktnät för att sammansätta en styrelse. Revisorer för samfälligheten är även det en viktig del, och 2 stycken väljs med god insikt i räkenskaper och ekonomi. Ett grundläggande arbete för att vi i samfälligheten skall veta att allt sköts rätt och i rätt riktning utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har.

Thomas Karlström

Valberedning

Valberedningen inom Raftötångens samfällighet består av tre personer som är väl kända inom samfälligheten. Dessa tre tar gärna emot förslag på personer som ni anser vara möjliga att bidra till god verksamhet inom området och samfälligheten.

Valberedningen har även kontroll på vilken typ av kunskap som behövs inom sittande styrelse så vi får en så heltäckande grupp som möjligt.
Valberedningens arbete är av stor vikt för det är här vi finner en god grupp för bra arbetsklimat inom styrelsearbetet.

Revisorer

Revisorerna har medlemmarnas uppdrag att granska så att styrelsen sköter förvaltningen av samfällighetens tillgångar och åtaganden i enlighet med föreningens stadgar, lagen om samfälligheter och beslut som fattats på årsstämman av medlemmarna.