4 april

 

Arbetet med den del av VA projekt som omfattar etapp 3 blev inte klart till påsk, som var den ursprungliga planen. En ovanligt lång period med kyla medförde att tjälen kröp djupt ner i backen och försvårade och på några avsnitt omöjliggjorde grävningsarbete. Det är inga problem att lägga ledningar i backen under vinterperioden, men problemet bli att man lätt river av el- och telefonledningar och fiberkablar, eftersom de ligger 10 -60 cm under marknivå. I vägarna var tjälen på sitt värst 60 -70 cm.

Alla som tänkte sig fira påsken på Raftötången hade vatten och avlopp och kunde köra fram till sin fastighet.

Men det återstår nu arbeten med att koppla in alla fastigheter på det nya ledningssystemet, återställa markområden, justera vägarna samt städa området. Eftersom vi fortsätter i höst med samma entreprenör kommer vi att spärra av en bit av stora parkeringsplatsen som entreprenören kan disponera som upplag för div. material.

Vi jobbar nu vidare i den takt som väderleken tillåter, men det kommer att pågå arbeten en bra bit in i april innan vi kan säga att etapp 3 är klar.

 

Vägarna kommer att finjusteras ,men måste sätta sig innan vi asfalterar. Vid tidigare etapper har vi asfalterat på hösten samma år. Det är inte bestämt hur vi gör efter etapp 3. Vi skall planlägga framdriften av etapp 4 för att se hur anläggningstrafiken påverkar de vägarna som tillhör etapp 3. Därför kan det bli så att vissa vägavsnitt i etapp 3 inte bli asfalterade i höst utan vi måste vänta till efter etapp 4 eller till projektet är slut. Även om det kan upplevas som en olägenhet att köra på grusvägar, kan inte riskera att vi kör sönder de ny asfalterade vägarna med tunga anläggningsfordon under projektperioden.

 

 

 

21 mars 2018

Det blir en sen vår i år och vi försöker nu prioritera arbete så att det finns vatten till de flesta fastighetsägare som är berörda av etapp 3. Vi har varit i kontakt med några fastighetsägare för att informera oss om de tänker komma till "påsk "( från den 23 mars - 2 april). Med den informationen skall vi se till att de som har lust att komma ner till påsk kan göra det.

Ostronvägen ( Os 19- 34 ) är alla fastigheter inkopplade till det nya ledningssystemet.Pumpstationen  för avloppsvattnet ( nere vid båthamnen )sätts i drift senast sista veckan för påsk ( w 12) och vägen blir körbar. ( kan bli bättre men vi får se om väderleken hjälper oss)

Fastigheter med adress Räkstigen ( Rä 1,3,5,7,8,10 och12 ) kopplas till det nya systemet under nästa vecka ( w11-12 ) och den nya pumpstationen ( som ersätter trekammarbrunnen )för avloppsvatten ,för fastigheterna ( Rä 8,10 och 12) kommer att kunna tas i bruk för Påsk.

Hummerstigen är de nya stamledningarna klara , avloppet är inkopplat men vattnet återstår. Men eftersom de är några fastighetsägare som kommer ner till påsk så väntar vi med att kopplat in fastigheterna på det nya systemet och håller det gamla igång. De arbete påbörjas sedan efter påsk ( 2 april ) .Notera att HU 3 ej är berörd och att HU2 är kopplad till stamledningen för Fjordvägen, men båda fastigheterna fungerar som normalt.

Fjordvägen väntar vi med inkoppling till den nya stamledningen till efter påsk ( 2 april) .Vi jobbar vidare med en ny serviceledning för FJ 42 och en villapumpstation för FJ 46.

Vägarna är våta / lite leriga . Det ligger en del plåtar som täcker öppningar i vägen .De blir öppna till vi gör den slutliga sammankopplingen av systemet . Det är ingen fara att köra på dem , men kör sakta. Vi skall försöka bättra på vägarna för påsk , men vädret avgör om det går att genomföra.

Ni som vill komma till påsk kan göra det. Vi har kommit överens med några fastighetsägare att det är bättre att åka de de norsk fjällen och fira påsk så de vet hur läget är för deras fastighet.

Hälsningar Peter och Kjell

7 mars 2018

Vi har haft en besvärlig vinterperiod , under längre tid än normalt, som har medfört att det inte går att driva fram projektet efter den ursprungliga planen. Med temperaturer under -10 C under långa perioder så har tjälen gått ner 50-70 cm på vägarna och något mindre i skogspartierna. Det är inget problem att lägga det ny ledningssystemet när det är kallt , bara vi kommer ner till rätt nivå ca 1,5 till 2,0 m . Men när elkablar och fiberkablar ligger betydligt grundare ,så sliter vi sönder dessa om vi inte går försiktigt fram och på en del platser har det över huvud taget inte varit möjligt att gräva.

Vi har nu gjort om planerna för arbetet de sista veckorna fram till Påsk, för att kunna ha vatten och avlopp till alla fastigheter samt ha en någorlunda farbar väg fram till fastigheten.

Ostronvägen ( Os 19- 34 ) är alla fastigheter inkopplade till det nya ledningssystemet.Pumpstationen  för avloppsvattnet ( nere vid båthamnen )sätts i drift senast sista veckan för påsk ( w 12) och vägen blir körbar.

Fastigheter med adress Räkstigen( Rä 1,3,5,7,8,10 och12 ) kopplas till det nya systemet under nästa vecka ( w11) och den nya pumpstationen ( som ersätter trekammarbrunnen )för avloppsvatten ,för fastigheterna ( Rä 8,10 och 12) kommer att kunna tas i bruk för Påsk .

Hummersitigen är de nya stamledningarna klara , avloppet är inkopplat men vattnet återstår. Alla fastigheterna är fortsatt påkopplat det gamla systemet för vatten och det kommer att vara så fram till att tjälen har gått ur marken och det är möjligt att gräva utan att riva sönder elledningar och fiberkablar. Prognosen är att vi tar de arbete efter Påsk .Vägen är körbar idag men vi skall justera den under sista vecka före påsk. Det betyder att det är möjligt att köra fram till fastheten och fira påsk om man önskar.

Fjordvägan arbetar vi med att färdigställa stamledningarna i vägen och vi blir klara under denna vecka eller senast på måndag i nästa väcka. Det är ett besvärligt arbetet eftersom vi måste värma upp vägbanan med kol för att kunna gräva. Det tar tid och arbete går framåt ,men långsamt . Alla fastigheter utom ( FJ 44 och FJ 46) har fortfarande vatten från det gamla systemet. Avloppet inkopplat på det nya ledningsnätet. För Fj 44 och FJ 42 fungerar det gamla avloppssystemet för Så får det bli och så fortsätter arbetet med inkoppling av vatten  efter påsk så snart tjälen gått ur marken . Vägen är farbar och vi kommer att finjustera den så gått går sista veckan för påsk.

Vad är det då som återstår av arbete som måste göras efter påsk ? Som det ser ut idag :

Inkoppling av vatten på det nya ledningssystemet , för fastigheter på Hummerstigen och Fjordvägen.

Allt markarbete på i dikeskanter i skogsområden och ev. justeringar på  tomten för enskilda fastigheter.

Finjustering av infarter till fastigheter och på vägarna.

Frakta bort massor som blivit över samt allmän städning.

Skulle det , mot nu alla gällande prognoser, bli ett kraftigt väderomslag så kommer vi att försöka få undan så mycket arbete vi kan före Påsk.

Vi beklagar att det inte gick att slutföra alla arbeten för påsk men ,vädret har inte var med oss under denna etappen. Vi vet att det blir vinter varje år , men inte att skall vara så kallt

under så långt .

Hälsningar

Peter och Kjell

 

 

 

7 feb 2018

På Ostronvägen är vi framme vid brunnen i korsningen Ostronvägen /Krabbstigen ,där vi skall ansluta vatten och avlopp till det gamla systemet. Den gamla pumpstationen vi badplatsen / båthamnen är urkopplad och arbetet med att gräva ner och ansluta den nya stationen kan påbörjas.Det finns inget vatten och vägen är avstängd och det är inte möjligt att komma fram med vanlig personbil.

Arbeten på sista biten på Räkstigen pågår nu och avloppsledning och vattenledning läggs runt vändplanen fram till den position där den nya avloppspumpstation skall placeras ( intill den gamla trekammarbrunnen ) Väderleken ( kalt ) gör det lättare att gå fram i de området vi tjärnen där det annars är blött .

På Fjordvägen har arbetena stoppat upp.Vi väntar på mer resurser innan vi kan gå vidare.Nu är det möjligt att köra in på Fjordvägen under den tid vi inte arbetar där . Det är inte bestämt när arbetet startar upp igen , men vi meddelar så fort vi vet  när arbetet startar upp igen .

 

19 jan 2018

Nu är vi igång med full styrka efter Jul och nyårshelgen.

Arbetet på Ostronvägen, gör att vägen är avstängd från badplatsen och uppför backen. Det är inte möjligt att komma med bil till fastigheter på Ostronvägen 19 -34. Vattnet är också avstängt och kommer att vara stängt fram till projektet är klart v 12 .( veckan före Påskveckan ). När den sträcka är klar , vidtar arbeten med sträckan från pumphuset vid badplatsen uppför backen till korsningen Ostronvägen Krabbstigen där vi har en brunn med en pump för avloppsvatten.

På Fjordvägen jobbar vi oss fram från ängen mot den punkt där etapp 2 slutade ( en brunn i höjd med FJ 50) . De betyder att det går inte att köra in med bil på dag tid ( dvs mellan kl 0630 och kl 1600 måndag till torsdag / kl1300 på fredag) . Vi försöker att behålla vattnet i det gamla systemet fram till att alla stamledningar är på plats. Men ibland måste vi stänga serviceledningen till en enskild fastighet för att kunna jobba vidare. Vi garantera vatten till fastboende , men för övriga fastighetsägare är det " bonus " om det finns tillgång på vatten. På kvällstid och över helger skall det vara möjligt att köra fram till fastigheten med bil.

Observera att alla fastigheter på Fjordvägen med nr 40 - 96 , hela Snäckvägen och Musselvägen är berörda körförbud på dagtid och att det inte är säkert att det finns vatten till fastigheten.

Fastighetsägare som planlägger att använda hantverkare för arbeten på sin fastighet ,bör göra det efter påskhelgerna. Vi släpper inte in några bilar på Fjordvägen på dagtid under byggperioden eftersom det stör framdriften i projektet. Endast räddningstjänsten ( ambulans , brandbil etc ) hjälper vi till att ordna med framkomligheten.

Önskar någon besöka sin fastighet dagtid en vardag så får man parkera bilen på lämpligt ställe och gå fram till fastighet eller besöka den över helgen.

När alla stamledningar är utbytta och de nya vattenledningarna är provtryckta och rengjorda med klorvatten så startar arbete med inkoppling till respektive fastighet. Detta arbete kommer att pågå under Mars månad. 

20 dec

Vi valde bort arbeten på Fjordvägen , framför att färdigställa Hummerstigen . Det dåliga vädret under några dagar försenade arbetet och nu är det snart Jul och Nyår.

Hummerstigen blir klar för jul och på ängen kommer vi fram till brunnen där vi ansluter Rä 7. ( sista huset på Räkstigen ). På Ostronvägen arbetar vi toppen av backen ovanför badplatsen    och är höjd med Os 21.

Vi har inte kopplat in någon fastighet på den nya ledningssystemet. Därför har alla fastigheter vatten och avlopp via det gamla system. Den nya stamledningen för vatten måste provtryckas och spolas ren med klorerat vatten ,innan vi kan koppla på fastigheterna. Detta kommer vi att börja med tidigast i januari  nästa år. Vi får återkomma med en detaljerad plan per väg och fastighet.

Det kommer att pågå visst arbete ( två arbetslag ) under vardagarna  mellan Nyår och trettondagshelgen. Återställningsarbeten på ängen samt borttagning av asfalt på Ostronvägen skall prioriteras. . Arbetena startar därefter för fullt med alla arbetslag.

Efter alla helgerna börjar vi på Fjordvägen och arbeten med rörledningar på Ostronvägen fortsätter .Vi hade tänkt går vidare och börjar i skogen med den ledningen som ansluter fastigheterna Rä 8, 10 och 12 och skall sätta den nya pumpstationen i skogen. Den skall ersätta den gamla trekammarbrunnen som är inte är godkänd. Men det saknas en lämplig maskin för detta jobb så vi väntar  med de arbete till det nya året.

Vi har tagit bort asfalt på hela Hummerstigen och vi kommer att ta bort asfalten på hela Ostronvägen ( från krysset  Krabbstigen / Ostronvägen ). Det går att köra och vi skall se till att det fungerar över alla helgerna.

Vi har fyllt sandlådorna och köpt två nya som är placerad på vardera sida om ängen , på Fjordvägen. Det blev lite sand över som ligger vid anslagstavlan . De som behöver sanda sin egen infart kan ta från den högen ,så länge den räcker.

Vi tar lite paus med informationen och är tillbaka efter Nyår.

God Jul och Gott nytt år från Kjell och Peter

12 dec

Nu går vi upp på Fjordvägen och börjar vi FJ 50  under denna vecka och går i fallriktningen mot ängen  .Det blir trångt på vägen men vi försöker och göra det så framkomligt som möjligt.

Planen är att det skall finnas vatten under tiden vi jobbar.

10 December

Vi har sprängt i ledningsgraven vid Hu 2 och kan nu skarva ihop ledningarna, fylla igen ledningsgraven och återställa marken.

På ängen är vi nästan framme vi vid den sista brunnen nedanför Rä 7 . Vi har nu två alternativ för det fortsatta arbetet.

Vi går vidare och börjar i skogen med den ledningen som ansluter fastigheterna Rä 8, 10 och 12

och sätter den nya pumpstationen i skogen . Den skall ersätta den gamla trekammarbrunnen som är inte är godkänd.

Vi kan också gå upp på Fjordvägen för att förbereda anslutningen till etapp 2.

Detta kan ske under nästa vecka och väderleken är avgörande för vad vi gör. Vi återkommer  när det är bestämt.

På Hummerstigen kommer vi ner till Fjordvägen sent nästa vecka. På Ostronvägen börjar vi längst upp vid Os23 och Os 34 så fort vi kan .

Det är viktigt att vi kan hålla högt tempo , nu när vi har haft en period med mycket regn. Därför sätter vi in resurser på fler avsnitt än den ursprungliga planen.

Till jul skal vi se till att det går att komma , fram och att det finns vatten till alla fastigheter , för de som önskar tillbringa jul och nyår på Raftötången.

31 November

Väderförhållandena gör att vi måste ändra planerna. Det är för blött ,på den delen av ängen som är närmast tjärnen, så vi kan inte gå ut med maskiner och byta ledningen på den sträckan som går runt vändplanen på Räkstigen. Vi får vänta till det blir lite kallare och mer frost i backen. Därför starar vi på Ostronvägen i början på nästa vecka. Det kommer att finnas vatten till fastigheterna men framkomligheten kan under vissa tider vara begränsad. Till jul skall allt fungera som normalt.

29 November

På Hummerstigen är vi höjd med Hu 7 och har snart avverkat halva sträckan. Vi har fortfarande vatten till alla fastigheter.

På ängen har vi passerat över Fjordvägen och arbetar oss vidare bort mot fastigheterna på Räkstigen. Förberedande arbete för byte av stamledningar för fastigheterna Rä 8,10, och 12 är gjort och nu väntar vi bara på att en lämplig maskin kan påbörja arbetet.

Sprängningsarbetet vid bäcken , vid Hu 2 , kommer att starta på torsdag ( borrning och därefter sprängning ).

Nytt byggmöte i nästa veck .Då får vi försöka planlägga aktiviteter fram till jul och säkerställa att alla som önskar ,kan komma och vara i sin fastighet under jul och nyår.

 

21 November

Arbetet fortsätter på Hummerstigen och vi är i höjd med Hu 6 och Hu 9. . Planen är att bli färdiga med stamledningarna inom tre veckor. inkoppling av respektive fastighet sker efter hand när arbetet med de nya ledningarna är klara. Det finns vatten, avloppet fungera och det går att komma till fastigheterna. Kan hända att man får gå sista biten till någon fastighet.

På ängen jobbar vi oss fram mot fastigheterna på Räkstigen . Planen är att vi kan nå fram till Fjordvägen ( där den går ut på ängen ) i början på nästa vecka. Då måste vi gräva av vägen för att komma fram med den nya ledningen. Den dagen är framkomligheten starkt begränsad. Men vi skall göra stoppet så kort som möjligt.

Besiktning av fastigheter som berörs av sprängningsarbetet sker på torsdag i denna veckan. Därefter kommer sprängningsarbetet att påbörjas så fort som möjligt.

Om vi får tid , när de arbetslaget som jobba på Hummerstigen är klara, så kommer vi eventuellt att påbörja arbetena på Ostronvägen .Då starta vi längst upp och går ner mot båthamnen.

Åter kommer med starttidpunkt.

 

13 November

På Hummerstigen är asfalten borta och arbetet med att byta ledningarna i vägen har påbörjats, längst upp och vi har kommit ca 20 m ner i backen. Den gamla vattenledningen ligger kvar i marken och alla fastigheter har vatten. Vi försöker att behålla vatten på så länge som möjligt, eftersom planen är att först lägga nya ledningar i vägen och koppla in fastigheterna till slut. Blir det ändring i planen så meddelar vi detta.

På ängen är vi halvvägs och kommer fram till Fjordvägen under denna vecka (w 46). Där stannar vi tills vidare och börja på den sträckan som går på ängen och passerar över Fjordvägen till de fastigheter på Räkstigen som är påkopplade den sträckningen. ( Rä 1,3,5,7,8,10 och 12 )

Sprängningsarbeten där ledningen går längs bäcken (vid Hu 2) kan komma igång efter att de fastigheter som bedöms ligga så nära att de behöver besiktigas för och efter spräng är kontrollerade. Detta kommer att utföras under denna vecka.

Därefter kommer sprängningsarbetet att påbörjas så fort som möjligt.

 

1 November 2017

Efter en del förberedelsearbete bla. med att flytta delar av diket vid krysset Ostronvägen – Hummerstigen , är arbetena nu igång.

Ett arbetslag kommer att arbeta med sträckan från stora parkeringsplatsen och över ängen för att ansluta på Fjordvägen. Sedan fortsätter arbetet på Fjordvägen fram till den brunn där etapp 2 slutade .(strax före där den nya asfalten börjar). Detta arbete pågår fram till jul -helgen.

För att kunna utnyttja maskinpark och resurser på bästa sätt har vi bestämt att göra en omprioritering av planerna och startar med Hummerstigen så fort som möjligt, under nästa vecka. Vi startar längst upp och går ner mot parkeringsplatsen.

 

Vi är medvetna om att vi tidigare har meddelat preliminär start efter nyår och beklagar om det kan medför problem för någon fastighetsägare.  Arbetet kommer att pågå en i in dec.

Under den perioden kommer vattnet att vara avstängt under vissa tider, men till jul skall det finnas vatten till alla fastigheter. Framkomligheten kan också vara begränsad.

Kontakta mig om Ni har tänkt besöka Er fastighet så kan vi informera mer i detalj om förhållanden för som rör en specifik fastighet

 

Peter Söderqvist

 

VA projektet fortsätter med ny entreprenör.

 

En ny entreprenör Grimsrud Entreprenad AB ,med kontor i Strömstad, har tilldelats kontraktet för etapp 3 och etapp 4. Det är ett norskt bolag med huvudkontor i Halden och har som störste ägare ett av Norges ledande entreprenad bolag ,Veidekke AS.

 

Arbetet med etapp 3 startar den 16 okt . Under perioden fram till starttidpunkten pågår förberedelser, planläggning och etablering på arbetsplatsen.

Arbetsbodar, materialupplag, verktygscontainer mm kommer att placeras på stora parkeringsplatsen/ båtuppställningsplats.

 

Genomförandet av de olika delarna på området är inte i detalj planlagt. Men enligt den plan som gäller idag, startar arbetet vid parkeringsplatsen och går utefter bäcken, över ängen och ansluter Fjordvägen . Där skall vi komma fram i första halvan av november. Därefter försätter arbetena på Fjordvägen och ansluter där etapp 2 avslutades (i höjd med Fjordvägen 50).

Arbetena kommer sedan att fortsätta på Fjordvägen med anslutning av resp. fastighet.

I slutet av november startar arbetena med stamledningen som går på ängen och berör aktuella fastigheter på Räkstigen som ingår i etapp 3. Anslutning av fastigheterna sker efter hand.

 

Hummerstigen berörs med start direkt efter jul och ny år. Där är det trångt men eftersom vi har inga fastboende på den sträckan kommer vi att stänga hela vägen under tiden som arbetena pågår.

Till slut tar vi Ostronvägen ,från toppen av backen (Pumpstationen vid krysset Krabbstigen/Ostronvägen) ned till badet och upp till alla fastigheter på Ostronvägen ovanför badet.

Parallellt med ledningsarbete i väg och på ängsmark pågår inkoppling av fastigheter, montage av nya pumpstationer mm. Det är ett arbete som inte är planlagt i detalj och betydligt mer komplicerat jämfört tidigare etapper.

 

Någon huvudregel som gäller hela projektperioden (15/10 2017 – 23/3 2018 )

Vi kan bara garantera vatten till de fastboende. Om någon har hyrt ut sin fastighet under den aktuella projektperioden kan vi inte garantera vatten.

Observera att det gäller också fastigheter som omfattades av etapp 2 (föregående etapp), eftersom vattenförsörjningen till hela det området är berört av ledningsbytet i etapp 3.

 

Undvik också att anlita hantverkare som skall göra jobb på er fastighet. Vi kan inte lova att de kommer fram till Er fastighet med bil.

 

Framkomligheten till respektive fastighet är begränsad under vissa perioder. Det är speciellt svårt när vi jobbar på sträckan på Fjordvägen (Fjordvägen 50 fram till ängen). Hummerstigen blir helt avstängd under den tidsperiod vi jobbar där. För fastighetsägare på Ostronvägen (ovanför badet) är framkomligheten starkt begränsad när vi jobbar med att byta stamledningen i vägen till området.

 

Det kan bli ändringar i den ursprungliga tidplanen så vi kommer tillbaka med mer detaljerad information längre fram.

 

Vi kommer också att kontakta alla fastighetsägare som ingår i etappen. Vi skall besiktiga alla fastighetsventiler och kommer med förslag om byte av vissa fastigheters avstängningsventil för vatten. Känner ni till att ni har haft problem med er ventil så tag gärna kontakt.

 

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet.

 

Peter Söderqvist : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , +47 90044315

Kjell Karlström    : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 070-398 87 39       

 

 

 

 

 

30 Mars

Idag ,torsdag den 30 mars ,har vi kopplat ihop etapp 2 med resterande del av ledningsnätet.

Nu finns det vatten fram till alla fastigheter som omfattas av etapp 2.

När ni nu kommer till stugan första gången så kommer ni att finna två avstängningsventiler vattnet och en spolbrunn för avloppet. En ventil tillhör fastighetsägaren . Den känner ni igen och den fungerar som vanligt. Några fastighetsägare har fått ny ventil. Den är av en annan typ , och ni finner en bruksanvisning i er postlåda.

Den andra ventilen som sitter utanför er tomt , men i närheten, tillhör Samfälligheten. Den är avstängd och ni har därför inget vatten fram till Er egen ventil. Vi kan inte släppa på vattnet utan att vi är säkra på hur varje fastighetsägare har det kopplat/ avstängt in till sin fastighet eller inne i huset .

Ring till mig Peter Söderqvist  +47 900 44 315 så kommer vi och öppnar Samfällighetens ventilen . Jag finns på plats fram till den 6 april.

Efter den 6 april kan Ni ringa till Kjell Karlström 070 398 8739.

De som nu återstår av projektet , etapp 2 ,är justering av mark i skogsområden och på tomter ,vägar och vägkanter , diken samt infarter till fastigheterna.

Detta kommer vi att jobba med den närmaste tiden och försöker att bli färdiga till påsk. Vägarna kommer att grovjusteras men måste stabilisera sig till hösten innan vi kan asfaltera.

Hälsningar Peter

25 mars

En försening av leveransen av den nya pumpstationen för BDT avloppsvattnet ( Bad , Disk och Tvätt vatten ) ,medför att vi  inte kan byta den sista biten på det gamla ledningssystemet .

Sträckan mellan krysset Musselvägen / Fjordvägen och 50 m tillbaka  ( i höjd med FJ 50) kunde  inte färdigställas under föregående vecka eftersom vi måste vänta på en transport av den nya pumpstationen på Fjordvägen. Den kommer nu på tisdag ( 28 /3 ). Därefter kan vi  gräva upp den sista biten av det gamla ledningssystemet  och då blir vi helt klara den 30/ 3 och kan koppla samman etapp 2 med resterande del av ledningsnätet. Resterande del av ledningssystemet är färdigställt.

Vi släpper på vatten den senast den 31 /3 till alla fastigheter som omfattas av etapp 2. ( idag har endast de som är fastboende vatten )

Vi har prioriterat att få vatten till alla fastigheter till den 1 /4 . De som nu återstår är justering av mark i skogsområden och på tomter ,vägar och vägkanter , diken samt infarter till fastigheterna.

Detta kommer vi att jobba med den närmaste tiden och försöker att bli färdiga till påsk. Vägarna kommer att grovjusteras men måste stabilisera sig till hösten innan vi kan asfaltera.

17 mars

Under kommande vecka kommer hela vattenledningsnät ,som ingår i etapp 2 ,att provtrycks och rengöras. Detta innebär att inga fastighetsägare som omfattas av etapp 2 har vatten från måndag kväll ( 20 /3) eller tisdag morgon (21/3).

Vattnet kommer att vara bortkopplat tills vi är klara med alla prover och ledningen är rentvättad med klor. Detta skall enligt planen vara klart senast den 27 /3 .

Får vi problem med någon ledningssträcka kan det dra ut något på tiden men planen är att släppa på vatten senast den 1 april.

Följ med på vår hemsida.

Hälsningar Peter

 

4 Mars

Arbete går bra trots dagar med stora mängder regn. Sträckan i skogen mellan Fjordvägen och Snäckvägen blir klar om en vecka. När vi kommer fram till Fjordvägen skall vi bygga en ny pumpstation .

Krysset Musselvägen och Fjordvägen står öppet. Vi skall gräva oss tillbaka ca 25 m på Fjordvägen och avsluta Etapp 2 vid en brunn nära Fjordvägen 50.De blir det sista vi gör innan vi kan släppa släppa på vatten.

Vädret har gjort att vi har tvingats flytta runt maskiner och folk . Vi har också blivit tvingade att spränga en sträcka på 40 m för att kunna dra den nya längsstreckning för fastigheterna FJ 66 och FJ 68.

Planen är att vi är klara med ledningsarbetet för etapp2 w12 . Därefter måste ledningarna rengöras och kontrollera att de är täta ( provtryckas ) och den nya pumpstationen sättas i drift.

När vi nu jobbar över hela området så är vattnet avstängt ( bortsett för fastigheter som vi har kopplat in  med provisoriskt vatten ). Det betyder att övriga fastigheter inte kan få vatten förrän vi är helt klara med projektet. Som det ser ut nu blir det tidigast  slutet av Mars eller första dagarna i April.

För att se till att det nya ledningssystemet skall fungera till påsk så prioriterar vi de arbetet. Det kan betyda att vi inte klara att finjustera vägar och dikeskanter samt vissa områden i skogen under Mars .Det är så blöt och de gör det svårt att göra ett bra jobb . Därför kan det bli aktiviteter i området efter påsk.


Hälsningar

Peter och Kjell

 

30 Januari

Arbete går framåt på flera delar av området.

På Musselvägen är stamledningen klar ner straxt ovanför kryssningen vid infarten till Snäckvägen och arbete med servisledningar och ventiler har också påbörjats. Planen är att Musselvägen bli klar i mitten av Februari .En provisorisk vattenledning är nedgrävd mellan Snäckvägen och Musselvägen. Den hjälper oss att förse fastigheterna längst in på Fjordvägen (60-86 ) med vatten under den period vi jobbar i skogen mellan Snäckvägen och Fjordvägen.

Arbete på den skogssträckan påbörjas när vi är klara på den del Fjordvägen som berör fastigheterna 50,54 ,56 ,61 och 59. De arbetena beräknas klar i början av under vecka 7.

Området med fastigheterna 72,74 och 78 samt området 60-70 kommer på slutet av perioden dvs. i Mars månad.

Vi har förfrågningar om överblivna massor när vi gräver. Vi har noterat behovet , men prioriterar i första eget behov och det fastigheter som ligger närmast de områden                                       vi jobbar på i år.Det kommer fler etapper de kommande åren och behovet att bli av med schaktmassor kvarstår.

 

 

 

21 December

Imorgon , den 22 dec är sista arbetsdagen före helgerna.

Snäckvägen är klar och det pågår en sista finjustering av vägen så att alla kan åka bil fram till fastigheterna. Ny vattenledning ,avstängningsventiler , avloppsledning och brunnar , är på plats  och fastigheterna är påkopplade till den nya stamledning i gatan.

Den nya vattenledningen är provtryckt och rengjord med en klor. Det kan betyda att när ni kommer första gången och öppnar en kran inne i fastigheten kan det vattnet som kommer ha en svag smak av klor. Låt därför vattnet  rinna i 5 min innan in ni tar en ny provsmak. Vattnet är tjänligt och smaken går bort efter hand. Vi har tagit vattenprover och värdena är helt normala.

Sprängningsarbetet på Musselvägen blev mer omfattande än planlagt. Mest beroende på långa horisontella spricker i berget som försvårade arbetet. Detta betyder att arbetet med att lägga nya ledningar inte har kommit långt som var planlagt . Det återstår ca 30 m fram till den brunn som var planen att nå fram till före Jul . Men alla har nu vatten till sina fastigheter över jul och nyår och det går att köra fram till alla fastigheter.

Fastigheterna på Fjordvägen har inte varit berörda av arbeten så långt.

Den 9 jan 2017 återupptas arbeten på Musselvägen. Då kommer vatten att försvinna ganska omgående.

En provisorisk vattenledning skall läggas mellan Snäckvägen ( start i höjd med SN 4) till Musselvägen och ansluta på Fjordvägen.Vi gör det för att ha större flexibilitet med vattenförsörjningen när vi nu skall börja på med arbeten som berör fastigheter med adress Fjordvägen.

Då startar arbetet med en ledningssträcka inne skogen som berör fastigheterna Fj 82-94.

Det är planlagt så att vi bara skall stänga av vattnet för så få fastigheter som möjligt ,för övriga delar av  Fjordvägen. Mer exakta tidpunkter får vi återkomma med efter hand. Så därför säger vi att alla fastigheter på Fjordvägen blir nu utan vatten stora delar av den tid som projektet pågår dvs. tom 31 Mars.

Det går att komma och besöka fastigheterna under anläggningsperioden, men det går inte garantera att man kan köra ända fram. Tänk på att informera eventuella hantverkare , firmor som skall tömma avloppstank mm. att framkomligheten är begränsad på dagtid mellan kl 0600 -1700. På helgen kan det vara möjligt  ,men skall ni besöka fastigheten och räkna med att köra ända fram så ber vi att ni kontaktar oss, innan ni kommer.

Denna del av projektet är mer komplicerad ( både framdrift och logistik ) så vi ber om överseende att vi inte alltid kan tala om hur projekt framskrider och det kan bli ändringar  i planerna. Så följ med på hemsidan eller ring så skall vi hjälpa till så gott vi kan.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR från " VA gänget "

5 December

Sprängningsarbetet på Musselvägen är  avslutat och arbetet med att lägga nya ledningar kan starta. Vi börjar längst in på Musselvägen och går nedåt i riktning Fjordvägen och planen är att  komma ca 75-100 m innan vi stoppar för Jul och Nyårshelgen.

På Snäckvägen är vi nästa framme vi sista brunnen mellan Snäckvägen 4 och 6. Vi går nu efter och ansluter alla servisledningar och arbete skall vara klart till Jul.

Vädret har varit gynnsamt och arbetena går framåt enligt plan och långtidsprognosen ser bra ut när det gäller snö och minusgrader ( kan komma lite regn !!!).

Musselvägen och Snäckvägen kommer inte att ha vatten efter direkt efter Nyår. På det nya året blir det större aktivitet och vi kommer att börja med arbeten som berör alla fastigheter på Fjordvägen. Vattnet blir då avstängt och kommer att vara avstängt under längre perioder under resterande del av projektet . För fastboende kommer vi att lösa vattentillgången med provisorisk ledning.Vi återkommer med mer detaljer före jul hur vattentillgången kommer att se ut för de olika områdena.

 

 

16 November

 

Arbetet löper på och berget under den övre delen av Musselvägen är avtäckt och borrning och sprängning kan påbörjas nästa vecka. Alla hus som bedöms vara berörda av sprängningen är besiktigade och utrustade med mätinstrument som skall registrera eventuella skakningar i huset i samband med sprängningen.

På Snäckvägen har vi kommit ytterligare 30 m med huvudledning för vatten och avlopp under veckan. Det pågår byte av servisledningar till respektive fastighet, och tillkoppling till huvudledning sker efter hand och påbörjas nästa vecka.

Det finns inget vatten på Snäckvägen. På Musselvägen finns vatten fram till den dagen Sprängningsarbetet och slutfört och arbetet med att bytta ledningen påbörjas. Vi återkommer med tidpunkt när vi stänger av vattnet.

12 November

 

Med förberedelser den första veckan och arbete den andra veckan är vi igång med etapp 2 av VA projektet.

 

På Snäckvägen, med början inne i skogen vid pumpstationen är det lag ca 90 m ledning och var satt några serviser (spolbrunn och avstängningsventil + påkoppling till fastigheten). Vattnet är nu avstängt för fastigheter på Snäckvägen 4- 15 och kommer att vara stängt fram till jul.

På Musselvägen har det pågått förberedelser för sprängningsarbeten. Det arbetet fortsätter i nästa vecka och planen är att påbörja bergborrning i slutet av nästa vecka (v 46). Då går det inte att köra fram till fastigheterna 6,8,11,13 och 15. För övriga fastigheter på Musselvägen är framkomligheten begränsad.

 

Det finns vatten på Musselvägen . Återkommer med tidpunkt vi stänger av.

 

Peter Söderqvist

26 oktober 2016

Arbetet startar måndag den 31/ 10 i v 44 , längst ner på Snäckvägen ( vid pumpstation P3 inne i skogen nedanför vändplanen). När vattnet att kopplas bort berör det fastigheter med adress Snäckvägen 3-15.  OBS , Snäckvägen 2 påverkas ej när vi startar. Arbeten med Snäckvägen är planerade att pågå hela hösten fram tom den 20 december.

 

Den 7 /11 , v45 , påbörjas arbeten på längst in på Musselvägen . Här blir det nödvändigt med sprängningsarbeten i vägen för att ge plats för en ny sträckning av VA ledningarna.

Det betyder att det inte går att köra bil fram till fastigheterna Musselvägen 6, 8,11,13 och 15. För övriga fastigheter Musselvägen 1,2,3,5 och 7 samt Snäckvägen 2 är framkomligheten begränsad pga. anläggningstrafik i den inledande perioden.

I v46 är det planlagt sprängningsarbeten och berörda fastigheter kommer att kontaktas direkt av entreprenören. Vattnet kommer inte att kopplas bort när vi startar.

 

När sprängningsarbeten är klara och arbetet med att byta ledningar påbörjas stängs vattnet av för alla fastigheter på Musselvägen samt för fastigheten Snäckvägen 2.

Vi återkommer med tidpunkt för detta. När arbetena pågår under hösten är framkomligheten till respektive fastighet begränsad.

 

Önskar någon absolut kör till sin fastighet så uppmanar vi Er att ta kontakt med Peter Söderqvist (+47 900 44 315) eller Kjell Karlström (070-398 8739) innan ni åker till er fastighet så kan vi berätta om det är möjligt eller vad ni kan göra.

Tänk på att NI själva måste informera ev. entreprenörer som ni har anlita för arbeten under hösten ,om att inte finns vatten eller att det inte går att köra ända fram till fastigheten.

Ni som har hyrt ut er fastighet måste informera er hyresgäst om hur er fastighet påverkas av projektet. 

 

För övriga fastigheter som ingår i Etapp 2 på Fjordvägen kommer inte att vara berörda av arbeten under hösten fram till jul. Där startar vi upp i jan 2017.

 

Vi har dokumenterat området omkring avstängningsventilen, till respektive fastighet (foto ). Vi har också försökt bedöma ålder och kondition på avstängningsventilen. Vi kommer att kontakta respektive fastighetsägare för att komma överens om man bör byta ventilen nu (det bli billigare) eller att chansen att den håller ett tag till. Ett eventuellt byte av fastighetens avstängningsventil för vatten får fastighetsägaren själv betala.

 

Under de inledande veckorna kan vi bli tvingade att stänga av vattnet under kortare perioder, för större del av området. Detta för att montera provisoriska ventiler som underlättar det fortsatta arbetet. Vi måste också ordna med provisoriskt vatten för de fastboende fastighetsägarna, som är berörda av projektet.

 

Det kommer att vara möjligt att besöka alla fastigheter under Jul och Nyårshelgen på eftersom det inte kommer att på gå något arbete under den perioden.

 

Vi skall försöka kontinuerligt informera hur arbetena framskrider så följ med på vår hemsida.

 

Hälsningar

Peter och Kjell

 

 

Förnyelse av vatten och avloppsledningsnät

Raftötångens samfällighets förening. VA-projekt, Etapp 1

 

Läs mer...