Förnyelse av vatten och avloppsledningsnät

Raftötångens samfällighets förening. VA-projekt, Etapp 1

 

 

Entreprenör är bestämd och vi planlägger att starta ”efter att bommarna i båthamnen har tagits upp”. Det betyder måndagen den 19/10.

Preliminärt skall projektet vara avslutat, månadsskiftet januari/februari nästa år , förutom asfaltering som sker senare under året.

Vi kommer att ta en väg i taget och börjar med Manetvägen (start w 44 klart w 48)

Därefter tar vi Tångvägen tom Tå 16 (inkl. Spiggvägen 6 ). Start w 47 och klart w51.

Nu har vi kommit till Julhelgen w 52 -53 och då kommer inga arbeten att pågå.

Alla har då tillgång till sina fastigheter som normalt.

Arbetet fortsätter i januari med Fiskarevägen(start w1 och klart w 4) och de fastigheter som har sin anslutning på skogsstigen mellan Tångvägen skogsstigen i riktning Fjordvägen (berör fastigheterna FL 13 -25 med adress Flundrestigen).

Projektet skall enligt planen vara klart till w 5 nästa år.

Fastboende kommer att ha tillgång till vatten och avlopp under hela byggperioden. Övriga kan inte garanteras vatten och avlopp under den period som projektet går fram på den gata som er fastighet har vatten och avlopp anslutning.  Under vissa perioder är det dessutom inte möjligt att komma till fastigheten med bil.

Vi får återkomma med en mer detaljerad plan efter hand.

Det är ett par förutsättningar som är viktiga och kan ha olika stor betydelse för respektive fastighetsägare.

-       ny avstängningsventil för vatten

-       spolbrunn för avloppsledning

-       dränering och takavvattning.

-       luftledning för elförsörjning kommer att förläggas i mark

-       fastighetsägare med fasttelefon

Avstängningsventil för vatten.

Vi kommer att installera en ny avstängningsventil för vatten, enligt kommunens standard. Den kommer att monteras före befintlig avstängningsventil och anslutas till den samma. Om fastighetsägaren önskar/eller måste byta sin ventil eller sätta en avstängningskran inne i fastigheten, sker det på fastighetsägarens egen bekostnad.

Den nya avstängningsventil som entreprenören monterar får ej användas av fastighetsägaren utan tillstånd från driftchefen (Kjell Karlström).

Vi har inventera alla ventiler och kommer att kontakta varje berörd fastighetsägare för att bestämma vad som är lämpligast.

Spolbrunn

Det kommer att monteras en spolbrunn på serviceledningen i anslutning till fastigheten.(fastighetsägarens ledning). Ledningen från fastigheten anslutas till spolbrunnen. Det kan förekomma olika dimensioner (75 mm och 110 mm) på avloppsledningen från fastigheten. De fastighetsägare som har 75 mm avloppsledning måste byta den till dim. 110 mm, om/eller när det blir aktuellt att ansluta WC avloppet till ledningsnätet.

Men som vi redogjorde på stämman i juli vet vi inte om det blir aktuellt eller kan ange någon tidpunkt för detta. Därför behöver det inte göras nu.

Men om någon av annat skäl önskar att byta sin ledning (trasig, tät för gammal etc.) så rekommenderar vi byte till en större dimension.

Ni får däremot inte utföra de arbeta under den period vi genomför byte av huvudledningsnätet utan att samråda med projektledningen (Kjell och Peter). Detta för att inte störa projektet.

Dränering och takavvattning

Det finns fastigheter som har anslutit sin dränering och takavvattning (stuprör) till sitt avlopp. Detta är inte tillåtet och vi måste därför be Er att finna andra lösningar. Vi vet att det finns fastighetsägare som inte vet om hur det ser ut  (nyligen köpt fastigheten). Vi kommer att kontrollera varje fastighet när vi går fram med nya ledningar och kontakta fastighetsägaren för att bli enig om lösning.

El ledningar i luft, telefon ledning och fiberkabel

El-leverantören Ellevio (tidigare Fortum) har en plan på att förlägga luftledningar för el i mark. Vi kommer att försöka samordna detta med VA-projektet så långt det är möjligt. Detta för att undvika att man senare kommer och gräver när vi har asfalterat. Vet inte om vi lyckas helt men vi kommer att jobba hårt för att få till det.

Fortum kommer också att lägga en sjökabel som kommer iland vid badplatsen (norra delen )Detta gör man för att stärka vårt elnät och minska risken för långvariga elavbrott i framtiden. Det kommer att placeras en liten transformatorstation nära pumpstationen vid badplatsen.

Elkabeln läggs i vägkant i backen upp till Krabbstigen där den kommer att anslutas till befintlig el kabel. Även luftledningen längs krabbstigen kommer också att grävas ner

Detta arbete kommer också att pågå under hösten med start i oktober.

Det finns ett fåtal fastigheter som har ett fast telefoni abonnemang. Dessa kommer att bli kontaktade av telefonbolaget för att se om det går att finna andra lösningar (mobil lösning eller IP telefon över fibernät)

Detta görs för att telefonbolaget inte vill underhålla det gamla ledningsnätet.

Löser vi detta kommer alla el/telefonstolpar utmed våra vägar att försvinna. Det pågår förberedelse för detta och därför sitter det pinnar i vägkanten som anger var det kommer ett litet elskåp som ersättning för gamla stolpar (som är så gamla att man inte får klättra upp i dem om det sker något med el- eller tele nätet ).

Alla fastigheter inom samfälligheten har inte fiberanslutning. För att underlätta att utöka nätet i framtiden undersöker vi möjligheten att lägga slang/rör fram till tomtgräns till de fastigheter som idag inte har fiberkabel men som kanske önskar det i framtiden. Det är inte bestämt men vi jobbar med att se om detta är möjligt att genomföra utan för stora konsekvenser.

 

Den 19/10 starta vi och de första dagarna går åt förberedande arbete. Uppmärkning av det som finns nedgrävt i mark (el-, telefon-, fiberkabel) dokumentation av området genom fotografering, uppställning av bodar mm. Grävnings arbeten startar så fort som möjlig därefter senast måndag i w 44.

Vi kommer att hålla alla informerade via vår hemsida. Information som endast berör en enskild fastighetsägare gör vi direkt med fastighetsägaren.

Kjell och Peter kommer att följa projektet på nära håll och hålla regelbunden kontakt med entreprenören och fastighetsägare.

Hälsningar Peter och Kjell

 

Kjell Karlström, Tångvägen 3 

Mob, 070 398 87 39

Mail,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Peter Söderqvist , Manetvägen 17

Mob, +47 900 44 31

Mail, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.