30 Mars

Idag ,torsdag den 30 mars ,har vi kopplat ihop etapp 2 med resterande del av ledningsnätet.

Nu finns det vatten fram till alla fastigheter som omfattas av etapp 2.

När ni nu kommer till stugan första gången så kommer ni att finna två avstängningsventiler vattnet och en spolbrunn för avloppet. En ventil tillhör fastighetsägaren . Den känner ni igen och den fungerar som vanligt. Några fastighetsägare har fått ny ventil. Den är av en annan typ , och ni finner en bruksanvisning i er postlåda.

Den andra ventilen som sitter utanför er tomt , men i närheten, tillhör Samfälligheten. Den är avstängd och ni har därför inget vatten fram till Er egen ventil. Vi kan inte släppa på vattnet utan att vi är säkra på hur varje fastighetsägare har det kopplat/ avstängt in till sin fastighet eller inne i huset .

Ring till mig Peter Söderqvist  +47 900 44 315 så kommer vi och öppnar Samfällighetens ventilen . Jag finns på plats fram till den 6 april.

Efter den 6 april kan Ni ringa till Kjell Karlström 070 398 8739.

De som nu återstår av projektet , etapp 2 ,är justering av mark i skogsområden och på tomter ,vägar och vägkanter , diken samt infarter till fastigheterna.

Detta kommer vi att jobba med den närmaste tiden och försöker att bli färdiga till påsk. Vägarna kommer att grovjusteras men måste stabilisera sig till hösten innan vi kan asfaltera.

Hälsningar Peter

25 mars

En försening av leveransen av den nya pumpstationen för BDT avloppsvattnet ( Bad , Disk och Tvätt vatten ) ,medför att vi  inte kan byta den sista biten på det gamla ledningssystemet .

Sträckan mellan krysset Musselvägen / Fjordvägen och 50 m tillbaka  ( i höjd med FJ 50) kunde  inte färdigställas under föregående vecka eftersom vi måste vänta på en transport av den nya pumpstationen på Fjordvägen. Den kommer nu på tisdag ( 28 /3 ). Därefter kan vi  gräva upp den sista biten av det gamla ledningssystemet  och då blir vi helt klara den 30/ 3 och kan koppla samman etapp 2 med resterande del av ledningsnätet. Resterande del av ledningssystemet är färdigställt.

Vi släpper på vatten den senast den 31 /3 till alla fastigheter som omfattas av etapp 2. ( idag har endast de som är fastboende vatten )

Vi har prioriterat att få vatten till alla fastigheter till den 1 /4 . De som nu återstår är justering av mark i skogsområden och på tomter ,vägar och vägkanter , diken samt infarter till fastigheterna.

Detta kommer vi att jobba med den närmaste tiden och försöker att bli färdiga till påsk. Vägarna kommer att grovjusteras men måste stabilisera sig till hösten innan vi kan asfaltera.

17 mars

Under kommande vecka kommer hela vattenledningsnät ,som ingår i etapp 2 ,att provtrycks och rengöras. Detta innebär att inga fastighetsägare som omfattas av etapp 2 har vatten från måndag kväll ( 20 /3) eller tisdag morgon (21/3).

Vattnet kommer att vara bortkopplat tills vi är klara med alla prover och ledningen är rentvättad med klor. Detta skall enligt planen vara klart senast den 27 /3 .

Får vi problem med någon ledningssträcka kan det dra ut något på tiden men planen är att släppa på vatten senast den 1 april.

Följ med på vår hemsida.

Hälsningar Peter

 

4 Mars

Arbete går bra trots dagar med stora mängder regn. Sträckan i skogen mellan Fjordvägen och Snäckvägen blir klar om en vecka. När vi kommer fram till Fjordvägen skall vi bygga en ny pumpstation .

Krysset Musselvägen och Fjordvägen står öppet. Vi skall gräva oss tillbaka ca 25 m på Fjordvägen och avsluta Etapp 2 vid en brunn nära Fjordvägen 50.De blir det sista vi gör innan vi kan släppa släppa på vatten.

Vädret har gjort att vi har tvingats flytta runt maskiner och folk . Vi har också blivit tvingade att spränga en sträcka på 40 m för att kunna dra den nya längsstreckning för fastigheterna FJ 66 och FJ 68.

Planen är att vi är klara med ledningsarbetet för etapp2 w12 . Därefter måste ledningarna rengöras och kontrollera att de är täta ( provtryckas ) och den nya pumpstationen sättas i drift.

När vi nu jobbar över hela området så är vattnet avstängt ( bortsett för fastigheter som vi har kopplat in  med provisoriskt vatten ). Det betyder att övriga fastigheter inte kan få vatten förrän vi är helt klara med projektet. Som det ser ut nu blir det tidigast  slutet av Mars eller första dagarna i April.

För att se till att det nya ledningssystemet skall fungera till påsk så prioriterar vi de arbetet. Det kan betyda att vi inte klara att finjustera vägar och dikeskanter samt vissa områden i skogen under Mars .Det är så blöt och de gör det svårt att göra ett bra jobb . Därför kan det bli aktiviteter i området efter påsk.


Hälsningar

Peter och Kjell

 

30 Januari

Arbete går framåt på flera delar av området.

På Musselvägen är stamledningen klar ner straxt ovanför kryssningen vid infarten till Snäckvägen och arbete med servisledningar och ventiler har också påbörjats. Planen är att Musselvägen bli klar i mitten av Februari .En provisorisk vattenledning är nedgrävd mellan Snäckvägen och Musselvägen. Den hjälper oss att förse fastigheterna längst in på Fjordvägen (60-86 ) med vatten under den period vi jobbar i skogen mellan Snäckvägen och Fjordvägen.

Arbete på den skogssträckan påbörjas när vi är klara på den del Fjordvägen som berör fastigheterna 50,54 ,56 ,61 och 59. De arbetena beräknas klar i början av under vecka 7.

Området med fastigheterna 72,74 och 78 samt området 60-70 kommer på slutet av perioden dvs. i Mars månad.

Vi har förfrågningar om överblivna massor när vi gräver. Vi har noterat behovet , men prioriterar i första eget behov och det fastigheter som ligger närmast de områden                                       vi jobbar på i år.Det kommer fler etapper de kommande åren och behovet att bli av med schaktmassor kvarstår.

 

 

 

21 December

Imorgon , den 22 dec är sista arbetsdagen före helgerna.

Snäckvägen är klar och det pågår en sista finjustering av vägen så att alla kan åka bil fram till fastigheterna. Ny vattenledning ,avstängningsventiler , avloppsledning och brunnar , är på plats  och fastigheterna är påkopplade till den nya stamledning i gatan.

Den nya vattenledningen är provtryckt och rengjord med en klor. Det kan betyda att när ni kommer första gången och öppnar en kran inne i fastigheten kan det vattnet som kommer ha en svag smak av klor. Låt därför vattnet  rinna i 5 min innan in ni tar en ny provsmak. Vattnet är tjänligt och smaken går bort efter hand. Vi har tagit vattenprover och värdena är helt normala.

Sprängningsarbetet på Musselvägen blev mer omfattande än planlagt. Mest beroende på långa horisontella spricker i berget som försvårade arbetet. Detta betyder att arbetet med att lägga nya ledningar inte har kommit långt som var planlagt . Det återstår ca 30 m fram till den brunn som var planen att nå fram till före Jul . Men alla har nu vatten till sina fastigheter över jul och nyår och det går att köra fram till alla fastigheter.

Fastigheterna på Fjordvägen har inte varit berörda av arbeten så långt.

Den 9 jan 2017 återupptas arbeten på Musselvägen. Då kommer vatten att försvinna ganska omgående.

En provisorisk vattenledning skall läggas mellan Snäckvägen ( start i höjd med SN 4) till Musselvägen och ansluta på Fjordvägen.Vi gör det för att ha större flexibilitet med vattenförsörjningen när vi nu skall börja på med arbeten som berör fastigheter med adress Fjordvägen.

Då startar arbetet med en ledningssträcka inne skogen som berör fastigheterna Fj 82-94.

Det är planlagt så att vi bara skall stänga av vattnet för så få fastigheter som möjligt ,för övriga delar av  Fjordvägen. Mer exakta tidpunkter får vi återkomma med efter hand. Så därför säger vi att alla fastigheter på Fjordvägen blir nu utan vatten stora delar av den tid som projektet pågår dvs. tom 31 Mars.

Det går att komma och besöka fastigheterna under anläggningsperioden, men det går inte garantera att man kan köra ända fram. Tänk på att informera eventuella hantverkare , firmor som skall tömma avloppstank mm. att framkomligheten är begränsad på dagtid mellan kl 0600 -1700. På helgen kan det vara möjligt  ,men skall ni besöka fastigheten och räkna med att köra ända fram så ber vi att ni kontaktar oss, innan ni kommer.

Denna del av projektet är mer komplicerad ( både framdrift och logistik ) så vi ber om överseende att vi inte alltid kan tala om hur projekt framskrider och det kan bli ändringar  i planerna. Så följ med på hemsidan eller ring så skall vi hjälpa till så gott vi kan.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR från " VA gänget "

5 December

Sprängningsarbetet på Musselvägen är  avslutat och arbetet med att lägga nya ledningar kan starta. Vi börjar längst in på Musselvägen och går nedåt i riktning Fjordvägen och planen är att  komma ca 75-100 m innan vi stoppar för Jul och Nyårshelgen.

På Snäckvägen är vi nästa framme vi sista brunnen mellan Snäckvägen 4 och 6. Vi går nu efter och ansluter alla servisledningar och arbete skall vara klart till Jul.

Vädret har varit gynnsamt och arbetena går framåt enligt plan och långtidsprognosen ser bra ut när det gäller snö och minusgrader ( kan komma lite regn !!!).

Musselvägen och Snäckvägen kommer inte att ha vatten efter direkt efter Nyår. På det nya året blir det större aktivitet och vi kommer att börja med arbeten som berör alla fastigheter på Fjordvägen. Vattnet blir då avstängt och kommer att vara avstängt under längre perioder under resterande del av projektet . För fastboende kommer vi att lösa vattentillgången med provisorisk ledning.Vi återkommer med mer detaljer före jul hur vattentillgången kommer att se ut för de olika områdena.

 

 

16 November

 

Arbetet löper på och berget under den övre delen av Musselvägen är avtäckt och borrning och sprängning kan påbörjas nästa vecka. Alla hus som bedöms vara berörda av sprängningen är besiktigade och utrustade med mätinstrument som skall registrera eventuella skakningar i huset i samband med sprängningen.

På Snäckvägen har vi kommit ytterligare 30 m med huvudledning för vatten och avlopp under veckan. Det pågår byte av servisledningar till respektive fastighet, och tillkoppling till huvudledning sker efter hand och påbörjas nästa vecka.

Det finns inget vatten på Snäckvägen. På Musselvägen finns vatten fram till den dagen Sprängningsarbetet och slutfört och arbetet med att bytta ledningen påbörjas. Vi återkommer med tidpunkt när vi stänger av vattnet.

12 November

 

Med förberedelser den första veckan och arbete den andra veckan är vi igång med etapp 2 av VA projektet.

 

På Snäckvägen, med början inne i skogen vid pumpstationen är det lag ca 90 m ledning och var satt några serviser (spolbrunn och avstängningsventil + påkoppling till fastigheten). Vattnet är nu avstängt för fastigheter på Snäckvägen 4- 15 och kommer att vara stängt fram till jul.

På Musselvägen har det pågått förberedelser för sprängningsarbeten. Det arbetet fortsätter i nästa vecka och planen är att påbörja bergborrning i slutet av nästa vecka (v 46). Då går det inte att köra fram till fastigheterna 6,8,11,13 och 15. För övriga fastigheter på Musselvägen är framkomligheten begränsad.

 

Det finns vatten på Musselvägen . Återkommer med tidpunkt vi stänger av.

 

Peter Söderqvist