4 april

 

Arbetet med den del av VA projekt som omfattar etapp 3 blev inte klart till påsk, som var den ursprungliga planen. En ovanligt lång period med kyla medförde att tjälen kröp djupt ner i backen och försvårade och på några avsnitt omöjliggjorde grävningsarbete. Det är inga problem att lägga ledningar i backen under vinterperioden, men problemet bli att man lätt river av el- och telefonledningar och fiberkablar, eftersom de ligger 10 -60 cm under marknivå. I vägarna var tjälen på sitt värst 60 -70 cm.

Alla som tänkte sig fira påsken på Raftötången hade vatten och avlopp och kunde köra fram till sin fastighet.

Men det återstår nu arbeten med att koppla in alla fastigheter på det nya ledningssystemet, återställa markområden, justera vägarna samt städa området. Eftersom vi fortsätter i höst med samma entreprenör kommer vi att spärra av en bit av stora parkeringsplatsen som entreprenören kan disponera som upplag för div. material.

Vi jobbar nu vidare i den takt som väderleken tillåter, men det kommer att pågå arbeten en bra bit in i april innan vi kan säga att etapp 3 är klar.

 

Vägarna kommer att finjusteras ,men måste sätta sig innan vi asfalterar. Vid tidigare etapper har vi asfalterat på hösten samma år. Det är inte bestämt hur vi gör efter etapp 3. Vi skall planlägga framdriften av etapp 4 för att se hur anläggningstrafiken påverkar de vägarna som tillhör etapp 3. Därför kan det bli så att vissa vägavsnitt i etapp 3 inte bli asfalterade i höst utan vi måste vänta till efter etapp 4 eller till projektet är slut. Även om det kan upplevas som en olägenhet att köra på grusvägar, kan inte riskera att vi kör sönder de ny asfalterade vägarna med tunga anläggningsfordon under projektperioden.

 

 

 

21 mars 2018

Det blir en sen vår i år och vi försöker nu prioritera arbete så att det finns vatten till de flesta fastighetsägare som är berörda av etapp 3. Vi har varit i kontakt med några fastighetsägare för att informera oss om de tänker komma till "påsk "( från den 23 mars - 2 april). Med den informationen skall vi se till att de som har lust att komma ner till påsk kan göra det.

Ostronvägen ( Os 19- 34 ) är alla fastigheter inkopplade till det nya ledningssystemet.Pumpstationen  för avloppsvattnet ( nere vid båthamnen )sätts i drift senast sista veckan för påsk ( w 12) och vägen blir körbar. ( kan bli bättre men vi får se om väderleken hjälper oss)

Fastigheter med adress Räkstigen ( Rä 1,3,5,7,8,10 och12 ) kopplas till det nya systemet under nästa vecka ( w11-12 ) och den nya pumpstationen ( som ersätter trekammarbrunnen )för avloppsvatten ,för fastigheterna ( Rä 8,10 och 12) kommer att kunna tas i bruk för Påsk.

Hummerstigen är de nya stamledningarna klara , avloppet är inkopplat men vattnet återstår. Men eftersom de är några fastighetsägare som kommer ner till påsk så väntar vi med att kopplat in fastigheterna på det nya systemet och håller det gamla igång. De arbete påbörjas sedan efter påsk ( 2 april ) .Notera att HU 3 ej är berörd och att HU2 är kopplad till stamledningen för Fjordvägen, men båda fastigheterna fungerar som normalt.

Fjordvägen väntar vi med inkoppling till den nya stamledningen till efter påsk ( 2 april) .Vi jobbar vidare med en ny serviceledning för FJ 42 och en villapumpstation för FJ 46.

Vägarna är våta / lite leriga . Det ligger en del plåtar som täcker öppningar i vägen .De blir öppna till vi gör den slutliga sammankopplingen av systemet . Det är ingen fara att köra på dem , men kör sakta. Vi skall försöka bättra på vägarna för påsk , men vädret avgör om det går att genomföra.

Ni som vill komma till påsk kan göra det. Vi har kommit överens med några fastighetsägare att det är bättre att åka de de norsk fjällen och fira påsk så de vet hur läget är för deras fastighet.

Hälsningar Peter och Kjell

7 mars 2018

Vi har haft en besvärlig vinterperiod , under längre tid än normalt, som har medfört att det inte går att driva fram projektet efter den ursprungliga planen. Med temperaturer under -10 C under långa perioder så har tjälen gått ner 50-70 cm på vägarna och något mindre i skogspartierna. Det är inget problem att lägga det ny ledningssystemet när det är kallt , bara vi kommer ner till rätt nivå ca 1,5 till 2,0 m . Men när elkablar och fiberkablar ligger betydligt grundare ,så sliter vi sönder dessa om vi inte går försiktigt fram och på en del platser har det över huvud taget inte varit möjligt att gräva.

Vi har nu gjort om planerna för arbetet de sista veckorna fram till Påsk, för att kunna ha vatten och avlopp till alla fastigheter samt ha en någorlunda farbar väg fram till fastigheten.

Ostronvägen ( Os 19- 34 ) är alla fastigheter inkopplade till det nya ledningssystemet.Pumpstationen  för avloppsvattnet ( nere vid båthamnen )sätts i drift senast sista veckan för påsk ( w 12) och vägen blir körbar.

Fastigheter med adress Räkstigen( Rä 1,3,5,7,8,10 och12 ) kopplas till det nya systemet under nästa vecka ( w11) och den nya pumpstationen ( som ersätter trekammarbrunnen )för avloppsvatten ,för fastigheterna ( Rä 8,10 och 12) kommer att kunna tas i bruk för Påsk .

Hummersitigen är de nya stamledningarna klara , avloppet är inkopplat men vattnet återstår. Alla fastigheterna är fortsatt påkopplat det gamla systemet för vatten och det kommer att vara så fram till att tjälen har gått ur marken och det är möjligt att gräva utan att riva sönder elledningar och fiberkablar. Prognosen är att vi tar de arbete efter Påsk .Vägen är körbar idag men vi skall justera den under sista vecka före påsk. Det betyder att det är möjligt att köra fram till fastheten och fira påsk om man önskar.

Fjordvägan arbetar vi med att färdigställa stamledningarna i vägen och vi blir klara under denna vecka eller senast på måndag i nästa väcka. Det är ett besvärligt arbetet eftersom vi måste värma upp vägbanan med kol för att kunna gräva. Det tar tid och arbete går framåt ,men långsamt . Alla fastigheter utom ( FJ 44 och FJ 46) har fortfarande vatten från det gamla systemet. Avloppet inkopplat på det nya ledningsnätet. För Fj 44 och FJ 42 fungerar det gamla avloppssystemet för Så får det bli och så fortsätter arbetet med inkoppling av vatten  efter påsk så snart tjälen gått ur marken . Vägen är farbar och vi kommer att finjustera den så gått går sista veckan för påsk.

Vad är det då som återstår av arbete som måste göras efter påsk ? Som det ser ut idag :

Inkoppling av vatten på det nya ledningssystemet , för fastigheter på Hummerstigen och Fjordvägen.

Allt markarbete på i dikeskanter i skogsområden och ev. justeringar på  tomten för enskilda fastigheter.

Finjustering av infarter till fastigheter och på vägarna.

Frakta bort massor som blivit över samt allmän städning.

Skulle det , mot nu alla gällande prognoser, bli ett kraftigt väderomslag så kommer vi att försöka få undan så mycket arbete vi kan före Påsk.

Vi beklagar att det inte gick att slutföra alla arbeten för påsk men ,vädret har inte var med oss under denna etappen. Vi vet att det blir vinter varje år , men inte att skall vara så kallt

under så långt .

Hälsningar

Peter och Kjell

 

 

 

7 feb 2018

På Ostronvägen är vi framme vid brunnen i korsningen Ostronvägen /Krabbstigen ,där vi skall ansluta vatten och avlopp till det gamla systemet. Den gamla pumpstationen vi badplatsen / båthamnen är urkopplad och arbetet med att gräva ner och ansluta den nya stationen kan påbörjas.Det finns inget vatten och vägen är avstängd och det är inte möjligt att komma fram med vanlig personbil.

Arbeten på sista biten på Räkstigen pågår nu och avloppsledning och vattenledning läggs runt vändplanen fram till den position där den nya avloppspumpstation skall placeras ( intill den gamla trekammarbrunnen ) Väderleken ( kalt ) gör det lättare att gå fram i de området vi tjärnen där det annars är blött .

På Fjordvägen har arbetena stoppat upp.Vi väntar på mer resurser innan vi kan gå vidare.Nu är det möjligt att köra in på Fjordvägen under den tid vi inte arbetar där . Det är inte bestämt när arbetet startar upp igen , men vi meddelar så fort vi vet  när arbetet startar upp igen .

 

19 jan 2018

Nu är vi igång med full styrka efter Jul och nyårshelgen.

Arbetet på Ostronvägen, gör att vägen är avstängd från badplatsen och uppför backen. Det är inte möjligt att komma med bil till fastigheter på Ostronvägen 19 -34. Vattnet är också avstängt och kommer att vara stängt fram till projektet är klart v 12 .( veckan före Påskveckan ). När den sträcka är klar , vidtar arbeten med sträckan från pumphuset vid badplatsen uppför backen till korsningen Ostronvägen Krabbstigen där vi har en brunn med en pump för avloppsvatten.

På Fjordvägen jobbar vi oss fram från ängen mot den punkt där etapp 2 slutade ( en brunn i höjd med FJ 50) . De betyder att det går inte att köra in med bil på dag tid ( dvs mellan kl 0630 och kl 1600 måndag till torsdag / kl1300 på fredag) . Vi försöker att behålla vattnet i det gamla systemet fram till att alla stamledningar är på plats. Men ibland måste vi stänga serviceledningen till en enskild fastighet för att kunna jobba vidare. Vi garantera vatten till fastboende , men för övriga fastighetsägare är det " bonus " om det finns tillgång på vatten. På kvällstid och över helger skall det vara möjligt att köra fram till fastigheten med bil.

Observera att alla fastigheter på Fjordvägen med nr 40 - 96 , hela Snäckvägen och Musselvägen är berörda körförbud på dagtid och att det inte är säkert att det finns vatten till fastigheten.

Fastighetsägare som planlägger att använda hantverkare för arbeten på sin fastighet ,bör göra det efter påskhelgerna. Vi släpper inte in några bilar på Fjordvägen på dagtid under byggperioden eftersom det stör framdriften i projektet. Endast räddningstjänsten ( ambulans , brandbil etc ) hjälper vi till att ordna med framkomligheten.

Önskar någon besöka sin fastighet dagtid en vardag så får man parkera bilen på lämpligt ställe och gå fram till fastighet eller besöka den över helgen.

När alla stamledningar är utbytta och de nya vattenledningarna är provtryckta och rengjorda med klorvatten så startar arbete med inkoppling till respektive fastighet. Detta arbete kommer att pågå under Mars månad. 

20 dec

Vi valde bort arbeten på Fjordvägen , framför att färdigställa Hummerstigen . Det dåliga vädret under några dagar försenade arbetet och nu är det snart Jul och Nyår.

Hummerstigen blir klar för jul och på ängen kommer vi fram till brunnen där vi ansluter Rä 7. ( sista huset på Räkstigen ). På Ostronvägen arbetar vi toppen av backen ovanför badplatsen    och är höjd med Os 21.

Vi har inte kopplat in någon fastighet på den nya ledningssystemet. Därför har alla fastigheter vatten och avlopp via det gamla system. Den nya stamledningen för vatten måste provtryckas och spolas ren med klorerat vatten ,innan vi kan koppla på fastigheterna. Detta kommer vi att börja med tidigast i januari  nästa år. Vi får återkomma med en detaljerad plan per väg och fastighet.

Det kommer att pågå visst arbete ( två arbetslag ) under vardagarna  mellan Nyår och trettondagshelgen. Återställningsarbeten på ängen samt borttagning av asfalt på Ostronvägen skall prioriteras. . Arbetena startar därefter för fullt med alla arbetslag.

Efter alla helgerna börjar vi på Fjordvägen och arbeten med rörledningar på Ostronvägen fortsätter .Vi hade tänkt går vidare och börjar i skogen med den ledningen som ansluter fastigheterna Rä 8, 10 och 12 och skall sätta den nya pumpstationen i skogen. Den skall ersätta den gamla trekammarbrunnen som är inte är godkänd. Men det saknas en lämplig maskin för detta jobb så vi väntar  med de arbete till det nya året.

Vi har tagit bort asfalt på hela Hummerstigen och vi kommer att ta bort asfalten på hela Ostronvägen ( från krysset  Krabbstigen / Ostronvägen ). Det går att köra och vi skall se till att det fungerar över alla helgerna.

Vi har fyllt sandlådorna och köpt två nya som är placerad på vardera sida om ängen , på Fjordvägen. Det blev lite sand över som ligger vid anslagstavlan . De som behöver sanda sin egen infart kan ta från den högen ,så länge den räcker.

Vi tar lite paus med informationen och är tillbaka efter Nyår.

God Jul och Gott nytt år från Kjell och Peter

12 dec

Nu går vi upp på Fjordvägen och börjar vi FJ 50  under denna vecka och går i fallriktningen mot ängen  .Det blir trångt på vägen men vi försöker och göra det så framkomligt som möjligt.

Planen är att det skall finnas vatten under tiden vi jobbar.

10 December

Vi har sprängt i ledningsgraven vid Hu 2 och kan nu skarva ihop ledningarna, fylla igen ledningsgraven och återställa marken.

På ängen är vi nästan framme vi vid den sista brunnen nedanför Rä 7 . Vi har nu två alternativ för det fortsatta arbetet.

Vi går vidare och börjar i skogen med den ledningen som ansluter fastigheterna Rä 8, 10 och 12

och sätter den nya pumpstationen i skogen . Den skall ersätta den gamla trekammarbrunnen som är inte är godkänd.

Vi kan också gå upp på Fjordvägen för att förbereda anslutningen till etapp 2.

Detta kan ske under nästa vecka och väderleken är avgörande för vad vi gör. Vi återkommer  när det är bestämt.

På Hummerstigen kommer vi ner till Fjordvägen sent nästa vecka. På Ostronvägen börjar vi längst upp vid Os23 och Os 34 så fort vi kan .

Det är viktigt att vi kan hålla högt tempo , nu när vi har haft en period med mycket regn. Därför sätter vi in resurser på fler avsnitt än den ursprungliga planen.

Till jul skal vi se till att det går att komma , fram och att det finns vatten till alla fastigheter , för de som önskar tillbringa jul och nyår på Raftötången.

31 November

Väderförhållandena gör att vi måste ändra planerna. Det är för blött ,på den delen av ängen som är närmast tjärnen, så vi kan inte gå ut med maskiner och byta ledningen på den sträckan som går runt vändplanen på Räkstigen. Vi får vänta till det blir lite kallare och mer frost i backen. Därför starar vi på Ostronvägen i början på nästa vecka. Det kommer att finnas vatten till fastigheterna men framkomligheten kan under vissa tider vara begränsad. Till jul skall allt fungera som normalt.

29 November

På Hummerstigen är vi höjd med Hu 7 och har snart avverkat halva sträckan. Vi har fortfarande vatten till alla fastigheter.

På ängen har vi passerat över Fjordvägen och arbetar oss vidare bort mot fastigheterna på Räkstigen. Förberedande arbete för byte av stamledningar för fastigheterna Rä 8,10, och 12 är gjort och nu väntar vi bara på att en lämplig maskin kan påbörja arbetet.

Sprängningsarbetet vid bäcken , vid Hu 2 , kommer att starta på torsdag ( borrning och därefter sprängning ).

Nytt byggmöte i nästa veck .Då får vi försöka planlägga aktiviteter fram till jul och säkerställa att alla som önskar ,kan komma och vara i sin fastighet under jul och nyår.

 

21 November

Arbetet fortsätter på Hummerstigen och vi är i höjd med Hu 6 och Hu 9. . Planen är att bli färdiga med stamledningarna inom tre veckor. inkoppling av respektive fastighet sker efter hand när arbetet med de nya ledningarna är klara. Det finns vatten, avloppet fungera och det går att komma till fastigheterna. Kan hända att man får gå sista biten till någon fastighet.

På ängen jobbar vi oss fram mot fastigheterna på Räkstigen . Planen är att vi kan nå fram till Fjordvägen ( där den går ut på ängen ) i början på nästa vecka. Då måste vi gräva av vägen för att komma fram med den nya ledningen. Den dagen är framkomligheten starkt begränsad. Men vi skall göra stoppet så kort som möjligt.

Besiktning av fastigheter som berörs av sprängningsarbetet sker på torsdag i denna veckan. Därefter kommer sprängningsarbetet att påbörjas så fort som möjligt.

Om vi får tid , när de arbetslaget som jobba på Hummerstigen är klara, så kommer vi eventuellt att påbörja arbetena på Ostronvägen .Då starta vi längst upp och går ner mot båthamnen.

Åter kommer med starttidpunkt.

 

13 November

På Hummerstigen är asfalten borta och arbetet med att byta ledningarna i vägen har påbörjats, längst upp och vi har kommit ca 20 m ner i backen. Den gamla vattenledningen ligger kvar i marken och alla fastigheter har vatten. Vi försöker att behålla vatten på så länge som möjligt, eftersom planen är att först lägga nya ledningar i vägen och koppla in fastigheterna till slut. Blir det ändring i planen så meddelar vi detta.

På ängen är vi halvvägs och kommer fram till Fjordvägen under denna vecka (w 46). Där stannar vi tills vidare och börja på den sträckan som går på ängen och passerar över Fjordvägen till de fastigheter på Räkstigen som är påkopplade den sträckningen. ( Rä 1,3,5,7,8,10 och 12 )

Sprängningsarbeten där ledningen går längs bäcken (vid Hu 2) kan komma igång efter att de fastigheter som bedöms ligga så nära att de behöver besiktigas för och efter spräng är kontrollerade. Detta kommer att utföras under denna vecka.

Därefter kommer sprängningsarbetet att påbörjas så fort som möjligt.

 

1 November 2017

Efter en del förberedelsearbete bla. med att flytta delar av diket vid krysset Ostronvägen – Hummerstigen , är arbetena nu igång.

Ett arbetslag kommer att arbeta med sträckan från stora parkeringsplatsen och över ängen för att ansluta på Fjordvägen. Sedan fortsätter arbetet på Fjordvägen fram till den brunn där etapp 2 slutade .(strax före där den nya asfalten börjar). Detta arbete pågår fram till jul -helgen.

För att kunna utnyttja maskinpark och resurser på bästa sätt har vi bestämt att göra en omprioritering av planerna och startar med Hummerstigen så fort som möjligt, under nästa vecka. Vi startar längst upp och går ner mot parkeringsplatsen.

 

Vi är medvetna om att vi tidigare har meddelat preliminär start efter nyår och beklagar om det kan medför problem för någon fastighetsägare.  Arbetet kommer att pågå en i in dec.

Under den perioden kommer vattnet att vara avstängt under vissa tider, men till jul skall det finnas vatten till alla fastigheter. Framkomligheten kan också vara begränsad.

Kontakta mig om Ni har tänkt besöka Er fastighet så kan vi informera mer i detalj om förhållanden för som rör en specifik fastighet

 

Peter Söderqvist